15.08.2023 До МП. Има ли решение по жалбата от 30.05.2023?

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Subject: решение по жалба от 30.05.2023?
Date: Tue, 15 Aug 2023 09:41:31 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: priemna <priemna@justice.government.bg>


.

Уважаеми служители от приемна на МП,

.

Бихте ли моля проверили, дали има решение по жалбата ми до МП от 30.05.2023 срещу съдия по вписванията към РС-Плевен? Съгл. чл. 43, ал. 1 от Устройствения правилник на МП би трябвало вече да има, но аз още не съм уведомена:

.

Чл. 43. (1) Решението по сигнала се взема най-късно в срок два месеца от постъпването му. Решението по сигнала е писмено, мотивира се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му.
.

Или може би трябва да изчакам още 2 месеца поради допълването на жалбата с "ново обстоятелство" на 26.07.2023?

.

Прилагам писмото от 26.07.2023 с приложенията към него: жалбата от 30.05.2023 и две справки от Имотния регистър: по имотна партида, закрита на 10.05.2021 поради разделяне на имота и по данни за разделения на 10.05.2021 имот.  Двете справки бяха достъпни в ЕПЗЕУ за кратко в края на юли, но сега отново са недостъпни както за гражданите, така и за нотариусите.

.

Благодаря предварително за отговора Ви.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 66 г. ЕГН
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща: rennie@softisbg.com 

.

Приложение 1. Жалба от 30.05.2023 в този блог - без лични данни

Приложение 2. Справка по закритата партида 21374 - не личи, че е закрита - в този блог се публикува без лични данни - тук се вижда, че възбраната не е заличена върху разделения имот - няма и как да бъде заличена по простата причина, че възбраната не тежи върху разделения имот - пренесена е върху новообразуваните два - чл. 66 ЗКИР, бел. блогър

Приложение 3. Справка по разделения имот 68607.213.1 - не личи, че го няма в кадастъра от 2021 г. насам  в този блог се публикува без лични данни  - тук се виждат две заличавания от 2023 г., т.е. заличавания върху несъществуващ в кадастъра имот (несъществуващ в правния мир , "умрял" имот - шеговитият термин "умрял имот" за пръв път е използван на 26.07.2023 в писмо до МП отн. ново обстоятелство по жалбата от 30.05.2023), бел. блогър

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2650

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.