24.07.2023 До АВ с копие до МП, МС, Омбудсман, НС, РС-Плевен

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

-

.

Резюме. Пак обяснявам, като през февруари, че изпратените разпечатки не са от петте имотни партиди, а справки по данни за имот и питам, откъде са взети данните в справките? (очаквах отговор - от персоналните партиди на Бировски, но получих мълчание; струва ми се, че самите служители на АВ не могат да се ориентират в собствените си вписвания, отбелязвания и заличавания, то и юридически гений трудно ще се ориентира; аз се ориентирам, само защото си следя имотите и знам кога какво е станало, бел. блогър, 25.08.2023) Накрая на писмото уведомявам за ново обстоятелство - осигурен достъп до закритата партида, която показва, че и там нищо не е заличено.

 

-
Писмото е изпратено в pdf формат с пълни данни и всички приложения. Тук се публикува със заличени лични данни и без приложенията (бел. блогър)

.

ДО: ГОСПОЖА ДАНИЕЛА МИТЕВА,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ГР. СОФИЯ

.

Копие до МП (по № 94-Р-123/2023)

Копие до Министерски съвет

Копие до Омбудсман

Копие до Правна комисия към НС

Копие до РС-Плевен (до служителите от СлВп-Плевен чрез съдиите по вписванията към РС-Плевен)

.

ПО Е-ПОЩА

.

24.07.2023 г.

.

На Ваш № 94-00-63/13.07.2023

.

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,

.

            Благодаря за писмо № 94-00-63/13.07.2023 (приложение 1).

.

             1. Отн. извършената от Вас проверка - Не сте написали какво е установено от Вас при проверката в ИИСКАР. Напомням, че проверката, извършена от съдиите по вписванията към Районен съд гр. Плевен и приключила с Разпореждане на Окръжен съд гр. Плевен, изх. № 2635/04.05.2023 г. (приложения 2-4), установи, цитирам: "софтуерен и технически проблем", който "е пречка за надлежното заличаване на възбраната", "автоматизираната програма, с която работи службата по вписванията не позволява нито ръчно, нито автоматично нанасяне на данните", "да се изпрати на Агенция по вписванията, която следва да предприеме действия за решаване на проблема с програмата, която не позволява точното отразяване на действителното положение относно наличието и липсата на възбрани", "За установения проблем с данните е разговаряно с регионалния директор на АВ-Велико Търново. Отговорът му беше, че са запознати с проблема, но такива са възможностите на програмата."

.

                  Напомням, че в средата на юни и Омбудсманът на РБ се е обърнала към Вас, цитирам: „за предоставяне на указания относно възможностите за разрешаване на проблема" (приложение 5)

.

                 От 01.02.2023 г. водим кореспонденция по проблем, който отначало отричахте, а след установяването му по официален ред, подминавате с мълчание. Агенция по вписванията разполага с цяла дирекция „Информационно обслужване и технологии", която съгл. чл. 13, ал. 1, т. 2 от УстрПр на АВ "организира внедряването и функционирането на всички информационни системи на агенцията." Моля да изпълните задължението си по чл. 6, ал. 2, т. 6. от УстрПр на АВ: „Изпълнителният директор на агенцията ръководи, координира и контролира създаването и поддържането на централния архив в електронен вид на партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи."

.

              2. Отн. направеното от мен искане

              Написали сте, че - цитирам: „съгласно действащото българско законодателство, изпълнителният директор на Агенция по вписванията няма правомощия да разпорежда или отказва вписване, отбелязване или заличаване в имотния регистър, в какъвто смисъл е направеното от Вас искане." Станало е недоразумение. Заличаването отдавна вече е разпоредено от съдията по вписванията, не е отказано. Няма защо да искам ново, още по-малко от Вас.

               Искането ми е да се изпълни разпореденото от съдията по вписванията частично заличаване на тежестите - респ. на възбраната (разпоредено на 12.01.2023), и на ИМ на КПКОНПИ (разпоредено на 18.05.2023).

.

