16.02.2023 До АВ с копие до МП

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Уведомявам, че приложените разпечатки не са от имотните партиди, а представляват справки по данни за имот, от които се получава информация за документ № 199, дв. вх.№ 198 от 12.01.2023 г., акт No 45, том 1/12.01.2023 г. (приложен [тук, в блога, е приложен със заличени лични данни, бел. блогър]), който показва, че са въведени неактуални данни за заличаване върху бившата нива със закритата партида.


.

Subject:

Re: Писмо във връзка със съществуващи партиди на недвижими имоти в Служба по вписванията - гр. Плевен

Date:

Thu, 16 Feb 2023 16:10:51 +0200

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

daniela.miteva@registryagency.bg, office@registryagency.bg, priemna@justice.government.bg

.


До: Госпожа Даниела Митева,

Изпълнителен директор на

Агенция по вписванията - гр. София

.

Копие до: Министерство на правосъдието - гр. София (по рег. № 94-Р-123 #14/02.02.2023)Отн. Некоректно отразяване на частично заличаване на възбрана, наложена от КПКОНПИ

.

Уважаема Госпожо Митева,

На Ваш 94-00-63/15.02.2023 г.

.

Благодаря за писмото Ви от 15.02.2023 г., с което ме уведомявате, че по партиди №296512 и №296513 е вписано частично заличаване на възбрана от административен орган, като за доказателство прилагате два файла, озаглавени "РАЗПЕЧАТКА НА ПАРТИДА №296512 ПЛЕВЕН0001.pdf" и "РАЗПЕЧАТКА НА ПАРТИДА №296513 ПЛЕВЕН0001.pdf" (големите букви от Вас, бел. моя).

.

За съжаление, приложените разпечатки не са на имотните партиди, а представляват справки по данни за имот - за вписвания, отбелязвания и заличавания. Те показват, както правилно сте посочили в писмото си, че "Актът, с който е вписано частичното заличаване на възбрана е заведен в Службата по вписвания град Плевен под No 199 и с двойно вх. No 198 от 12.01.2023 г., акт No 45, том 1/12.01.2023 г."

.

Обаче справка по посочения акт (ПРИЛОЖЕНА - тук, в блога, е приложена без лични данни, бел. блогър, 27.08.2023) показва, че в него липсват данни за партиди 296512 и 296513. Вместо тях фигурират неактуални данни, а именно:

.

- за имотна партида 21374 (тя е закрита на 10.05.2021 г. поради разделяне на имота на две и откриване на партиди 296512 и 296513, бел. моя);

.

- имот от 43806.000 кв.м (той не съществува от 10.05.2021 г. поради разделянето му на два имота с площи респ. 23578.000 кв. м. и 20228.000 кв.м., бел. моя)

.

- идентификатор 68607.213.1 (и той също не съществува от 10.05.2021 г. поради получаването на два нови идентификатора за новообразуваните имоти - 68607.213.124 и 68607.213.125, бел.моя).

.

Същите неактуални данни са налични в ПЕРСОНАЛНИТЕ партиди (ПРИЛОЖЕНИ) на длъжниците Ивайло и Жулиета Бировски, където частичното заличаване на възбраната е отбелязано по същия некоректен начин - върху несъществуващ имот от 43806.000 кв.м с несъществуващ идентификатор 68607.213.1 по несъществуваща вече имотна партида 21374 (закритата още през 2021 г.).

.

Очаквам решение на проблема в най-скоро време, а именно - коректно отбелязване на частичното заличаване на възбраната по акт No 199 и с двойно вх. No 198 от 12.01.2023 г., акт No 45, том 1/12.01.2023 г., по персоналните партиди на Бировски и - разбира се - по имотните партиди 296512 и 296513, както е направено за другите три наши имота, които също бяха възбранени от КПКОНПИ на 12.02.2019 г. и на 12.01.2023 възбраната върху тях също беше заличена, видно от отразеното в част „Д" на имотни партиди 21368, 21378 и 177754, за което благодаря. Проблемът с некоректното отбелязване на заличаването е единствено по отношение на следните два имота:

.

1. Поземлен имот с идентификатор 68607.213.124, имотна партида 296512, открита на 10.05.2021 г., предходна партида 21374, площ: 20228.000 кв. м., ТПТ: земеделска, НТП: нива; категория: 4-та, съседи: ..., ..., ..., ..., ..., образуван от поземлен имот с идентификатор 68607.213.1 и площ 43806 кв.м., получен в дял от Генадий Тодоров Найденов (брат ми) съгл. вписан в СлВп-Плевен договор за доброволна делба от 10.05.2021 г.

2. Поземлен имот с идентификатор 68607.213.125, имотна партида 296513, открита на 10.05.2021 г., предходна партида 21374 , площ: 23578.000 кв. м.,ТПТ: земеделска, НТП: нива; категория: 4-та, съседи: ..., образуван от поземлен имот с идентификатор 68607.213.1 и площ 43806 кв.м., получен в дял от Ренета Тодорова Стоянова съгл. вписан в СлВп-Плевен договор за доброволна делба от 10.05.2021 г.

.

Още веднъж благодаря.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г.
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща:
rennie@softisbg.com

Приложения 3 бр. съгл. текста - и трите са от днес, 16.02.2023 г.:

1. Акт No ... и с двойно вх. No ... от 12.01.2023 г., акт No 45, том 1/12.01.2023 г. (тук са въведени старият идентификатор на разделения имот от 43.8 дка и номерът на закритата имотна партида 21374, вместо двата актуални идентификатора на новообразуваните имоти и номерата на актуалните им имотни партиди, открити на 10.05.2021 г. - №... и №...)

2. Персонална партида на Ивайло Бировски (и тук са въведени неактуалните данни)

3. Персонална партида на Жулиета Бировски (и тук са въведени неактуалните данни)


.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2628

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.