14.06.2023. До Омбудсмана

.

Начало на блога

.


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме.  Отново уведомявам, че техн. грешка не е на 12.01.2023, а на 10.05.2021 и отново моля за съдействие.

 

.

Писмото е изпратено в pdf формат с пълни данни и всички приложения. Тук се публикува със заличени лични данни и без приложенията (бел. блогър)

.

ДО

ПРОФ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГР. СОФИЯ, УЛ. "ГЕОРГ ВАШИНГТОН" № 22

КОПИЕ ДО

Г-ЖА ДАНИЕЛА МИТЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ГР. СОФИЯ, УЛ."ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА"№ 20

.

ПО Е-ПОЩА

.

14.06.2023

.

ОТНОСНО: Отговор на жалба № 3393/04.04.2023 г.

.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОВАЧЕВА,

.

         


       Благодаря за Ваш отговор от 13.06.2023 по жалба 3393/04.04.2023 (приложен).

          За съжаление е станало недоразумение. Недоразумението е породено от погрешното твърдение на АВ, че съм била искала поправка на техн. грешка, допусната при вписването на определение на съда за частично заличаване на възбрана, т.е. на 12.01.2023 (тази година). В действителност, моето искане е за поправка на техн.грешка при вписването на договор за делба, т.е. на 10.05.2021 (преди две години).

    Затова отново най-учтиво моля за съдействие с единствената цел да получа отговор от АВ на действителното си искане - за поправка на техн. грешка, допусната на 10.05.2021 г.

 
             Прилагам две мои писма до АВ от края на април: с първото уведомявам АВ за забелязана техн. грешка, допусната на 10.05.2021, а с второто отправям изрична молба за поправката ѝ, като давам и конкретни идеи как да стане това на практика.

             Прилагам също така и мое писмо до АВ от 29.05.2023, с което отново най-учтиво моля за поправка на техническата грешка, допусната на 10.05.2021 г.

             Моля да се има предвид, че поправката на техническа грешка по реда на чл. 33в от ПВ е изцяло от компетентността на АВ.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г.

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста

.

Начало на блога

 


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2654

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.