27.04.2023. До АВ. Молба за поправка на техн. грешка

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Писмото е изпратено в pdf формат с пълни данни и всички приложения. Тук се публикува със заличени лични данни и без приложенията (бел. блогър)

.

Резюме. Давам идея как точно да се поправи техническата грешка. Идеята ми може да не е най-добрата, и от молбата ми може би не се разбира ясно, че техническата грешка е допусната на 10.05.2021 при вписване на договора за делба, особено ако не се вземе предвид писмото ми от 24.04.2023, с което уведомявам за техническата грешка, но от АВ пък не дават изобщо никаква идея (на 05.07.2023 получих кратък отговор от АВ, че на 10.05.2021 няма техническа грешка - без никаква аргументация, бел. блогър, 25.08.2023)

.

 

ДО: ГОСПОЖА ДАНИЕЛА МИТЕВА,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ГР. СОФИЯ

.

ПО Е-ПОЩА

.

27.04.2023 г.

.

На Ваш № 94-00-63/2023

.

                                                                        МОЛБА

за поправка на техническа грешка по искане на заинтересованото лице

.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,

.

На основание чл. 33в от ПВ моля да разпоредите да бъдат нанесени следните корекции (поправки по см.на чл. 33в ПВ) по документа за налагане на възбраната на 12.02.2019 г. и на същата дата по персоналните партиди на Ивайло, Жулиета и Лилия Бировски в Службата по вписванията гр. Плевен:

.

по документа за налагане на възбраната на 12.02.2019 г. - само върху ПИ 213001 с площ 43.800 дка:

Идентификатор

Описание

Вид партида

Партида №

Поземлен имот, пл.No - 213001, площ по док. - 43.800 дка, местност - Кожухарoва круша, обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци - разделен с договор дв. вх. № .../2021 г. на два имота с площи 20228.000 кв. м. и 23578.000 кв. м., кадастрални идентификатори ... и ..., помощни партиди ... и ....

Помощна

21374

по персоналните партиди на тримата Бировски в СлВп-Плевен на същата дата (12.02.2019 г., бел. блогър), също само върху ПИ 213001 с площ 43.800 дка:

Имот (вид, адрес)

Поземлен имот, пл.No - 213001, площ по док. - 43.800 дка, местност - Кожухарoва круша, обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци - разделен с договор дв. вх. № .../2021 г. на два имота с площи 20228.000 кв. м. и 23578.000 кв. м., кадастрални идентификатори ... и ..., помощни партиди ... и ....

Идентификатор

68607.213.1

Имотна партида номер

21374

(това е трябвало да се направи още на 10.05.2021, когато е вписан договорът за делба, и може би е трябвало веднага да се уведоми КПКОНПИ, че възбраната му вече не тежи върху цялата нива от 43,8 дка, а върху две със същата площ, и че 4-те възбранени имота, които от 10.05.2021 вече са 5, не са собственост на длъжника на КПКОНПИ, и Комисията може би веднага е щяла да поиска заличаване на възбраната, но понеже през 2021 е пропуснато да се направи, може да се направи сега - за поправката на техническа грешка по см. на чл. 33в ПрВп няма срок, няма нужда от водене на дело, няма нужда и от разпореждане на съдия по вписванията - това е техническо действие по актуализиране на остарели данни, понеже не съответстват на вписания договор за делба, бел.  блогър, 30.08.2023)

.

След което в документа от 12.01.2023 г. за частичното заличаване на възбраната, моля да бъдат нанесени направо данните за двата имота, образувани от нивата с площ 43806.000 кв.м., като се добави забележка:

(върху хартиения носител, "подреден" в книга "Възбрани", спокойно може да се добави забележка на ръка срещу остарелите данните за бившата нива, че е разделена през 2021 - това няма да е отказ от вписване, а съвсем закономерно техническо действие по актуализиране на остарелите данни, понеже не съответстват на две години по-късно вписания договор за делба - нали целта е АВ да поддържа актуални данни, бел. блогър)

Идентификатор

Описание

Вид партида

Партида №

...

Поземлен имот, пл.No - ..., площ по док. - 20228.000 кв. м., местност - Кожухарoва круша, образуван от имот № 68607.213.1 с площ 43806.000 кв.м., обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци - по възбрана цял имот с площ 43,800 дка

Помощна

...

...

Поземлен имот, пл.No - ..., площ по док. - 23578.000 кв. м., местност - Кожухарова круша, образуван от имот № 68607.213.1 с площ 43806.000 кв.м., обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци - по възбрана цял имот с площ 43,800 дка

Помощна

...

(не настоявам текстът на забележката за поправка на техническата грешка да бъде точно такъв - аз просто давам идеята, експертите от АВ по-добре знаят как да прецизират текста, бел. блогър, 30.08.2023).

И накрая същата забележка след същото прецизиране - и по персоналните партиди на тримата Бировски в СлВп-Плевен на същата дата 12.01.2023:

Имот(вид, адрес)

Поземлен имот, пл.No - ..., площ по док. - 20228.000 кв. м., местност - Кожухарова круша, образуван от имот № 68607.213.1 с площ 43806.000 кв.м., обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци - по възбрана цял имот с площ 43,800 дка

Идентификатор

68607.213.124

Имотна партида номер

296512

Страни

Кредитор - КПКОНПИ-ТБ София

Длъжник - ЕГН... Л Бировска

Длъжник - ЕГН... Ивайло Милчев Бировски

Длъжник - ЕГН ... Жулиета  Бировска

Имот(вид, адрес)

Поземлен имот, пл.No - ..., площ по док. - 23578.000 кв. м., местност - Кожухарова круша, образуван от имот № 68607.213.1 с площ 43806.000 кв.м., обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци - по възбрана цял имот с площ 43,800 дка

Идентификатор

...

