ОС-Плевен - Решение от 22.11.2013 по в.гр.д. № 677/2013

Начало на блога

Това решение е част от материала Извадка от съдебни решения за нищожни преписи от решения на поземлени комисии

Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Плевен, 22.11.2013 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Плевенски  окръжен съд, ІІІ - ти  състав, гражданска колегия в публично заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА ПАНОВА   

                                                 ЧЛЕНОВЕ: МЕТОДИ ЗДРАВКОВ

                                                                       ЖАНЕТА ДИМИТРОВА

                  

             

при секретаря л. д.

в присъствието на Прокурора

като разгледа докладваното от съдията Ж. Димитрова в.гр.д. N 677 по описа за 2013 год., на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производство е по чл. 258 и сл. от ГПК

С решение № 13/21.03.2013 г. по гр.д. № 3/2012 г. Кнежанския районен съд е приел за установено спрямо Н.Х.Х., Ц.Х.Х., Т.Б.Б., Д.Б.Б., Ц.Н.Н., Ц.И.Г., Т.Н.Г. и Общинска служба „ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. Кнежа, че бащата на ищеца Г.Т.Х., Т.Х.Х. ***, респективно ищеца и сестра му като негови наследници, са собственици на 1/4/една четвърта/ идеална част от земите възстановени от ОбСЗ гр. Кнежа на наследниците на братя „Ц.,Н. И Д. Х.Х." с Решения № 220/07.12.1999г. на ОбПК по пр. № 1313/29.11.1999г., с план за земеразделяне в съществуващи стари реални граници.

Със същото решение Кнежанския районен съд е отхвърлил предявения от Н.Х.Х.,  Ц.Х.Х. и Д.Б.Б. инцидентен установителен иск на осн. чл. 124, ал. 4 от ГПК, с който се иска от съда да признае, че представените от ищеца в копия решения на ПК-Кнежа са неистински като неоснователен и недоказан

            С решението съдът е постановил направените от страните разноски да останат така както са направени.

            Недоволни от постановеното решение са останали въззивниците Н.Х.Х., Ц.Х.К. и Д.Б.Б., които в законния срок чрез пълномощника си адвокат Р.Б. го обжалва пред ПОС като неправилно, незаконосъобразно и немотивирано. Във въззивната жалба се излагат подробни доводи за незаконосъобразността на решението като несъобразено с доказателствата по делото. Моли се Окръжния съд да отмени решението на КРС и постанови друго, с което да уважи предявения от въззивниците инцидентен установителен иск и да отхвърли предявения иск за собственост на ищеца Претендират се и направените по делото разноски.

            В срока по чл. 263 ал. 1 от ГПК е постъпил писмен отговор срещу въззивната жалба от Г.Т.Х. чрез пълномощника му адвокат Г.Х., в който се оспорва допустимостта и основателността на въззивната жалба. В отговора се посочва, че от събраните по делото доказателства - разпит като свидетел на Началника на ОбСЗГ - Кнежа и представените в оригинал заверени преписи на решения на службата от ищеца. Моли се Окръжния съд да потвърди решението на КРС и да отхвърли въззвивната жалба. Претендират се и направените по делото разноски във въззивната инстанция.

            В срока по чл. 263 ал. 1 от ГПК е постъпил писмен отговор срещу въззивната жалба от въззиваемите Т.Б.Б., Ц.Н.Н., Ц.И.Г., Т.Н.Г. и Общинска служба „ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. Кнежа.

               С определение №882/20.06.2013 г. по делото Плевенският окръжен съд е оставил без движение исковата молба на Г.Т.Х., въз основа на която е образувано гр.д. № 3/2012 г. по описа на Кнежанския РС и е дал 1 - седмичен срок на ищеца да отстрани нередовностите по движението й като посочи в какво точно се изразява искането му към съда, какъв е правният интерес от предявяването на иска, каква е цената на иска, като съобрази указанията в обстоятелствената част на определението, както и да представи в същия срок удостоверения за данъчни оценки през 2012 г. на процесните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Кнежа. Определението с указанията на съда е връчено на ищеца, въззиваем в настоящото производство лично със съобщение на 27.06.2013 г..

