11.05.2023 До г-н Анастас Георгиев, Главен директор на Главна дирекция "Регистри" - АВ

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

 

 

Резюме. До г-н Анастас Георгиев, Главен директор на Главна дирекция "Регистри" във вр. със становище на Регионален директор за Велико Търново г-н Петър Суков по един нерешим според него технически проблем с частично  заличаване на възбрана. Препращам разпореждането на ОС-Плевен и писмото от СдВп В. Иванова. Моля за съдействие (никаква реакция, все едно че не съществува съдебно разпореждане от окръжен съд, бел. блогър, 25.08.2023)

-

Subject:

разпореждане от ОС-Плевен

Date:

Thu, 11 May 2023 18:38:39 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

gdr@registryagency.bg

.

До: Господин Анастас Георгиев,
Главен директор на Главна дирекция "Регистри",
във вр. със становище на Регионален директор за Велико Търново г-н Петър Суков по един нерешим според него технически проблем с частично  заличаване на възбрана
.
Уважаеми г-н Георгиев,
.
Приложено, препращамразпореждане от 03.05.2023 г., издадено от Председателя на ОС-Плевен съдия Стефан Данчев, както и писмо от съдията по вписванията към РС-Плевен Веселка Иванова до съдия Стефан Данчев, получени на хартия вчера, 10.05.2023 във връзка с проблем по частично заличаване на една възбрана. Становището на съдебните власти е, че не е налице пропуск от страна на съдия по вписванията, а се касае за "технически проблем, съставляващ пречка за упражняване правата на жалбоподателката спрямо процесните имоти" (цитатът е от съдебното разпореждане). Като е разпоредено проблемът да се отнесе до вниманието на г-жа Даниела Митева в качеството ѝ на Изп. директор на АВ с цел същата да разпореди решаването му по реда на чл. 33в от Правилника за вписванията. Становището на г-н Петър Суков, че нищо не може да се направи, е споменато в приложеното писмо на съдията по вписванията Веселка Иванова.
    Моля да разгледате приложените документи, сред които и две писма до г-жа Изп. директор на АВ от 24 и 27 април - едното, за забелязана техническа грешка по см. на чл. 33в от Правилника за вписванията, а другото - молба за поправянето ѝ, след което да обърнете внимание на г-н Суков, че становището му по конкретния проблем не е съобразено с разпоредбите на Правилника за вписванията.
    Разчитам на Вашето компетентно съдействие за решаването на проблема.
.
Благодаря предварително.
.
С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща: rennie@softisbg.com
ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста

.


(Обратна разписка получена в 18:41)

 

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2639

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.