24.04.2023 До АВ. Уведомявам за техническа грешка

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

ДО: ГОСПОЖА ДАНИЕЛА МИТЕВА,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ГР. СОФИЯ

ПО Е-ПОЩА

24.04.2023 г.

.

На Ваш № 94-00-63/31.03.2023

Отн. Техническа грешка по см. на чл. 33в от ПВ, допусната на 10.05.2021

.

Писмото е изпратено в pdf формат с пълни данни и всички приложения. Тук се публикува със заличени лични данни и без приложенията (бел. блогър)

.


 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,

В продължение на кореспонденцията ни с настоящето Ви уведомявам за допусната на 10.05.2021 г. техническа грешка по см. на чл. 33в от ПВ, както следва.

.

На 12.02.2019 г. с обезпечителна заповед на ОС-Добрич по искане на КПКОНПИ е наложена възбрана върху стотици имоти на Бировски, сред които и 4 наши с брат ми ниви - три малки и една от 43,8 дка.

.

На 10.05.2021 г. при вписване на договор за делба между мен и брат ми, нивата от 43,8 дка е разделена на две, открити са отделни имотни партиди за двата новообразувани имота - №... и №, възбраната на КПКОНПИ е вписана (пренесена) в тях и партидата на нивата от 43,8 дка е закрита (чл. 66 ЗКИР вр. чл. 33б от ПВ). Така на 10.05.2021 г. имотните партиди на възбранените имоти стават пет на брой. В персоналните партиди на Бировски обаче, където е наложена възбраната през 2019 г., броят възбранени имота не е бил променен, останали са 4 (четири).

.

Оттук започва проблемът.

На 12.01.2023 г. по молба на КПКОНПИ въз основа на влязло в сила определение на ОС-Добрич е разпоредено частично заличаване на възбраната. КПКОНПИ и ОС-Добрич посочват 4 ниви, колкото са били през 2019 г. По персоналните партиди на Бировски също са 4. Съвпадението в броя на имотите по внесените на хартия документи и по персоналните партиди на Бировски на пръв поглед улеснява отбелязването на частичното заличаване. Когато обаче се стига до отбелязване по петте имотни партиди, заличаването е отбелязано само по три от тях. По другите две - откритите на 10.05.2021 г. при разделянето на нивата от 43,8 дка - наложената възбрана стои незаличена и до днес. Налагането и заличаването на възбрана по имотните партиди се вписва в част „Д"- за възбраните (чл. 64 ЗКИР вр. чл. 33б от ПВ).

.

Документи по заличаването са оформени така:

- Книга: ОТБЕЛЯЗВАНИЯ дв. вх. рег.: , вх. рег.№, Дата на вписване: 12.01.2023 Акт Том 1 Акт номер 45, Частично заличаване на възбрана от адм. орган. Тук са налични данни за четири имота, като данните за три от тях са актуални, но данните за имот с площ 43806 кв.м., кадастрален идентификатор 68607.213.1 и имотна партида № 21374 са остарели (неактуални, неверни), т.к. към дата 12.01.2023 г. не съществува имот с такава площ, с такъв кадастрален идентификатор и с такава партида. (вж акта без лични данни, бел. блогър, 28.08.2023)

- Персонални партиди в СлВп-Плевен № на Ивайло Милчев Бировски, № на Ж Бировска и № на Л Бировска. И тук са налични същите остарели (неактуални, неверни) данни, както и в документа по-горе.

.

С така оформените документи е постигнато само едно - придаване на вид от външна страна, че разпореденото заличаване е изпълнено. В действителност обаче то не е изпълнено по отношение на бившата нива от 43,8 дка, т.к. е невъзможно да се заличи възбраната по нейната закрита партида поради простата причина, че на 10.05.2021 г. възбраната е „извадена" от нея и е вписана по партидите на новобразуваните имоти (чл. 66 ЗКИР вр. чл. 33б от ПВ). Там и следва да се заличи. Това все още не е направено. (по онова време закритата партида 21374 беше недостъпна, след това за кратко беше достъпна в края на юли 2023, колкото да се види, че и там не е отразено заличаването на възбраната, а сега отново е недостъпна, бел. блогър, 25.08.2023)

.

Обясненията, че заличаването е съобразено с данните в искането на хартиен носител, са несъстоятелни по следните причини. Въпросният хартиен носител съдържа остарели данни от 2019 г., по-точно от 2014. Разполагам с копие от обезпечителната заповед и съм запозната с описанието на имотите в нея - не са посочени получените през 2018 г кадастр. идентификатори, в което няма нищо нередно, т.к. съгл. действащото законодателство, при налагане и заличаване на възбрана не се изискват актуални данни - нито скици, нито кадастрални идентификатори (чл. 31 вр. чл. 6, ал. 4 от ПВ). Именно обаче поради занижените изисквания, въпросният хартиен носител не е меродавен. Меродавен е хартиеният носител на вписания в СлВп-Плевен Договор за доброволна делба - КНИГА ВПИСВАНИЯ, дата от входящ регистър 10.05.2021 г., вх. рег. № , дв. вх. рег. № , том 4, акт номер 264 - изряден хартиен носител с актуални данни за петте имота, с кадастрални номера и скици. С данните в него следва да бъде съобразено заличаването на възбраната, за да се отстрани възникналото несъответствие.

.