            В срока за отстраняване на нередовностите, с молба от 01.07.2013 г., вх. № ****/03.07.2013 г. /п.кл.01.07.2013 г./ ищецът Г.Т.Х. уточнява, че е предявил положителен установителен иск за собственост върху ¼ и.ч. от описаните в решения № 220/07.12.1999 г. по пр. № 1313/29.11.1991 на ОСЗГ гр. Кнежа земеделски земи, чиято обща данъчна оценка е в размер на 11 286,83 лв., т.е. материалният му интерес е в размер на 2 821,70 лв., като твърди, че е станал собственик на тези земи по наследство от баща си Т.Х.Х.,***. Ищецът твърди, че от 1999 г. до 03.01.2012 г. е владял необезпокоявано от ответниците процесните земеделски земи. Ищецът твърди, че ответниците му оспорват наследствената квота от тези земи, тъй като в решенията на ОСЗ Кнежа баща му  Т.Х.Х.,***, починал 1934 г. и леля му В.Х.Д., починала 1997 г., са вписани с наименованието „и др.". С втора молба от 02.07.2013 г., вх. № 7170/04.07.2013 г. /п.кл.02.07.2013 г./ ищецът Г.Т.Х. представя удостоверение, издадено от Кооперация „Зора", гр. Кнежа, установяващо сключени договори за наем на земеделска земя през периода 2003 - 2013 г. по отношение на имот № ****** - 23,962 дка земеделска земя.

С определение № 956/10.07.2013 г. по делото Плевенският окръжен съд е приел частично направените от ищецът уточнения, но е намерил, че по делото остават неизяснени заявените от ищеца обстоятелства, на които се основава иска както и дали същият се отказва или оттегля частично предявения иск и е дал конкретни указания за отстраняване на същите. Определението с указанията на съда е връчено на ищеца, въззиваем в настоящото производство лично със съобщение на 16.07.2013 г..

С нова молба от 18.07.2013 г. вх. № 7844/22.07.2013 г. /п.к. от18.07.2013 г./ ищецът Г.Т.Х. уточнява, че оттегля частично предявения положителен установителен иск за собственост за разликата над ¼ и.ч. до 1/3 и.ч. от описаните в решения № 220/07.12.1999 г. по пр. № 1313/29.11.1991 на ОСЗГ гр. Кнежа земеделски земи като поддържа, че е станал собственик на тези земи по наследство от баща си Т.Х.Х.,***. Изрично в молбата се уточнява, че това е единственото основание, на което според ищеца същият е станал собственик на идеалните части от земите и не се позовава на давностно владение.

С определение № 1137/03.097.2013 г. по делото Плевенският окръжен съд е приел, че следва да се произнесе по реда на въззивната проверка по допустимостта и основателността на следните искове:

- иск с правно основание чл. 124 ал. 1 ГПК, предявен от Г.Т.Х. против Н.Х.Х., Ц.Х.Х., Т.Б.Б., Д.Б.Б., Ц.Н.Н., Ц.И.Г., Т.Н.Г. и Общинска служба „ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. Кнежа за признаване за установено по отношение на ответниците, че ищецът е собственик по наследство от баща си Т.Х.Х.,***, починал 1934 г. на ¼ и.ч. земеделски земи, находящи се в землището на гр. Кнежа, както следва: 1. нива с площ от 71, 886 дка, ІІІ кат., находяща се в местността „Лехите", представляваща имот №****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа; 2. зеленчукова култура с площ  от 1,312 дка, ІІІ кат., находяща се в местността „Г.", представляваща имот №****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа;  3. нива с площ от 2,974дка, ІІІ кат., находяща се в местността „Зад лозята", представляваща имот №****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа, 4. нива с площ от 2,222 дка, V кат., находяща се в местността „Старите лозя", представляваща имот № ****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа; 5. изостав. тр. насаждения с площ от 4,809 дка, VІІ кат., находящи се в местността „Бебов дол", представляващи имот № ****** по плана на землището на гр. Кнежа; въз основа на влезли в сила решения № 220/07.12.1999 г. по пр. № 1313/29.11.1991 на ОСЗГ гр. Кнежа, с които е възстановено правото на собственост на наследници на „братя Ц.,Н. И Д. Х.Х." с план за земеразделяне и в стари реални граници и