               3. Отн. приложените към писмото Ви справки

               Приложили сте пет справки по данни за имот, като сте написали, че изпращате "разпечатки от посочените пет имотни партиди". Изпратените разпечатки обаче не са от петте имотни партиди. По информация от портала ЕПЗЕУ (Единен портал за заявяване на електронни административни услуги), където съм регистрирана за платен достъп, услугата "Справка чрез отдалечен достъп за имот от имотен регистър" е № 3100, а услугата "Справка чрез отдалечен достъп от електронна партида" - № 3096.

.

                Нямаше да Ви моля да ми изпратите разпечатки от петте имотни партиди, ако не бях установила, че възбраната на КПКОНПИ не е заличена по две от тях, а исковата молба на Комисията - и по петте. И нямаше да настоявам да бъдат попълнени липсващите в тях данни, описани в писмото от 06.07.2023 до Вас с копие до МП и др. (приложение 6), ако не беше разпоредбата на чл. 57 от Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на Имотния регистър, както и разпоредбите на чл. 9 и чл. 33б от ПрВп.

.

                Всички тези разпоредби са с цел преминаване на страната ни от персоналната система на вписване по ПрВп към поимотната по ЗКИР.

.

                Изпратените от Вас справки са по чл. 39 ПрВп, цитирам: „За да се направи справка в книгите за вписванията за един недвижим имот, преди всичко се намира в азбучния указател името на лицето, което се посочва за собственик на този имот (аз), ако има партида (имам), и по името на това лице се намират номерът на тома от партидната книга и страницата на неговата партида в тази книга.", тоест справката по чл. 39 ПрВп се прави по персоналната партида на собственика на имота, което обяснява защо сте ми изпратили и разпечатка от моята персонална партида, без да съм я искала.

.

                 Данните в изпратените от Вас справки обаче не са извлечени от персоналната ми партида, т.к. в нея няма нито наложени от КПКОНПИ тежести, нито заличени такива (тежестите на КПКОНПИ са в персоналните партиди на три лица, които никога не са били собственици на имотите). Не са извлечени и от имотните партиди, т.к. те са полупразни по отношение тежестите на КПКОНПИ поради персистиращ месеци наред „софтуерен и технически проблем".

.

              Откъде са тогава данните? И защо в 4 от справките липсват данни коя е службата по вписванията и за кой период се отнасят, а в единствената, където са посочени и службата, и периодът, пише „За периода от 13.07.1923 г. до 13.07.2023 г"? От 1923?!? Прилагам тази Ваша справка по данни за имот - файлът е озаглавен неправилно „ПАРТИДА 296513" (приложение 7).

.

               И защо в справките по имоти 68607.213.124 и 68607.213.125, образувани на 10.05.2021 от имот 68607.213.1, има данни от 2019 и от 2005 г., когато те не са съществували?

.

                  Очаквам отговор на въпроса, откъде са извлечени данните за заличени тежести на КПКОНПИ, съдържащи се в изпратените справки.

.

Благодаря предварително.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща: rennie@softisbg.com

.

P.S. Ново обстоятелство - закритата партида на разделения през 2021 г. имот (№ 21374- СлВп-Плевен, имот 68607.213.1), до която дълго време нямаше достъп, отскоро отново се визуализира в ЕПЗЕУ (приложение 8 без лични данни в този блог). За тази партида се твърдеше, че в нея било отразено заличаването на възбраната, но и тя е полупразна по отношение тежестите на КПКОНПИ (вписана е единствено наложената през 2019 възбрана, липсва вписване на ИМ на КПКОНПИ, разпоредено още преди 4 години, моля поне то да се изпълни). Освен това не е отбелязано, че партидата е закрита на 10.05.2021, нито са посочени номерата на партидите и идентификаторите от кадастъра на новообразуваните имоти, каквото е изискването на чл. 66, ал. 2 ЗКИР. И още нещо - отскоро се визуализира и справка по разделения през 2021 имот (приложение 9 - без лични данни в този блог) - в нея пък има данни от 2023 г., т.е. две години след „смъртта" на имота и „наследяването" му от имоти 68607.213.124 и 68607.213.125.

ПРИЛОЖЕНИЯ 9 бр. съгл. текста

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2651

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.