31.07.2023 До АВ с копие до МП, МС, Омбудсман, НС, РС-Плевен

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

 

.

Резюме. Проблемът със заличаванията на възбраната и исковата молба на КПКОНПИ въобще нямаше да възникне, ако съществуваше реален Имотен регистър (поимотен).

 

.

Писмото е изпратено в pdf формат с пълни данни и всички приложения. Тук се публикува със заличени лични данни и без приложенията (бел. блогър)

.

 

ДО: ГОСПОЖА ДАНИЕЛА МИТЕВА,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ГР. СОФИЯ

.

Копие до МП (по № 94-Р-123/2023)

Копие до Министерски съвет

Копие до Омбудсман (по рег. № 7706/24.07.2023)

Копие до Правна комисия към НС

Копие до РС-Плевен (до служителите от СлВп-Плевен чрез съдиите по вписванията към РС-Плевен)

.

ПО Е-ПОЩА

.

31.07.2023 г.

.

На Ваш № 94-00-63/27.07.2023 (приложен)

.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,

.

                Благодаря за писмо № 94-00-63/27.07.2023 (приложение 1), в което се съдържа подробна информация за установеното при проверка в ИИСКИР, но твърдението Ви, че частичното заличаване на исковата молба на КПКОНПИ на 18.05.2023 „е относно имоти [с партиди, бел. моя] № ..., № ..." не се потвърждава от акт с дв. вх. № .../18.05.2023, том № 4, акт № 5 (приложение 2 - разпечатка от справка по акта за частичното заличаване на ИМ в блога - без лични данни), където няма № .... и № .... Няма ги и в акт дв. вх. № .../12.01.2023 г., книга „Отбелязвания", том 1, акт 45 (приложение 3 - разпечатка от справка по акта за частичното заличаване на възбраната - без лични данни)

.

Имотите с партиди № ... и № ... са проблемните имоти, за които водим кореспонденция от 01.02.2023 г. Кадастралните им номера са ... и .... Образувани са на 10.05.2021 г. при разделяне на имот с КИД 68607.213.1, който наричате имот № 213001. Имот № 213001 погрешно фигурира в приложените актове (приложения 2 и 3).

.


При разделянето на имот № 213001 на 10.05.2021, както правилно сте посочили в писмото си - цитирам: „Партидата на разделения имот № 213001 е закрита. Вещните права, ипотеките и другите вещни тежести върху разделения имот са вписани в партидите на новообразуваните два недвижими имота при делбата на недвижим имот с № 213001". Поради вписването на тежестите в партидите на новообразуваните два недвижими имота, разделеният имот № 213001 вече не е обременен с тях. Той вече не съществува в кадастъра (не съществува в правния мир), затова и партидата му е закрита (чл. 66 ЗКИР).

Защо тогава по документи (приложения 2 и 3) заличаването е оформено като изпълнено върху разделения имот № 213001, а не върху образуваните от него?

.

Вписванията би трябвало да гарантират правната сигурност чрез надеждност, безспорност и достоверност на данните. В случая не е така. Актовете от приложения 2 и 3 са актове по чл. 7 от ПрВп ("Вписването се извършва [...] чрез подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги" ).

.

Именно тези актове по чл. 7 от ПрВп (приложения 2 и 3) са недостоверни по отношение на данните за имот № 213001.

.

Същите недостоверни данни са „проникнали" тази година (2023 г.) и в трите персонални партиди на несобствениците Ивайло, Жулиета и Лилия Бировски в СлВп-Плевен, където през 2019 е била наложена възбраната и е била вписана ИМ на КПКОНПИ (през 2019 г. имот № 213001 все още е съществувал). Недостоверното е, че през 2023 тежестите са заличени по същия имот № 213001, въпреки че е безспорно, че имот № 213001 е разделен през 2021 г. и оттогава тежестите вече не са върху него, а върху образуваните от него два нови имота.