 - иск с правно основание чл. 124 ал. 4 ГПК, предявен от Н.Х.Х.,  Ц.Х.Х. и Д.Б.Б. против Г.Т.Х. по реда на чл. 212 ГПК като инцидентен установителен иск за признаване за неистински документи на представените от ищеца Г.Т.Х. с исковата молба официално заверени преписи на 2 бр. решения № 220/07.12.1999 г. по пр. № 1313/29.11.1991 на ОСЗГ гр. Кнежа.

Със същото определение Плевенският окръжен съд е съобщил на страните допълнителния доклад по делото, подробно изложен в обстоятелствената част на определението.

В с.з. възивниците не се явяват, но чрез пълномощника си адвокат Б. поддържат подадената въззивна жалба. Пълномощника на въззивниците заявява, че същите претендират само направените в първата инстанция разноски.

В с.з. възиваемият Г.Т.Х. се явява лично и чрез пълномощника си адвокат Х. оспорва подадената въззивна жалба и поддържа депозирания отговор. Представя списък на разноските по реда на чл. 80 ГПК за сумата от 345 лв., от които 145 лв. за държавна такса и 200 лв. за адвокатско възнаграждение.

            Въззиваемите Т.Б.Б., Ц.Н.Н., Ц.И.Г., Т.Н.Г. и Общинска служба „ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. Кнежа не се явават или представляват в откритото съдебно заседание и не изразяват становище по спора.

            Окръжният съд, като обсъди оплакванията, изложени в жалбата, взе предвид направените доводи, прецени събраните пред първата и въззивната инстанции доказателства в тяхната съвкупност и по отделно и съобрази  изискванията на закона, намира за установено  следното:

            Жалбата е подадена в срока по чл. 259 от ГПК, поради  което е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

            Същата е основателна.

Предмет на разглеждане във въззивното производство е основен иск с правно основание чл. 124 ГПК вр. чл. 79 ЗС, предявен от Г.Т.Х. за признаване за установено по отношение на ответниците, че ищецът е собственик по наследство от баща си Т.Х.Х.,***, починал 1934 г. на ¼ и.ч. земеделски земи, находящи се в землището на гр. Кнежа, както следва:

1. нива с площ от 71, 886 дка, ІІІ кат., находяща се в местността „Лехите", представляваща имот №****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа;

2. зеленчукова култура с площ  от 1,312 дка, ІІІ кат., находяща се в местността „Г.", представляваща имот №****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа;

3. нива с площ от 2,974дка, ІІІ кат., находяща се в местността „Зад лозята", представляваща имот №****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа,

4. нива с площ от 2,222 дка, V кат., находяща се в местността „Старите лозя", представляваща имот № ****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа;

5. изостав. тр. насаждения с площ от 4,809 дка, VІІ кат., находящи се в местността „Бебов дол", представляващи имот № ****** по плана на землището на гр. Кнежа; въз основа на влезли в сила решения № 220/07.12.1999 г. по пр. № 1313/29.11.1991 на ПК гр. Кнежа, с които е възстановено правото на собственост на наследници на „братя Ц.,Н. И Д. Х.Х." с план за земеразделяне и в стари реални граници.

