22.05.2023 До Омбудсмана с копие до АВ за сведение

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Препращам писмото на АВ от 19.05.2023, обяснявам, че техн. грешка е допусната на 10.05.2021, а не на 12.01.2023.

.

Писмото е изпратено в pdf формат с пълни данни и всички приложения. Тук се публикува със заличени лични данни и без приложенията (бел. блогър)

 

 

По жалба 3393/04.04.2023

Копие: до АВ (за сведение)

.

Уважаеми служители от Омбудсман на РБ,

.

Препращам Ви пореден отговор от Агенция по вписванията (приложен тук по-долу). Накратко, отказват да изпълнят задълженията си по чл. 33в от Правилника за вписванията.

.

Твърдят, че отговарят на мое искане за поправка на техническа грешка, допусната при вписване на частичното заличаване на възбраната, т.е. на 12.01.2023, обаче в искането ми е посочена съвсем друга дата - 10.05.2021 и съвсем друго събитие на тази дата - вписване на договор за делба между мен и брат ми.

.

Изтъкват за пореден път, че извършват "само административно-технически действия", но поправката на техническа грешка по реда на чл. 33в от ПВ е именно техническа дейност. Оправдават се отново с това, че били изпълнили искането на КПКОНПИ и ОС-Добрич да бъде заличена възбраната върху бившата нива с площ 43,8 дка и стар номер 213001, затова били "отразили заличаване на възбрана върху недвижим имот № 213001" (това е точно бившата нива с площ 43,8 дка и със закритата на 10.05.2021 г. имотна партида). По този въпрос сме си писали, но ще повторя и допълня следното:

.

  • Съгл. действащото законодателство, при налагане и заличаване на възбрана не се изискват точни и актуални данни - нито скици, нито кадастрални идентификатори (чл. 31 вр. чл. 6, ал. 4 от ПВ), т.е. КПКОНПИ и Съдът с пълно право са предоставили остарели данни на хартиен носител, което естествено не означава, че и в АВ имат право да поддържат остарели данни;

.

  • Служителите на АВ неведнъж са нанасяли корекции по възбраната на КПКОНПИ чрез забележки, че по възбрана №.../12.02.2019 има еди-каква си грешка, което показва, че неточните данни от хартиения носител не се въвеждат безкритично, а се коригират, но при едно условие - че в АВ разполагат с актуалните данни; в нашия случай също биха могли да коригират остарелите данни, предоставени от КПКОНПИ и ОС-Добрич на 12.01.2023, но за да го направят, първо трябва да актуализират собствените со остарели данни чрез поправка на техническата грешка, допусната на 10.05.2021;

.

  • Т.нар. „отразяване на заличаването на възбраната върхунедвижим имот № 213001" не е нищо друго, освен придаване на вид от външна страна, че възбраната уж е заличена върху някакъв имот. Имот 213001 е бившата нива от 43,8 дка, разделена на две на 10.05.2021. Тогава възбраната е „изнесена" от нея и пренесена в партидите на новообразуваните две по-малки ниви. Как се заличава възбрана, „изнесена" от имот? (по онова време закритата партида 21374 беше недостъпна, след това за кратко беше достъпна в края на юли 2023, колкото да се види, че и там не е отразено заличаването на възбраната, а сега отново е недостъпна, бел. блогър, 25.08.2023)

.

  • Няма друг начин да се изпълни искането на КПКОНПИ и Съда, освен чрез заличаване на възбраната върху двете по-малки ниви с обща площ 43,8 дка, образувани от бившата нива с площ 43,8 дка; необходимо е само да се постави забележка от три-четири думи - работа за минути;

.

  • Дори - хипотетично - КПКОНПИ и Съдът да бяха поискали заличаване на възбраната върху двете по-малки ниви поотделно, т.е. ако бяха предоставили актуални данни, служителите на АВ пак нямаше да могат да изпълнят искането, т.к. в самата АВ повече от две години вече се поддържат остарели (неактуални) данни за нивата от 43,8 дка. Остарелите данни са налични по три персонални партиди - на Ивайло, Жулиета и Лилия Бировски. И докато не се актуализират с поправка по чл. 33в от ПВ, заличаване няма да има и не може да има;

.

  • По въпроса за софтуерната програма, която не позволява заличаване по партидите на двете по-малки ниви нито автоматично, нито ръчно, следва да се поясни, че програмата не позволява заличаване и по закритата партида на бившата нива от 43,8 дка. Програмата "знае", че партидата е закрита и затова не позволява никакви действия по нея. Не е нужно човек да бъде програмист, за да се досети за това, то е логично. Но дори някой служител да заяви, че е получил достъп до закритата партида и е въвеждал там данни за заличаване на възбраната, този служител пак нищо не е заличил по простата причина, че възбраната не се намира в закритата партида, т.к. е пренесена на 10.05.2021 в партидите на новообразуваните две по-малки ниви, а самият имот от 43,8 дка не съществува след делбата. (по онова време закритата партида 21374 беше недостъпна, след това за кратко беше достъпна в края на юли 2023, колкото да се види, че и там не е отразено заличаването на възбраната, а сега отново е недостъпна, бел. блогър, 25.08.2023)

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Възбраната все още не е заличена върху двете ниви с обща площ 43,8 дка, образувани от бившата с площ 43,8 дка - пети месец вече след разпореждането на съдиятапо вписванията. (не е заличена и върху разделената нива, тоест никъде не е заличена, бел. блогър, 28.08.2023) Техническата грешка, допусната на 10.05.2021 г., все още не е поправена - близо месец след уведомяването и молбата за поправка, изпратени на 24 и 27 април. Такава мудност, такова нежелание за работа и такива несъстоятелни обяснения не съм очаквала от администрация с първостепенно значение за правната сигурност в страната и обект, включен през 2019 г. в Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност (Постановление на МС № 181 от 20 юли 2009).

.

Очаквам Вашето становище.

.

Благодаря предварително.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ: последното засега писмо от АВ, становища на съдиите по вписванията към РС-Плевен, Разпореждане на Окръжен съд гр. Плевен, както и мои писма до АВ от 24 и 27 април т.г. - едното за техническа грешка, допусната на 10.05.2021, а другото - молба за поправката ѝ (всички налични тук по-долу)

.

Обратни разписки

 1. 22.05.2023 13:06 от Омбудсман
  -------- Forwarded Message --------

Subject:

Re:Fwd: по жалба 3393 от 04.04.2023

Date:

Mon, 22 May 2023 13:06:51 +0300 (EEST)

From:

Деловодство <delovodstvo@ombudsman.bg>

To:

rennie@softisbg.com


Вашият документ е регистриран успешно!
Омбудсман на Република България
Уникален регистрационен № на документа/материала 3393/22.05.2023
Относно: Жалбоподател: Ренета Тодорова Стоянова Fwd: по жалба 3393 от 04.04.2023 From: "Rennie Stoyanova"


2. 22.05.2023 13:18 От Даниела МитеваSubject:

Read: по жалба 3393 от 04.04.2023

Date:

Mon, 22 May 2023 10:18:50 +0000

From:

Даниела Митева <daniela.miteva@registryagency.bg>

To:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>Your message

   To: Даниела Митева
   Subject: по жалба 3393 от 04.04.2023
   Sent: Monday, May 22, 2023 12:55:18 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

 was read on Monday, May 22, 2023 1:18:37 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.

.

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2641

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.