.

Моля да бъде извършена проверка, която да установи недостоверното документиране, след което документацията да бъде приведена в ред съобразно изискванията на сега действащата персонална система на вписване. С привеждане в ред на документацията, водена по реда на ПрВп, ще се реши и проблемът с имотните партиди (помощните), за който водим безплодна кореспонденция седми месец вече.

.

Моля при проверката да се има предвид:

.

- че съгл. действащото законодателство, при налагане и заличаване на възбрана не се изискват актуални данни - нито скици, нито кадастрални идентификатори (чл. 31 вр. чл. 6, ал. 4 от ПВ), така че оправданията с внесените на хартия документи от КПКОНПИ и ОС-Добрич са несъстоятелни в случая - данните в тях са остарели; спокойно може да се постави забележка отстрани, че имот № 213001 е разделен съгл. акт с дв. вх. № .../10.05.2021, том 4, акт номер 264, книга "Вписвания" или нещо подобно, Вие по-добре знаете какво трябва да гласи забележката. След поставяне на забележката внесените документи ще отразяват актуалното състояние на имотите;

.

- че съгл. т. 6 от ТР №7/2012 на ОСГТК "В никакъв аспект не може да се проверява редовността на акт, който изхожда от съда или чието вписване е наредено от съда", така че и оправданията със съдиите по вписванията също са несъстоятелни в случая; действително, не е изключено съдията по вписванията да не е дала ясни указания какво, къде и как точно да се впише, но и служителите на АВ може би не са изискали такива; (това съм го писала, за да спрат да се оправдават със съдиите по вписванията, бел. блогър

.

- че съгл. влязло в сила на 16.04.2020 г. съдебно  решение по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен, нашите имоти никога не са излизали от патримониума ни и никога не са ставали собственост на Бировски, нито на когото и да е друг (имотна измама), а са наши по наследство от майка ни Йорданка Дикова Найденова - нещо, което не личи от направеното вписване на решението по нашите с брат ми персонални партиди и по персоналните партиди на Бировски, т.к. е изпуснат важен израз от диспозитива на решението: „наследници, при равни права на насл. Йорданка Дикова Найденова";

.

- че от 16.04.2020 г. (датата на влизане в сила на решението на нашето дело 1718/18 на РС-Плевен  [по-точно от 29.09.2020 - датата на отбелязване към вписаната на 16.04.2018 искова молба на влязлото в сила на 16.04.2020 съдебно решение, бел. блогър, 29.08.2023]) нашите имоти фигурират както по нашите с брат ми персонални партиди, където са чисти от тежести на КПКОНПИ, така и по трите персонални партиди на несобствениците Бировски, където са обременени с тежести на КПКОНПИ, наложени през 2019 г., което си е объркващо, откъдето и да го погледне човек. Ако имаше реален Имотен регистър, нямаше да има такъв проблем; (наистина е доста объркващо това, че нашите имоти фигурират в персоналните партиди на Бировски - без те да са ни праводатели и без никога да са били собственици на нашите имоти, и че там нашите чисти от тежести наследствени имоти са възбранени, и че оттам възбраните са влезли в имотните партиди на нашите чисти имоти  - лудница направо!, бел. блогър)

.

- че считано от 16.04.2020 г. навсякъде, където в партидите на тримата несобственици Бировски се виждат изписани техните имена редом с нашите имоти, изписаното следва да се чете „не са на Бировски, а на Генадий Тодоров Найденов и Ренета Тодорова Стоянова", поради което спокойно може да се постави забележка, че на 10.05.2021 имот №213001 е разделен съгл. договора за делба между собствениците Генадий и Ренета (ние с брат ми).

.

Благодаря предварително за компетентните Ви действия по решаване на проблема, който въобще нямаше да възникне, ако имаше реален Имотен регистър (поимотен).

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 66 г. ЕГН

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 3 бр. съгл. текста

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2652

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.