В тежест на ищеца, въззиваем в настоящото производство Г.Т.Х. е да докаже, че е станал собственик по наследство от своя баща на посочените в исковата молба земеделски земи въз основа на посочените влезли в сила решения на ПК гр. Кнежа, т.е., че с влезлите в сила решения на ПК  гр. Кнежа е възстановено правото на собственост и на наследници на Т.Х.Х..

Съгласно т. 1 но тълкувателно решение № 1 по гражданско дело № 11/1997 г. на ВКС, ОСГК решенията на общинските поземлени комисии по чл. 18ж ал. 1 от ППЗСПЗЗ и по чл. 27 ал. 1 от ППЗСПЗЗ за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи в съществуващи или възстановими стари реални граници или в нови реални граници с план за земеразделяне имат конститутивно действие.

От съдържанието на представените от ищеца с исковата молба в препис /л.4-6 от І инст. Дело/ и в оригинал /л. 82-84 от І ист. Дело/ официално заверени преписи от влезли в сила решения № 220/07.12.1999 г. по пр. № 1313/29.11.1991 на Поземлена комисия гр. Кнежа се установява следното:

- на основание чл. 18ж ал. 1 и чл. 18з ал. 1 от ППЗСПЗЗ, протокол № 76/19.08.1992 г. и решение №194/19.11.1997 г. се възстановява правото на собственост на наследници на бр. Ц.,Н. И Д. Х.Х. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници върху съставляващ изостав. тр. насаждения с площ от 4,809 дка, VІІ кат., находящи се в местността „Бебов дол", представляващи имот № ****** по плана на землището на гр. Кнежа;

- на основание чл. 27 ал. 1 от ППЗСПЗЗ, влезлия в сила план за земеразделяне и решение №194/19.11.1997 г. се възстановява правото на собственост на наследници на бр. Ц.,Н. И Д. Х.Х. съгласно плана за земеразделяне върху следните земеделски земи:

1. нива с площ от 71, 886 дка, ІІІ кат., находяща се в местността „Лехите", представляваща имот №****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа;

2. зеленчукова култура с площ  от 1,312 дка, ІІ кат., находяща се в местността „Г.", представляваща имот №****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа;

3. нива с площ от 2,974 дка, ІІІ кат., находяща се в местността „Зад лозята", представляваща имот № ****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа,

4. нива с площ от 2,222 дка, V кат., находяща се в местността „Старите лозя", представляваща имот № ****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа.

Съгласно разпоредбатга на чл. 179 ал. 2 ГПК официално заверените преписи от документи имат същата доказателствена сила, както и оригиналите.

С оглед направеното оспорване на истинността на представените официално заверени преписи от  решения № 220/07.12.1999 г. по пр. № 1313/29.11.1991 на ПК гр. Кнежа чрез предявения по реда на чл. 212 ГПК от част от ответниците, въззивници в настоящата инстанция инцидентен установителен иск, преюдициален относно спора за собственост върху земите се явява спора за истинността на представените от ищеца документи в официално заверен препис.

Съгласно разпоредбата на чл. 194 ал. 1 ГПК съдът извършва проверката чрез сравняване с други безспорни документи, чрез разпит на свидетели или чрез вещи лица.

В тежест на въззивниците в настоящото производство Н.Х.Х., Ц.Х.Х. и Д.Б.Б. е да докажат  неистинността на представените от Г.Т.Х. с исковата молба 2 бр. официално заверени преписи от решения № 220/07.12.1999 г. по пр. № 1313/29.11.1991 на ПК гр. Кнежа.

