29.05.2023 До АВ с копие до Омбудсмана

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Отново моля г-жа Даниела Митева, Изп. дир. на АВ, да издаде разпореждане по реда на чл.33в от Правилника за вписванията за поправка на техническата грешка, допусната на 10.05.2021 г. (грешката още не е поправена, бел. блогър, 25.08.2023)

 

.

Писмото е изпратено в pdf формат с пълни данни и всички приложения. Тук се публикува със заличени лични данни и без приложенията (бел. блогър)


.

ДО: ГОСПОЖА ДАНИЕЛА МИТЕВА,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ГР. СОФИЯ

.

Копие до Омбудсман на РБ по жалба 3393/04.04.2023

.

ПО Е-ПОЩА

.

29.05.2023 г.

.

На Ваш № 94-00-63/19.05.2023

.

.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,

.

В отговор на Ваше писмо № 94-00-63/19.05.2023 отново най-учтиво Ви моля да издадете разпореждане по реда на чл.33в от Правилника за вписванията за поправка на техническата грешка, допусната на 10.05.2021 г., поради следните причини.

Оправданията със съдиите по вписванията вече са опровергани от самите съдии по вписванията - проблемът е технически, не е от тяхната компетентност (прилагам пак тяхното становище). Издадено е и разпореждане на ОС-Плевен (прилагам и него пак). Проблемът действително е чисто технически, но не е породен от недостатъци в софтуерната програма, а се дължи на разминаването в данните по персоналните и имотните партиди. По-долу тук е дадена таблица, която показва нагледно разминаването в данните по двата вида партиди. Данните се разминават фрапантно, а трябва да съвпадат!

Изискването за съвпадане на данните по персоналните и имотните партиди се съдържа в чл. 57 от Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на Имотния регистър: "До въвеждането на имотния регистър в предварителната партида се правят всички вписвания, паралелно с вписванията по реда на Правилника за вписванията." във вр. с чл. 33б от Правилника за вписванията: "В службите по вписванията, в които е въведен програмен продукт, се водят и помощни партиди за отделните имоти." (помощни или предварителни партиди, наричани още електронни или файлови партиди са едно и също - това са имотните партиди по чл. 59 от ЗКИР с пет части - част „А" за имота, част „Б" за собственика, част „В" за други вещни права, част „Г" за ипотеките и част „Д" за възбраните)

.

Именно разминаването в данните по имотните и персоналните партиди води до техническата невъзможност да се изпълни разпореденото заличаване и по двата вида партиди - няма друга причина.

.

Заради това разминаване в данните по едните и другите партиди софтуерната програма не позволява въвеждане на данните по актуалните имотни партиди - нито автоматично, нито ръчно (правилно! програмата е отлична!). Пак заради това разминаване разпореденото заличаване на възбраната все още не е изпълнено по отношение на двете ниви, образувани от бившата с площ 43,8 дка - пети месец вече! Докато не се унифицират (уеднаквят) данните, разпореденото заличаване няма как да бъде изпълнено.

.

Таблица на разминаването в данните по двата вида партиди

Остарели данни по персоналните партиди

Актуални данни по имотните партиди

Поземлен имот, пл. № 213001 (не съществува от 10.05.2021 г.)

1. Поземлен имот, пл. № ...

2. Поземлен имот, пл. № ...

Площ 43806.000 кв. м. (в искането за заличаване на възбраната площта е 43,800 дка - коригирана е, без да се обърне внимание, че площта вече не съществува; има и още един пропуск - не е добавена забележка за корекцията)

1. Площ 20228 кв. м.

2. Площ 23578 кв. м.

(обща площ точно 43806.000 кв.м.)

Местност - Кожухарава круша, обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци (тук в искането правилно е изписано "Кожухарова", а при въвеждането на данните е допусната правописна грешка - тази грешка е допусната и на други места - желателно е да се поправи навсякъде, т.к. една-единствена сгрешена буква е достатъчна за възникване на съдебен спор - вж Решение № 11784 от 03.11.2016 г. по адм. дело № 7188/2016 на ВАС)

1. Местност (не е посочена, по документи на хартиен носител е Кожухарова круша), обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци

2. Местност (не е посочена, по документи на хартиен носител е Кожухарова круша), обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци

Имотна партида № 21374 (закрита на 10.05.2021, когато са открити двете имотни партиди за новообразуваните ниви)

1. Имотна партида № ... (открита на 10.05.2021)

2. Имотна партида № ... (открита на 10.05.2021)

Кадастрален идентификатор 68607.213.1 (не съществува от 10.05.2021; този идентификатор не е посочен в искането за заличаване на хартиен носител - добавен е, без да се обърне внимание, че вече не съществува)

1.Кадастрален идентификатор ...

2.Кадастрален идентификатор ...

Предназначение: (не е посочено), Начин на използване: (не е посочен)

1. Предназначение: Земеделска, Начин на използване: Нива

2. Предназначение: Земеделска, Начин на използване: Нива

Забележка: образуван от имот № 68607.213.1

(забележката е налична и по двата гореописани имота - добавянето ѝ е правилно)

.

Несъстоятелни са обясненията, че КПКОНПИ и ОС-Добрич са поискали да се заличи възбраната върху цялата бивша нива от 43,8 дка, поради което е технически невъзможно да се заличи по имотните партиди на двете образувани от нея ниви, т.к. ако КПКОНПИ и ОС-Добрич бяха поискали заличаване върху двете ниви, образувани от бившата с площ от 43,8 дка, пак щеще да бъде технически невъзможно да се заличи възбраната, но този път не по имотните, а по персоналните партиди, поради това, че в тях продължава да фигурира бившата нива с цялата ѝ отдавна несъществуваща площ от 43,8 дка.

.

Остарелите данните по персоналните партиди е трябвало да бъдат актуализирани още на 10.05.2021, за да съответстват на тогава вписания договор за делба и на данните по новоoткритите имотни партиди на двете ниви, образувани от бившата с площ 43,8 дка. Но и сега не е късно. Необходимо е само да разпоредите извършване на поправка на техническата грешка, допусната на 10.05.2021 г., за което Ви писах още на 24 и 27 април т.г. (прилагам пак писмата си). И сега отново Ви моля! Ще се радвам, ако ми отговорите, че вече сте издали разпореждане по реда на чл.33в от Правилника за вписванията, а ако все още не сте, искрено се надявам, че ще го направите след получаването на настоящето писмо.

.

Разчитам на Вашето компетентно съдействие.

.

Благодаря предварително.

.

С уважение,

.

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ съгл. текста

 

 

 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2642

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.