01.06.2023 До Омбудсмана с копие до АВ

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Отново обяснявам, че моля за поправка на техническата грешка, допусната преди две години на 10.05.2021, а не тази година.

.

Писмото е изпратено в pdf формат с пълни данни и всички приложения. Тук се публикува със заличени лични данни и без приложенията (бел. блогър).

ДО

ПРОФ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГР. СОФИЯ, УЛ. "ГЕОРГ ВАШИНГТОН" № 22

.

КОПИЕ ДО

Г-ЖА ДАНИЕЛА МИТЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ГР. СОФИЯ, УЛ."ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА"№ 20

.

ОТНОСНО: Подадена жалба № 3393/04.04.2023 г. до институцията Обществен защитник - Омбудсман на Република България

.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОВАЧЕВА,

          С молба рег. № 3393/04.04.2023 г. относно една недозаличена възбрана върху пет имота (заличена върху три от тях, а върху другите два - не) бях помолила уважаемата институция Омбудсман на РБ за съдействие, като посочвах две институции - МП и АВ. Междувременно се изясни, че решаването на проблема е изцяло от компетентността на едната от тях - на АВ, т.к. става дума за допусната техническа грешка по см. на чл. 33в от Правилника за вписванията, която се поправя по разпореждане на ръководителя на АВ или на упълномощено от него лице (а не от съдия по вписванията, нито пък по съдебен ред!).

          Техническата грешка е допусната преди две години - на 10.05.2021 г., за което Агенция по вписванията е надлежно уведомена на 24.04.2023 (приложено), а три дни по-късно - на 27.04.2023 г. е изпратена и молба за поправка (приложена).

          От Агенцията по вписванията обаче твърдят в писмо до мен от 19.05.2023 (приложено - тук, в блога, не е приложено), че съм била искала поправка на техническа грешка, допусната през януари тази година на 12.01.2023 г.

         На 29.05.2023 най-учтиво обясних на АВ, че грешката е допусната още на 10.05.2021 и помолих г-жа Митева да издаде разпореждане за поправка на техническата грешка, допусната на 10.05.2021 г. Вместо очаквания отговор, че вече е издадено такова разпореждане, днес получих по е-поща копие от отговора на АВ до Омбудмана на РБ (приложено - тук, в блога, не е приложено), което е копи-пейст на писмото им до мен от 19.05.2023 (приложено - тук, в блога, не е приложено).

          С настоящето Ви уведомявам, че от АВ продължават да бездействат. Те не само, че не са в състояние да установят сами, по служебен път, кога и каква техническа грешка са допуснали, но и като бъдат уведомени, пак не могат да разберат за какво става дума. От отговорите им е видно, че имат нужда от ясни и точни инструкции от страна на съдия по вписванията, за да изпълняват правилно административно техническата си дейност, но при вече възникнал технически проблем, съдиите по вписванията наистина нямат правомощия и проблемът си остава, а АВ са единствените, които могат да го решат. Затова отново моля уважаемата институция Омбудсман на РБ за съдействие, като припомням, че:

        На 21.04.2023 с писмо на хартия (приложено в pdf формат - тук, в блога е приложено със заличени подписи) съдиите по вписванията към РС-Плевен потвърждават изнесените факти и заявяват, че решаването на проблема е извън тяхната компетентност, т.к. се касае за техническа грешка. Становището им е препратено до АВ по е-поща.

          На 24.04.2023 по е-поща е изпратено уведомление до АВ за техническа грешка, допусната на 10.05.2021 г. (приложено).

          На 27.04.2023 по е-поща е изпратена изрична молба до АВ за поправка на техническата грешка, допусната на 10.05.2021 г. (приложена).

         На 02.05.2023 г. на хартия - становище на съдия по вписванията към РС-Плевен Веселка Иванова, която е разпоредила заличаването на възбраната - посочва, че проблемът е технически, смята, че е породен от софтуерната програма. (приложено)

       На 03.05.2023 на хартия - съдебно разпореждане от ОС-Плевен - проблемът е технически, вероятно от софтуерната програма,да се изпрати на Ръководителя на Агенция по вписванията. (приложено)

       На 29.05.2023 по е-поща ръководителят на АВ е уведомена, че техническата грешка не е допусната на 12.01.2023г., а на 10.05.2021, и техническият проблем не е породен от софтуерната програма (приложено).

.

       Към днешна дата техническата грешка все още не е поправена, поради което върху два от петте имота продължава да тежи възбрана - пети месец вече. (стана вече осми месец, а възбраната още не е заличена, бел. блогър, 28.08.2023) Вярвам, че с Вашето авторитетно съдействие АВ най-сетне ще изпълни задължението си по чл. 33в от ПВ - особено сега, след толкова становища на съдии по вписванията и дори съдебно разпореждане, и след няколкото писма за техническата грешка, допусната преди две години на 10.05.2021, а не тази година, и след уточняването, че техническият проблем не е породен от софтуерната програма.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН 

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ съгл. текста - в отделен, компресиран файл

 

 

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2643

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.