Въззивният съд съобрази обстоятелството, че от страна на ищеца са представени заверени от страната и оригинали на официално заверени преписи от решенията на Поземлена Комисия - Кнежа, които представляват разпечатки от информационна програма и върху същите не са положени подписи на длъжностни лица, с изключение на този на лицето, издало преписите. Въззивният съд съобрази също, че с отговора си в първата инстанция въззивниците в настоящата са представили в оригинал решение № 220/07.12.1999 г. по пр. № 1313/29.11.1991 на Поземлена комисия гр. Кнежа постановено на основание чл. 18ж ал. 1 и чл. 18з ал. 1 от ППЗСПЗЗ /л.48-49 от І инст. дело/, надлежно подписано от членовете на Комисията, участвали при вземането му и надлежно заверено с печат, по силата на което правото на собственост върху имот № ****** по плана на землището на гр. Кнежа се възстановява на наследници на бр. Ц. и Н.Х.Х.. С писмено възражение на л. 81 от делото ищецът чрез пълномощника си адвокат Х. по същество е оспорил истинността му като е извел извод за неговата неистинност от ръкописно написаната дата върху същото. По делото в първата инстанция е представена след служебното й изискване в официално заверен препис с писмо изх. № 64/03.05.2012 г. на Началника на ОСЗ - Кнежа преписка вх. № 1313/29.11.1991 г. със заявител Х.Ц.Х. /л.64 - 74 от І инст. дело/. Установява се от преписката, че с решение № 194/19.11.1997 г. по същата на наследници, надлежно подписано от членовете на Комисията, на братя Ц. и Н.Х.Х. е признато и определено за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи с план за земеразделяне общо в размер на 78,390 дка в землището на гр. Кнежа. Видно от представения препис на решението е, че върху същото има надлежно отбелязване за получаването му от Г.Т.Х. на 03.09.1999 г.. Установява се от преписката, че в същата се намира оспорваното решение № 220/07.12.1999 г. по пр. № 1313/29.11.1991 на Поземлена комисия гр. Кнежа, постановено на основание чл. 27 ал. 1 от ППЗСПЗЗ, влезлия в сила план за земеразделяне и решение №194/19.11.1997 г., с което се възстановява правото на собственост на наследници на бр. Ц. и Н.Х.Х. съгласно плана за земеразделяне в землището на гр. Кнежа върху същите земеделски земи, описани и в представеното от ищеца решение в официално заверен препис. Видно от представения препис на решението е, че същото е подписано от членовете на комисията и на втората му страница има надлежно отбелязване за получаването му от Г.Т.Х. на 04.02.2000 г.. Въззивният съд констатира, че в представената преписка липсва решение № 220/07.12.1999 г. по пр. № 1313/29.11.1991 на Поземлена комисия гр. Кнежа постановено по реда на основание чл. 18ж ал. 1 от ППЗСПЗЗ относно имот, представляващи имот № ****** по плана на землището на гр. Кнежа, което следва да се съдържа в същата. При съобразяване на гореизложеното, въззивният съд приема, че с оглед данните по представената по делото преписка вх. № 1313/29.11.1991 г. на ПК - Кнежа и представения оригинал на решение в първата инстанция надлежно подписан от членовете на ПК - Кнежа, сега ОСЗ - Кнежа, следва да приеме, че с издадените по същата преписка решения  № 220/07.12.1999 г. на ПК - Кнежа по реда на чл. 18ж ал. 1 от ППЗСПЗЗ и чл. 27 ал. 1 от ППЗСПЗЗ се възстановява правото на собственост на наследниците на бр. Ц. и Н.Х.Х. и представените от въззиваемия Г.Х. официално заверени преписи от същите решения, в които е вписано, че се възстановява правото на собственост на „братя Ц.,Н. И Д. Х.Х. са неистински документи. Както се посочи и по - горе върху представените с преписката решения и представеното от въззивниците в оригинал решение са поставени подписи на длъжностните лица, издали същите решения и автентичността на тези подписи не е оборена в производството по делото. От друга страна представените от въззиваемия Г.Х. официално заверени преписи не носят подписи на длъжностните лица, които са ги издали, а представляват извлечение от компютърна програма, поради което автентичността им не би могла да бъде проверена. По делото остава неизяснено кое длъжностно лице и по какъв начин е удостоверило верността на официалните преписи, представени от въззиваемия с оригиналите на решенията, намиращи се или които би трябвало да се намират в преписката на ПК - Кнежа, но доколкото съдът е длъжен при условията на чл. 194 ал. 2 ГПК да изпрати копие от решението на Прокуратурата, този въпрос би могъл да бъде изяснен в друго производство. При тези правни изводи съдът намира, че следва да уважи предявения инцидентен установителен иск на въззивниците и да изключи от доказателствата по делото представените от въззиваемия Г.Х. официално заверени преписи на 2 бр. на решения  № 220/07.12.1999 г. на ПК - Кнежа.

