04.04.2023 До Омбудсман

.

Начало на блога

.


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Моля за съдействие по проблем с разпоредено заличаване на възбрана, който според МП е от компетентността на АВ, а според АВ - на МП. "Надявам се с Вашето съдействие двете институции да обединят усилия за решаване на проблема." (в началото юни 2023 Омбудсманът препоръча на АВ да предприемат мерки, но АВ още не е изпълнила препоръките, бел. блогър, 25.08.2023)

.

Писмото е изпратено в pdf формат с пълни данни и всички приложения. Тук се публикува със заличени лични данни и без приложенията (бел. блогър)

.

ДО ОМБУДСМАН НА Р. БЪЛГАРИЯ

от Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН ...

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

моб. Тел. 0888 60 90 72

Електронна поща: rennie@softisbg.com (тук бих желала да получа отговор)

.

04.04.2023 г.

Срещу: Агенция по вписванията и Министерство на правосъдието

.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОМБУДСМАН,

.

Обръщам се към Вас с молба за съдействие след близо три месеца кореспонденция и телефонни разговори с АВ и МП по проблем с разпоредено заличаване на възбрана (не става дума за отказ, отказите се обжалват по съдебен ред, случаят не е такъв). Според МП проблемът е от компетентността на АВ, а според АВ - на МП, защото "служителите на АВ извършват само административно-техническите действия". Надявам се с Вашето съдействие двете институции да обединят усилия за решаване на проблема.

.

Предистория на проблема

На 12.02.2019 г. с обезпечителна заповед на ОС-Добрич е наложена възбрана от КПКОНПИ върху стотици имоти на Бировски, сред които и четири наши с брат ми наследствени ниви в Плевенско- три малки и една от 43,8 дка, които, съгл. влязло в сила съдебно решение по гр.д. № 1718/2018 г. на РС-Плевен, никога не са излизали от патримониума ни и никога не са ставали собственост на Бировски.

На 12.01.2023 г. с определение на ОС-Добрич и молба от КПКОНПИ е поискано частично заличаване на възбраната - частично, т.к. се отнася само за нашите ниви. В молбата на Комисията и в определението на Съда са посочени четири ниви, колкото са били през 2019 г.

Към дата 12.01.2023 обаче, възбранените ниви вече са пет, т.к. с договор за делба между мен и брат ми, вписан в СлВп-Плевен на 10.05.2021, нивата с площ 43,8 дка е разделена на две, при което за новообразуваните имоти са открити отделни имотни партиди и възбраната от 2019 г. е пренесена в тях, след което партидата на разделената нива е закрита (чл. 66 от ЗКИР и чл. 11 от Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на Имотния регистър).

.

Оттук започва самият проблем

На 12.01.2023 г. първо е създадена една излишна (дублираща) имотна партида за разделената през 2021 г. нива от 43,8 дка, като в част „А" на партидата нивата е описана като цяла, а в част „Д" е вписано заличаването на възбраната.

.

Отварям скоба, за да поясня какво означава имотна партида. Съгласно действащия Правилник за вписванията (ПВ), всички вписвания, отбелязвания и заличавания се извършват по персоналните (поименните) партиди, като се водят и помощни имотни партиди (чл. 9 и чл. 33б от ПВ) с оглед подготовката на страната ни за преминаване от персонална към реална (поимотна) система на вписванията. Помощните партиди, наричани още електронни, се състоят от 5 части: част „А" за имота, част „Б" за собственика, част „В" за други вещни права, част „Г" за ипотеките и част „Д" за възбраните (чл. 59 от ЗКИР).

.

Аз научих за дублиращата партида от справка в ЕПЗЕУ (Единен портал за заявяване на електронни услуги), където съм регистрирана за платени услуги чрез отдалечен достъп. Уведомих АВ по е-поща и на 10.02.2023 получих отговор от г-жа Даниела Митева, Изп. директор на АВ, в който се казва, цитирам: "партидата е закрита и информацията излиза по партидите на новообразуваните имоти, като е отразено че има частично заличаване на възбрана." Дублиращата партида наистина е закрита още в началото на февр. т.г., обаче и досега информацията не излиза по партидите на новообразуваните имоти - трети месец вече.

.

Порталът ЕПЗЕУ позволява търсене по документ, по имот (по кадастрален идентификатор), по персонална партида и по имотна (електронна) партида.

.

Публично достъпните в портала ЕПЗЕУ документи показват следното:

      ✤ В част „Д" (Възбрани) на имотните партиди на трите ниви всичко е наред (Приложения 1, 2 и 3): по т. 1 частично заличаване на възбрана на 12.01.2023, по т. 2 налагане на възбрана на 12.02.2019, по т. 3 налагане на възбрана на 16.04.2018 (това е наложената от нас с брат ми възбрана по нашето дело, което спечелихме, тя не ни пречи)

     В част „Д" (Възбрани) на имотна партида № 296512 (нива на брат ми, образувана от нива 43,8 дка) възбраната не е заличена (Приложение 4): по т. 1 налагане на възбрана на 12.02.2019, по т. 2 налагане на възбрана на 16.04.2018

    В част „Д" (Възбрани) на имотна партида №296512 (моя нива, образувана от нива 43,8 дка) възбраната не е заличена (Приложение 5): по т. 1 налагане на възбрана на 12.02.2019, по т. 2 налагане на възбрана на 16.04.2018

    В документа по заличаването, създаден съгласно изискванията на ПВ - книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, акт № 296512, двойно вх. № 296512 от 12.01.2023 г., акт №45, том 1/12.01.2023 г. (Приложение 6) са въведени данни за частично заличаване на възбрана върху четири имота. Данните за три от тях са точни (актуални, верни), но данните за имот с площ 43806 кв.м., кадастрален идентификатор 68607.213.1 и имотна партида № 21374 са остарели (неактуални, неточни), т.к. към дата 12.01.2023 г. не съществува имот с такава площ, с такъв кадастрален идентификатор и с такава партида.

