28.07.2023 До РС-Плевен с копие до ОС-Плевен

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

 

.

Резюме. Молба за проверка по проблем с разпоредено на 18 май т.г. частично заличаване на искова молба. (очаквам отговор, че и този проблем не е от компетентността на съдиите по вписванията, както беше с проблема по заличаването на възбраната, за да го изпратя на АВ, но кой знае, може този път въобще да не отговорят, бел. блогър, 25.08.2023)

 .

Писмото е изпратено в pdf формат с пълни данни и всички приложения. Тук се публикува със заличени лични данни и без приложенията (бел. блогър)

.

 

ПО Е-ПОЩА

.

ДО: Г-ЖА ВЕРА НАЙДЕНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС-ПЛЕВЕН

На основание чл. 80, ал. 1, т.8 от ЗСВ: "Председателят на районния съд [...] ръководи и контролира работата на [...] съдиите по вписванията"

.

КОПИЕ ДО: Г-ЖА В. САХАТЧИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС-ПЛЕВЕН

На основание чл. 86, ал. 1, т.6 от ЗСВ: "Председателят на окръжния съд [...] извършва лично или възлага на съдия от окръжния съд проверки на организацията на дейността на [...] съдиите по вписванията"

.

28.07.2023 Отн. Проблем с частично заличаване на искова молба в СлВп-Плевен

.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,

.

Обръщам се към Вас с молба за проверка по проблем с разпоредено на 18 май т.г. частично заличаване на искова молба, което все още не е отразено по нито една от общо пет имотни партиди (приложения 1-5 - разпечатки от петте имотни партиди). За проблема е уведомена АВ, но според Изп. директор на агенцията г-жа Даниела Митева, такъв проблем не съществува, както не съществува според нея и установеният от съдиите по вписванията към РС-Плевен проблем с частичното заличаване на възбраната в част „Д" на две от имотните партиди (приложение 6 - становище на ръководителя на съдиите по вписванията г-жа Анни Константинова по проблема с частичното заличаване на възбраната). Като доказателство, че не съществува никакъв проблем, на 13.07.2023 от АВ ми бяха предоставени разпечатки от пет справки за вписвания, отбелязвания и заличавания по петте имота, неправилно озаглавени „партиди" (приложения 7-11 - разпечатки от петте справки, предоставени от АВ).

.

Данните в приложения 7-11 показват, че исковата молба е надлежно вписана на 09.05.2019 и надлежно заличена на 18.05.2023 г.

.

Тези данни обаче не са от персоналните партиди на собствениците (чл. 39 от ПрВп). Не са и от партидите на недвижимите имоти (чл. 92 ЗКИР), т.к. в част „В" и на петте все още не е отразено разпореденото на 18.05.2023 г. частично заличаване на исковата молба, отразено е само, че на 09.05.2019 е вписана (приложения 1-3), като в част „В" на две от партидите все още не е отразено дори вписването на ИМ на 09.05.2019 (приложения 4-5).

.

На 24.07.2023 помолих г-жа Митева за отговор на въпроса, откъде са данните в предоставените справки и днес получих по е-поща писмо № 94-00-63/27.07.2023 (приложение 12), което съдържа подробно описание на установеното при извършена от тях проверка в ИИСКИР и по-конкретно:

.

- че ИМ е вписана на 09.05.2010 г. под дв. вх. № ../09.05.2019 г., акт № 166, том № 5;

.

- че ИМ е частично заличена на 18.05.2023 без посочване на документа,

.

Цитирам за заличаването „с разпореждане на съдия по вписванията от 18.05.2023 г. на основание чл. 13 от Правилника за вписванията е постановено частично заличаване на вписана исковата молба под № ../09.05.2019 г. Частичното заличаване е относно имоти [с партиди, бел. моя] № №..., ..., ..., ...и ...."

.

Документът за частичното заличаване на ИМ на 18.05.2023 е дв. вх. № .../18.05.2023, акт № 5, том № 4, книга "Отбелязвания" (приложение 13 - документ за частичното заличаване на ИМ)-тук, в блога - без лични данни. Този документ обаче не е "относно имоти [с партиди, бел. моя] № ..., № ...", а относно имота, от който те са образувани - нива с площ 43,8 дка, по-точно 43806 кв.м., кадастр.идентификатор 68607.213.1, планоснимачен №231001, партида №21374. Партидата на имот с КИД 68607.213.1, пл.№231001, е закрита на 10.05.2021 поради разделяне на имота - чл. 66 ЗКИР.

.

Партидата на разделения имот от своя страна показва (приложение 14 - имотна партида № 21374) -тук, в блога - без лични данни, че в нейната част "В" не е отразено нито вписването на исковата молба на 09.05.2019, нито частичното ѝ заличаване на 18.05.2023.

.

Моля за проверка по изложеното относно проблема с частичното заличаване на исковата молба.

.

Благодаря предварително.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г.

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща: rennie@softisbg.com

.

ПРИЛОЖЕНИЯ 13 бр. съгл. текста

 

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2653

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.