С оглед гореизложеното, въззивният съд приема, че от представените по делото решения на Поземлена комисия Кнежа по чл. 18ж ал. 1 от ППЗСПЗЗ и по чл. 27 ал. 1 от ППЗСПЗЗ безспорно се установява възстановяване на собствеността върху процесните земеделски на наследниците на бр. Ц. и Н.Х.Х., но невъзстановяване на право на собственост в полза на наследниците на Т.Х.Х. или друг общ наследодател. Предявеният от въззиваемия Г.Х. положителен установителен иск за собственост върху идеална част от спорните земеделски земи се явява недоказан и поради това неоснователен и следва да бъде отхвърлен от съда със законните от това правни последици.

Следва да се посочи за яснота на страните, че дори оспорването на истинността на официално заверените преписи от документите да беше проведено неуспешно от въззивниците, то същото не би довело до извод за доказване на възстановяване на правото на собственост в полза на наследниците на Т.Х.Х., починал 1934 г. или в полза на наследниците на Х.Ц.Х., починал **** г. по силата на представените решения на ПК - Кнежа. Това е така, тъй като не би могло с  писмени или гласни доказателства в исково производство да се допълва или тълкува решението на ПК - Кнежа. Дори в решенията на ПК - Кнежа по преписка  вх. № 1313/29.11.1991 г. изрично и безспорно да е изписано „и др", това не би могло да изведе извод, че тези други са останалите наследници на общия праводател Х.Ц.Х., починал **** г. или което и да е друго конкретно лице.

Като е достигнал до други правни изводи Кнежанският РС е постановил неправилно и незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено изцяло, като вместо него бъде постановено друго, с което предявения иск с правно основание чл. 124 ал. 1 ГПК вр. чл. 79 ЗС бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан и бъде уважен предявения инцидентен установителен иск за неистинност на представените официално заверени преписи от решения № 220/07.12.1999 г. по пр. № 1313/29.11.1991 на ПК гр. Кнежа, постановени по реда на чл. 18ж ал. 1 от ППЗСПЗЗ и на чл. 27 ал. 1 от ППЗСПЗЗ.

            С оглед основателността на въззивната жалба, въззивният съд следва да се произнесе по направеното искане на въззивниците за присъждане на направените по делото разноски в първата инстанция. Видно от доказателствата по делото, че всеки от въззивниците е направил разноски в размер на 100 лв. за заплатено адвокатско възнаграждение в първата инстанция и е направено изрично искане за присъждане на разноски в последното по делото заседание от техния пълномощник. Налице са основанията на чл. 78 ал. 3 и ал. 1 ГПК и в полза на всеки от въззивниците следва да бъде присъдена сумата от 100 лв. за направени разноски.

            С оглед цената на иска, установена с данъчната оценка на процесните имоти в размер на 3762,28 лв., която е под 5 000 лв., на основание чл. 280 ал. 2 ГПК въззивното решение е окончателно и не подлежи на касационно обжалване. Следва да се посочи, че цената на иска е определена от съда за целите на касационното обжалване с оглед първоначално предявената претенция за собственост върху 1/3 и.ч. от земеделските земи с обща цена 11286,83 лв., въпреки, че е предмет на въззивна проверка е собствеността върху ¼ и.ч. от земите с оглед допуснатия от КРС процесуален пропуск да се произнесе по цялото искане на страната. С оглед липсата на съгласие от ответниците по първоначално предявения иск въпреки дадената правна възможност в настоящата инстанция, направеното искане за частично оттегляне на иска е оставено без уважение.

