Френският справедлив нотариус и неговото място у нас

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

-

Резюме. Поне от 2008, ако не и по-рано, българският псевдо-латински нотариат се кани да заприлича на френския.

*ЗННД, Специална банкова сметка на нотариуса

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) (1) При извършване на актове, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, сумата, дължима по сделката, може да се преведе или да се внесе по специална банкова сметка на името на нотариуса.
(2) Условията за внасяне на сумите по специалната банкова сметка на нотариуса и за нареждания за плащания от нотариуса се уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката.
(3) Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства по специалната банкова сметка за задължения на нотариуса.

Начало на блога

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2485

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.