29.09.2020 МОЛБА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПО ВПИСАНА ИСКОВА МОЛБА

Начало на блога

Тази молба е част от материала Гражданското ни дело по чл. 108 ЗС

-

МОЛБА

ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПО ВПИСАНА ИСКОВА МОЛБА

от Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН: ...,

л.к.№ ..., изд. На ... от МВР гр. Варна

Адрес: гр. Варна 9010, ул. „Георги Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80, Телефони: стационарен 052 988 600, мобилен 0888 60 90 72,

ел.поща: rennie@softisbg.com

Уважаема/и г-жо / г-н Съдия по вписванията,

На основание чл. 14 вр. чл. 12 и чл. 11 ПВ, вр. чл. 115 ЗС, моля да разпоредите отбелязване по вписаната на 16.04.2018 г. Искова молба вх. рег. № 3542/16.04.2018, дв. вх. рег. № 3534/16.04.2018 г., Книга ВПИСВАНИЯ, том 3, акт № 177, условие гр.д. № 1718/2018 г., правно основание: чл.108 ЗС, чл. 44, ал.1, вр. с чл. 26 ЗЗД, чл. 42, ал.2 ЗЗД, на влязлото в сила от 16.04.2020 г. Решение № 297 от 18.02.2019 г. на XII гр. състав по гр.д. № 1718 по описа на РС-Плевен за 2018 г.

ПРИЛАГАМ:

1. Заверен препис от посочения акт - 3 бр.

2. Скици на процесните имоти с идентификатори по КК

3. Справка за страните по делото и процесните имоти (това не беше нужно и ми го върнаха, бел. блогър)

4. Вносна бележка за платена държавна такса

Дата: 29.09.2020 г. С уважение: (подпис)

гр. Плевен

-

Тази молба е част от материала Гражданското ни дело по чл. 108 ЗС


-

Същия ден, в който подадох горната молба, влязлото в сила решение беше вписано (по-точно, беше "отбелязано" - такъв е терминът при вписване в законния 6-месечен срок от влизане в сила на решението) NB! Ако този срок се изпусне, тогава вече решението се "вписва". Много e лошо да се изпусне 6-мес. срок обаче, защото тогава вписването на исковата молба губи силата си, а самото решение се счита за влязло в сила чак от късната дата на вписването - вж чл. 115 ЗС (бел. блогър).

-

            Справка - Закон за собствеността

Чл. 115. Влезлите в законна сила решения, постановени по исковите молби по предходния член, се отбелязват по представен препис от решението.

В решението, в което се уважава искът, съдът дава шестмесечен срок на ищеца да извърши това отбелязване. След изтичането на този срок вписването на исковата молба губи действието си.

Ако исковата молба не е вписана (или вписването ѝ е изгубило действието си, бел. блогър), решението, което е постановено по нея, няма действие спрямо трети лица, освен от деня, в който то е вписано.

-
-

 

Начало на блога

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2499

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.