            Водим от горното и на основание чл. 271 ГПК , Окръжният съд

 

Р е ш и:

      

            отменя решение 13/21.03.2013 г. по гр.д. № 3/2012 г. на Кнежанския районен съд, като вместо него постановява:

признава за установено по отношение на Г.Т.Х., ЕГН ********** *** по иск с правно основание чл. 124, ал. 4 от ГПК, предявен от Н.Х.Х., ЕГН ********** ***, Ц.Х.Х., ЕГН ********** ***, и Д.Б.Б., ЕГН ********** ***, че представените от същия официално заверени преписи от решения № 220/07.12.1999 г. по преписка  вх. № 1313/29.11.1991 г.  на ПК - Кнежа, с които на основание чл. 18ж ал. 1 и чл. 18з ал. 1 от ППЗСПЗЗ и чл. 27 ал. 1 от ППЗСПЗЗ се възстановява правото на собственост на наследници на бр. Ц.,Н. И Д. Х.Х. върху конкретни земеделски земи в землището на гр. Кнежа са неистински документи поради несъответствие на съдържанието на преписите с оригиналите на документите, надлежно подписани от членовете на ПК - Кнежа.

 Отхвърля предявения от Г.Т.Х., ЕГН ********** *** против Н.Х.Х., ЕГН ********** ***, Ц.Х.Х., ЕГН ********** ***, Д.Б.Б., ЕГН ********** ***, Т.Б.Б., ЕГН ********** *** ********* № **, Ц.Н.Н., ЕГН ********** ***, Ц.И.Г., ЕГН ********** ***, Т.Н.Г., ЕГН ********** *** и Общинска служба по ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кнежа, представлявана от началника Ж.К. иск с правно основание чл. 124 ГПК вр. чл. 79 ЗС за собственост по наследство от баща си Т.Х.Х.,***, починал 1934 г. върху ¼ и.ч. от следните земеделски земи, находящи се в землището на гр. Кнежа, както следва: 1. нива с площ от 71, 886 дка, ІІІ кат., находяща се в местността „Лехите", представляваща имот №****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа;  2. зеленчукова култура с площ  от 1,312 дка, ІІ кат., находяща се в местността „Г.", представляваща имот №****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа; 3. нива с площ от 2,974дка, ІІІ кат., находяща се в местността „Зад лозята", представляваща имот №****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа, 4. нива с площ от 2,222 дка, V кат., находяща се в местността „Старите лозя", представляваща имот № ****** по плана за земеразделяне на гр. Кнежа; 5. изостав. тр. насаждения с площ от 4,809 дка, VІІ кат., находящи се в местността „Бебов дол", представляващи имот № ****** по плана на землището на гр. Кнежа; въз основа на влезли в сила решения № 220/07.12.1999 г. по пр. № 1313/29.11.1991 на ПК гр. Кнежа като неоснователен и недоказан.

Осъжда на основание чл. 78 ГПК Г.Т.Х., ЕГН ********** *** да заплати на всеки от въззивниците Н.Х.Х., ЕГН ********** ***, Ц.Х.Х., ЕГН ********** *** и Д.Б.Б., ЕГН ********** *** по 100 /сто лв./ за направени по делото разноски в първата инстанция за адвокатско възнаграждение.

Да се изпрати на основание чл. 194 ал. 2 ГПК служебно заверен препис от решението на РП - Кнежа за проверка за наличие на извършено престъпление.

 

                Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ал. 2 ГПК.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                         

                                                                                                           2.       

 

 

-

Начало на блога

Това решение е част от материала Извадка от съдебни решения за нищожни преписи от решения на поземлени комисии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2491

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.