11.05.2023 До г-жа Нина Иванова, Директор на Правната дирекция в АВ

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Писмо до г-жа Нина Иванова, Директор на Правната дирекция в АВ във вр. с правомощията ѝ да "[o]съществява правната помощ на изпълнителния директор [...], като дава мотивирани становища по правни въпроси." Препращам разпореждането на ОС-Плевен и писмото от СдВп В. Иванова. Моля я да разгледа приложените документи и да окаже правна помощ на г-жа Даниела Митева във връзка с мои писма до нея от 24 и 27 април (приложени) - респ. за забелязана техническа грешка по см. на чл. 33в от Правилника за вписванията и молба за поправянето ѝ. (никаква реакция, все едно че не съществува съдебно разпореждане от окръжен съд, бел. блогър, 25.08.2023)

.Subject:

разпореждане от ОС-Плевен

Date:

Thu, 11 May 2023 17:31:07 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

nina.ivanova@registryagency.bg

.

До: Госпожа Нина Иванова,
Директор на дирекция "ПОЧРД" ( "Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство") във вр. с правомощията ѝ да "[o]съществява правната помощ на изпълнителния директор [...], като дава мотивирани становища по правни въпроси."
.
Уважаема г-жо Иванова,
.
Приложено, препращам разпореждане от 03.05.2023 г., издадено от Председателя на ОС-Плевен съдия Стефан Данчев, както и писмо от съдията по вписванията към РС-Плевен Веселка Иванова до съдия Стефан Данчев, получени на хартия вчера, 10.05.2023 във връзка с проблем по частичното заличаване на една възбрана. Становището на съдебните власти е, че не е налице пропуск от страна на съдия по вписванията, а се касае за "технически проблем, съставляващ пречка за упражняване правата на жалбоподателката спрямо процесните имоти" (цитатът е от съдебното разпореждане). Като е разпоредено становището да се изпрати на г-жа Даниела Митева в качеството ѝ на Изп. директор на АВ с цел същата да разпореди решаването на техническия проблем по реда на чл. 33в от Правилника за вписванията.
    Моля да разгледате приложените документи и да окажете правна помощ на г-жа Даниела Митева във връзка с мои писма до нея от 24 и 27 април (приложени) - респ. за забелязана техническа грешка по см. на чл. 33в от Правилника за вписванията и молба за поправянето ѝ. (тук съм се объркала, мислех, че Окръжният съд е установил технически проблем, който се поправя по реда за поправка на техническа грешка, бел. блогър, 20.05.2024).
    Разчитам на Вашето компетентно съдействие за решаването на проблема.
.
Благодаря предварително.
.
С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, 65 г.
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща: rennie@softisbg.com
ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста

(не е получена обратна разписка)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2638

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.