Имотна партида номер

...

Обосновка на искането за корекции на дата 12.01.2023 (тук вече не става дума за поправка по чл. 33в от ПВ) [с този текст си мислех, че достатъчно ясно пояснявам, че молбата ми за поправка на техническата грешка се отнася за 10.05.2021, но сега разбирам, че не е било достатъчно ясно, бел. блогър, 28.08.2023]. По документа за налагане на възбраната на 12.02.2019 и по персоналните партиди на Бировски на същата дата са нанесени корекции на грешки, налични в хартиения носител, като например:

- "пл.No - 173024, [...] по възбрана №.../12.02.2019г. нивата е с №073024"

- "пл.No - 041063, [...] по възбрана №../12.02.2019г. е имот с №041036"

- "пл.No - 401034,[...], по възбрана №../12.02.2019г. имота е с №401834"

- "с кадастрален идентификатор5...22.31.5 [...] по възбрана №../12.02.2019г. имота е с идентификатор №56722.21.5"

.

Следователно, данните от хартиения носител не се нанасят безкритично, а се коригират при забелязани грешки, но при едно условие - че АВ разполага с актуални (точни, верни) данни. По аналогия в нашия случай също е възможно да се коригират остарелите данни в хартиения носител за частичното заличаване на възбраната, но при едно условие - че преди това данните за разделената през 2021 г. нива от 43806.000 кв.м. бъдат актуализирани чрез поправката по чл. 33в от ПВ.

.

Заличаването на възбраната по партидите на имотите, образувани от разделената през 2021 г. нива, е трябвало да стане още на 12.01.2023г., но не е станало. Можело е да стане в началото в на февруари, когато получихте първото ми писмо за дублирането на имотни партиди, но и тогава не е станало, въпреки отговора Ви, че "партидата е закрита и информацията излиза по партидите на новообразуваните имоти, като е отразено че има частично заличаване на възбрана" - цитатът е от Ваш 94-00-63/10.02.2023. Или - в крайна сметка, поне на 24.04.2023 (в изпратеното писмо е 2021, бел.моя), когато получихте писмото ми за забелязаната техническа грешка. Очаквах, че ще я отстраните служебно. Днес е 27 април, а грешката все още не е отстранена (прилагам днешна справка от 14:20 ч. по двете имотни партиди)

.

Госпожо Митева, поддържането на остарели (неточни, неверни) данни не отговаря на хубавите думи в Стратегическия план за развитие на Агенция по вписванията 2023-2030: "Данните, съхранявани от Агенцията по вписванията са от изключително важно и стратегическо значение за националното икономическо благосъстояние на държавата" А бавенето и прикриването на грешките е в разрез с принципа на доброто управление. На стр. 3 тук по-долу предоставям кратка извадка от Ръководство по член 1 от Протокол No 1 към Европейската конвенция за правата на човека на тема принцип на доброто управление, защита на собствеността и поправяне на грешки, допуснати от публичен орган.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН ..

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 2 бр. съгласно текста

.

Кратка извадка на тема принцип на доброто управление, защита на собствеността и поправяне на грешки, допуснати от публичен орган

.

Източник: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_Protocol_1_BUL.pdf

.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

.

Ръководство по член 1 от Протокол No 1 към Европейската конвенция за правата на човека.
Защита на собствеността

.

I. Въведение

.

Член 1 от Протокол No 1 - Право на собственост

.

"1. Βсяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своите притежания. Никой не може да бъде лишен от своите притежания освен в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право.

.

4. Понятието „притежания" в първата част на чл. 1 от Протокол No 1 [...] обхваща недвижима и движима собственост и други имуществени интереси.

.

163. Когато намесата в правото на мирно ползване на „притежания" е причинена в контекста на поправка на грешка, допусната от публичния орган [...], принципът на доброто управление може да наложи на властите не само задължение да действат незабавно, за да поправят грешката си [...] по подходящ начин и с максимална последователност [...], но освен това такива грешки не следва да бъдат отстранявани за сметка на засегнатото лице.

.

201. В редица случаи, свързани с позитивни задължения, произтичащи от чл. 1 от Протокол No 1, Съдът подчертава по-конкретно важността на принципа на добро управление. Когато става дума за въпрос, свързан с общия интерес, особено когато се засягат основни права на човека, включително правата на собственост, този принцип изисква публичните власти да действат своевременно и по подходящ и преди всичко по последователен начин [...] Принципът за добро управление не трябва като общо правило да възпрепятства властите да коригират случайни грешки, дори такива, произтичащи от собствената им небрежност.

.

220. [...] от властите се изискват практически стъпки, за да се гарантира, че решения относно връщането на собственост са изпълняеми и не са възпрепятствани от грешки в имотния регистър.

.

400. [...] да се гарантира, че мерките за справяне със „старите травми", претърпени в резултат на нарушения на правата на собственост от комунистическия режим, не трябва да създава непропорционални нови грешки.

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2648

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.