Два ялови проекта за наредба за обмен на данни между Кадастъра и Имотния регистър

Начало на блога


Този материал е част от За дългото създаване на имотен регистър

-

 

Публикувано в този блог на 10.10.2020

Р.Стоянова

-

Докато се опитвах да си обясня защо, след като влязлото в сила решение по нашето гражданско дело  вече е вписано (по-точно отбелязано по вписаната искова молба), в партидите на имотите ни по неизвестни причини все още се мъдрят имената на ответниците като собственици на върнатите ни по съдебен ред имоти, попаднах на интересна информация за два опита по приемане на наредба за обмена на данни между Кадастъра и Имотния регистър.

-

2017 Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=2900

Дата на откриване:

14.8.2017 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Правосъдие и вътрешни работи

Дата на приключване:

13.9.2017 г.

-

резултат: 0

-

2020 Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

Дата на откриване:

19.5.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Правосъдие и вътрешни работи

Дата на приключване:

18.6.2020 г.

-

резултат: 0

-

Резултатът е нулев, защото няма Имотен регистър. Има само служби по вписванията. Сегашните електронни помощни партиди нямат никаква доказателствена стойност - вж чл. 59, ал. 4 от ЗКИР: "(Нова - ДВ, бр. 57 от 2016 г.) Партидата е документ с оповестително действие. Тя няма характер на доказателство за вписаните факти, обстоятелства и права."

-

 Много добре аргументирано становище на адвокат Валя Гигова по втория ялов проект за наредба може да се прочете тук.  Адв. Гигова е участвала в работната група по проекто-наредбата. Изтъква, че основният проблем е липсата на имотен регистър.

-

Много ми е чудно, докога няма да има имотен регистър? По-рано се оправдаваха с липсата на кадастрална карта ... А сега, след като почти цялата страна е с кадастър, с какво? Към 21.07.2020 г. кадастърът обхваща 96,21% от територията на България! Може би чакат и останалите 3,79%? После пак ще предложат проект за същата наредба, като горната. В нея пак ще има недообмислени разпоредби ... И т.н.

                      Иначе хвалбите пред ЕС си вървят - вж Какво предлага Българският имотен регистър?- инфо на ЕС сайт, цитирам:

-

"История на българския имотен регистър (фук-фук, бел. блогър)

 В изпълнение на възложените задължения по проект „Кадастър и имотна регистрация" от месец август 2006 г., реализиран по Заемно споразумение № BUL 4619 сключенo между Репубика България и Световна банка (Международна банка за възстановяване и развитие), Агенция по вписванията е разработила и поддържа централизираната Информационна система за кадастър и имотен регистър - ИКАР, действаща на територията на цялата страна за всички 113 (сто и тринадесет) Служби по вписванията.

           Проектът за изграждане на Интегрираната информационната система на кадастъра и имотния регистър започна през май 2006 година.
           През април 2007 г. стартира пилотно внедряване на ИИСКИР в четири служби по вписванията - Балчик, Бургас, Шумен и Враца и първоначално внедряване в три служби по вписванията - Пловдив, Плевен и Русе.
          Окончателното внедряване на ИИСКИР (Система ИКАР) започна в началото на септември 2008 г. и приключи в края на януари 2009 г.

Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) е реално внедрена във всички 113 Служби по вписванията и е осигурена техническа обезпеченост и комуникационна свързаност между тях. По този начин се унифицира практиката на вписване, отбелязване, заличаване, издаване на удостоверения за тежести и устни справки във всички Служби по вписванията, намиращи се на територията на цялата страна."

     Източник на цитата: https://e-justice.europa.eu/content_land_registers_in_member_states-109-bg-bg.do?member=1

-

Начало на блога


Този материал е част от За дългото създаване на имотен регистър

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2500

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.