    По персоналните партиди на Ивайло, Ж и Л Бировски (респ. №296512 - не ги прилагам, т.к. са прекалено обемни), са въведени същите остарели (неактуални, неточни) данни като в документа по т. 4 тук по-горе (персоналните партиди са от първостепенна важност по сега действащия правилник, затова данните в тях задължително трябва да бъдат надеждни (сигурни, проверени, актуални)

.

По справка по данни за имот излиза "частично заличаване на възбрана на 12.01.2023, книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, акт № 296512, двойно вх. № 296512 от 12.01.2023 г., акт №45, том 1/12.01.2023 г.)", тоест излиза номерацията на документа по т. 4 тук по-горе (от АВ твърдят, че справката по имот била "имотната партида" - внимавайте да не Ви подведат!)

.

В разговор по телефона със СлВп-Плевен предложиха да ми издадат удостоверение за вещни тежести, но аз отказах, т.к. ми е ясно, че и в него пак ще фигурира номерацията на документа по т. 4 тук по-горе.

.

В крайна сметка, видно от публично достъпните документи, възбраната на КПКОНПИ е заличена само върху три от общо пет наши с брат ми имоти. Другите два, които са образувани от разделената през 2021 г. нива от 43,8 дка, все още са възбранени, въпреки че КПКОНПИ и Съдът са поискали заличаване върху цялата нива.

.

Според г-жа Даниела Митева, Изп. директор на АВ, цитирам, "Съдията по вписванията извършва цялостна проверка на представените документи", а служителите на АВ "осъществяват само административно-техническите действия". Според г-жа Лиляна Кузманова, инспектор от МП, цитирам, "Изложените в жалбите обстоятелства са от компетентността на Агенция по вписванията, към която видно сте изпратили жалбите си." и "не се твърдят извършени нарушения от съдиите по вписванията към РС-Плевен".

.

За мен, като гражданин, не е важно кой е виновен - това са си вътрешни работи на службите. За мен е важно да нямаме тежести върху имотите си. Опитвала съм се няколко пъти да направя справка по закритата имотна партида (№21374) на разделената нива от 43,8 дка, за да видя заличаването на възбраната, но се оказа невъзможно - тя е недостъпна. Дори и нотариусите нямат достъп до закритите имотни партиди! Няколко пъти съм питала АВ и МП кой има достъп до закритата партида на нивата от 43,8 дка? Щом заличаването е вписано там, защо не е пренесено в партидите на новообразуваните имоти, както е направено през 2021? Отговор не получих. Накрая се консултирах и разбрах каква е работата - не е възможно да се заличи възбрана по закрита партида, т.к. възбраната вече не се намира в закритата партида, вписана е в новооткритите партиди на имотите, образувани от разделения имот (чл. 66 от ЗКИР). Там и следва да се заличи - в част „Д" (Възбрани) на новоткритите партиди.(в края на юли 2023 за кратко имаше достъп до закритата партида, сега пак няма - вж закритата партида без лични данни - вижда се, че и там не е заличена възбранмата на КПКОНПИ -  в част "Д" на партидата, на последната страница, , бел. блогър, 28.08.2023)

.

НАКРАТКО. Моля за съдействие с цел разпореденото на 12.01.2023 г. заличаване на възбраната да бъде нанесено (вписано, отбелязано) в част „Д" на имотни партиди №296512 и №296513 на Служба по вписванията гр. Плевен, както отдавна вече е направено в част „Д" на другите ни три имотни партиди.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН ...

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

моб. тел. 0888 60 90 72

Електронна поща: rennie@softisbg.com (тук бих желала да получа отговор)

.

ПРИЛОЖЕНИЯ 6 бр. съгл. текста

1. Помощна имотна партида № 21368 за сравнение (тук всичко е наред)

2. Помощна имотна партида № 21368 за сравнение (тук всичко е наред)

3. Помощна имотна партида № 21368 за сравнение (тук всичко е наред)

4. Помощна имотна партида № 21368 - справка от днес, 04.04.2023 (тук все още не е отразено заличаването, разпоредено още на 12.01.2023)

5. Помощна имотна партида № 21368 - справка от днес, 04.04.2023 (тук все още не е отразено заличаването, разпоредено още на 12.01.2023)

6. Документ по заличаването - книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, акт № 21368, двойно вх. № 21368 от 12.01.2023 г., акт №45, том 1/12.01.2023 г. - тук са въведени остарели (неактуални, неточни) данни, че възбраната уж била заличена по закритата партида 21374 на разделената през 2021 г. нива от 43,8 дка. (вж акта за заличаването на възбраната без лични данни, бел. блогър, 28.08.2023)

.

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2632

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.