06.07.2023 До АВ с копие до МП, Омбудсман, МС и РС-Плевен

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Пиша, че с повтаряне, че няма техн. грешка проблемът няма да се реши, а той е, че "възбраната на КПКОНПИ не е заличена върху два от петте ни имота (заличаването е разпоредено още на 12.01.2023), а исковата молба на КПКОНПИ не е заличена върху нито един от петте ни имота, като по два от тях дори още не е вписана (вписването на ИМ е разпоредено преди 4 години на 09.05.2019, а заличаването ѝ - на 18.05.2023)." И че очаквам да ми изпратят разпечатки от петте имотни партиди, след като бъдат попълнени липсващите данни в тях. Описвам къде какви данни липсват.

.

Писмото е изпратено в pdf формат с пълни данни и всички приложения. Тук се публикува със заличени лични данни и без приложенията (бел. блогър)

.

ДО: ГОСПОЖА ДАНИЕЛА МИТЕВА,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ГР. СОФИЯ

Копие до МП (по № 94-Р-123/2023)

Копие до Омбудсман (по жалба 3393/04.04.2023)

Копие до Министерски съвет

Копие до РС-Плевен (до служителите от СлВп-Плевен чрез съдиите по вписванията към РС-Плевен)

.

ПО Е-ПОЩА

.

06.07.2023 г.

.

На Ваш 94-00-63/05.07.2023 (приложен)

.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,

.

Благодаря за писмо 94-00-63/05.07.2023, но с повтаряне, че няма техническа грешка проблемът няма да се реши. Необходими са мерки за решаването му. Въпросът е, защо още не са предприети? Стана вече шести месец, откакто водим кореспонденция.

.

Какъв е проблемът?

.

Възбраната на КПКОНПИ не е заличена върху два от петте ни имота (заличаването е разпоредено още на 12.01.2023).

.

Исковата молба на КПКОНПИ не е заличена върху нито един от петте ни имота, като по два от тях дори още не е вписана (вписването на ИМ е разпоредено преди 4 години на 09.05.2019, а заличаването ѝ - на 18.05.2023).

.

           Съгл. чл. 57 от Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на Имотния регистър: "До въвеждането на имотния регистър в предварителната партида се правят всички вписвания, паралелно с вписванията по реда на Правилника за вписванията.") Тази законова разпоредба не е спазена в конкретния случай. Налице е разминаване в данните за имотите и вещните тежести по персоналните и по имотните партиди, т.к. вписванията не са правени паралелно (успоредно, едновременно).

             Действително, неспазването на този член не е случайна техническа грешка, а по-скоро представлява неизпълнение на служебни задължения. С една вътрешна проверка бихте могли да установите защо подчинените Ви в СлВп-Плевен не изпълняват служебните си задължения във връзка със заличаването на тежестите по петте ни имота. Евентуално - да накажете виновните. И най-вече - да ги заставите да изпълнят задълженията си. За мен това е най-важното - да изпълнят задълженията си. Докога ще стоят тези вещни тежести върху имотите ни?

.

Очаквам да ми бъдат изпратени разпечатки от следните пет имотни партиди, след като бъдат попълнени липсващите данни в тях:

.

1. Имотна партида № 21368 на имот 68607.71.22, СлВп-Плевен - тук в част 'В' не е заличена вписаната на 09.05.2019 г. искова молба на КПКОНПИ срещу Бировски (заличаването е разпоредено на 18.05.2023)

.

2. Имотна партида № 21378 за имот 68607.269.20, СлВп-Плевен - тук в част 'В' не е заличена вписаната на 09.05.2019 г. искова молба на КПКОНПИ срещу Бировски (заличаването е разпоредено на 18.05.2023)

.

3. Имотна партида № 177754 на имот 68607.353.6, СлВп-Плевен - тук в част 'В' не е заличена вписаната на 09.05.2019 г. искова молба на КПКОНПИ срещу Бировски (заличаването е разпоредено на 18.05.2023)

.

4. Имотна партида №296512 на имот 68607.213.124, СлВп-Плевен - тук в част 'В' нито е вписана, нито е заличена исковата молба на КПКОНПИ срещу Бировски (вписването на ИМ е разпоредено на 09.05.2019, а заличаването на ИМ - на 18.05.2023), освен това в част 'Д' не е заличена възбраната на КПКОНПИ (заличаването на възбраната е разпоредено на 12.01.2023)

.

5. Имотна партида №296513 на имот 68607.213.125, СлВп-Плевен - в част 'В' нито е вписана, нито е заличена исковата молба на КПКОНПИ срещу Бировски (вписването на ИМ е разпоредено на 09.05.2019, а заличаването на ИМ - на 18.05.2023), освен това в част 'Д' не е заличена възбраната на КПКОНПИ (заличаването на възбраната е разпоредено на 12.01.2023)

.

Разчитам на компетентното Ви съдействие за решаване на проблема.

.

Благодаря предварително.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща: rennie@softisbg.com

Приложение 1 бр. съгл. текста

 

 

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2646

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.