Съгласно чл. 33в от ПВ несъответствието между съдържанието на вписания акт и нанесените данни от него в съответните партиди представлява техническа грешка, която се поправя по искане на заинтересованото лице или служебно по разпореждане на ръководителя на АВ. Вписаният акт в случая е договорът за делба от 10.05.2021 между действителните собственици (ние с брат ми), а съответните партиди са персоналните партиди на мнимите собственици (тримата Бировски), където е наложена възбраната през 2019 г. Известно ми е, че данните от вписания акт се нанасят по персоналните партиди на посочените в акта лица (ние с брат ми), но съгл. чл. 33б от ПВ данните от акта се нанасят и по имотните партиди, а в тях са налични имоти, възбранени по чужди персонални партиди - на тримата Бировски - оттам вече се прави връзка с персоналните партиди на Бировски и броят на възбранените имоти се привежда в съответствие с броя им във вписания на 10.05.2021 г. договор.

.

На стр. 3 тук по-долу предоставям кратка извадка от съдебна практика във връзка с чл. 33в от ПВ, която показва, че поправката по чл. 33в от ПВ се прилага без разпореждане на съдия по вписванията, без водене на съдебни дела и без срок - веднага щом се забележи несъответствие, то се поправя.

.

НАКРАТКО. Към днешна дата, разпореденото на 12.01.2023 г. заличаване на възбраната върху нашите имоти все още не е изпълнено по отношение на два от петте възбранени имота. Това са именно двете ниви, образувани от разделената нива с площ 43,8 дка. Причината се корени в допусната на 10.05.2021 г. техническа грешка по см. на чл. 33в, ал. 1 от ПВ. Разчитам на Вашето компетентно съдействие за отстраняването ѝ по реда на чл. 33в, ал. 2 и 3 от ПВ.

.

Благодаря предварително.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща: rennie@softisbg.com

.

(стр. 3) Кратка извадка от съдебна практика във връзка с чл. 33в от ПВ

.

1. Определение от 17.11.2016г. по в. гр. д. № 1989/2016 г. на ОС-Варна

С решение по бракоразводно дело от 2013 г. семейното жилище е поставено в дял и изключителна собственост на жената, обаче съдебното решение е вписано само по нейната персонална партида - това е грешката. Три години по-късно жилището е възбранено за задължения на бившия ѝ мъж. Жената подава молба до съдията по вписванията за вписване на съдебното решение и по неговата партида. Получава отказ. Обжалва. Съдът прекратява делото. Грешката от 2013 г. е поправена по реда на чл. 33в ПВ през 2016. Възбраната е заличена същата година.

      "Нотариалните удостоверявания са изброени в разпоредбата на чл.569 от ГПК, сред които несъмнено не е отстраняването на техническа грешка. Какво е техническа грешка и реда за нейното поправяне са разписани в чл.33в от Правилника за вписванията. В контекста на настоящия казус е достатъчно да се посочи, че поправянето на техническа грешка се извършва по разпореждане на ръководителя на Агенцията по вписванията или определено от него лице. Следователно, искането на жалбоподателката не съставлява такова по извършване на нотариално удостоверяване, а техническа дейност, която не е от компетенцията на съдията по вписванията."

.

2. Определение от 20.09.2019 по дело №583/2019 на Софийски окръжен съд

"техническите грешки при вписванията се поправят по друг процесуален ред - по разпореждане на ръководителя на Агенцията по вписванията или определено от него лице /чл. 33в от Правилника за вписванията/" (а не по исков ред).

.

3. Определение от 14.02.2020 по ч.гр.д.№563/2020 на Софийски градски съд

Дело срещу отказ на съдията по вписванията. Съдът потвърждава отказа.

.

"правилно е постановен отказ от страна на съдията по вписванията, тъй като нормата на чл.33в ПВп сочи, че техническа грешка е всяко несъответствие между съдържанието на вписания акт и въведените от него данни в имотната партида или данни в азбучник или регистър, воден на хартиен носител. Следователно компетентен орган е ръководителя на Агенцията по вписванията, а не този, към който е отправена процесното заявление."

.

4. Определение № 2026 от 09.03. 2022 по в. ч. гр. д. №8791/2021 на СГС

За поправка на техническа грешка не се води съдебно дело!

.

"Съгласно правилото на чл. 33в от ПВ техническа грешка е всяко несъответствие между съдържанието на вписания акт и нанесените данни от него в съответните партиди. Техническите грешки се установяват по искане на заинтересованото лице или нотариус, както и служебно от служител в службата по вписванията. За установената техническа грешка съответният служител съставя констативен протокол, който се подписва от него и се представя на ръководителя от АВ или определено от него лице. Поправянето на техническа грешка се извършва по разпореждане на ръководителя от Агенцията по вписванията или определено от него лице. Молбата на жалбоподателя попада в приложното поле на посочената норма, като искането е следвало да се разгледа по предвидения законов ред. В случая обаче СВ [съдията по вписванията] е констатирал липсата на компетентност, но не е препратил молбата на компетентния орган, а се е произнесъл по същество, като е оставил молбата без уважение. [...] Обезсилва Определение [...] в частта, с която е отказана поправка на очевидна фактическа грешка по имотните партиди и по персоналните поименни файлови партиди, като заявлението да се изпрати на ръководителя от Агенцията по вписванията."

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2634

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.