07.08.2020 До ОП-Плевен с копие до горестоящи

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с ОП-Плевен по пр. 42/15 и новини юли-окт. 2020

-

Резюме. Моля за проверка във вр. с дезинформацията от 20.12.2020, че уж до 07.02.2019 щели били да бъдат привлечени към наказателна отговорност извършителите на престъплението.  Уведомявам, че не ми се позволява никакъв достъп до материалите по разследването под предлог, че не е приключило. Напомням за все още неизпратените копия от материалите, поискани още през 2016 г.

-

До: окр. пр. Йорданка Антонова, пр. 42/2015 по описа на ОП-Плевен

КОПИЕ до: апел. пр. Лещаков, пр. 1755/2014 по описа на ВТАП

КОПИЕ до: ВАП, ВКП и Гл. прокурор

-

Уважаема госпожо Антонова,
-
Моля за проверка по ДП № 2924/2013 г. на РП-Плевен във връзка със справката, отразена във Ваше писмо от 20.12.2018 г.(приложено), че до 07.02.2019 ще бъдат привлечени като обвиняеми извършителите на престъплението.
-
Уведомявам Ви, че следя сроковете на преписката от информационния сайт на ПРБ, като считано от 07.02.2019 сроковете са следните:
На 07.02.2019 срокът е удължен до 07.04.2019.

На 10.04.2019 срокът е удължен до 07.06.2019.

На 03.06.2019 срокът е удължен до 07.08.2019.

На 12.08.2019 срокът е удължен до 07.10.2019.

На 10.10.2019 срокът е удължен до 07.12.2019.

На 17.12.2019 срокът е удължен до 07.02.2020.

На 12.02.2020 срокът е удължен до 07.04.2020.

На 13.04.2020 срокът е удължен до 07.06.2020.

На 15.06.2020 срокът е удължен до 07.08.2020
-
Уведомявам Ви също така, че от РП-Плевен все още не са ми изпратили поисканите още през 2016 г. две копия от материалите: едното - от СГЕ на подписа на майка ми върху 2-та броя пълномощно, а другото - от протокола, с който от кметството е иззет 2-рия брой пълномощно. Вие многократно сте указвали да ги изпратят, давали сте и срокове, но и до ден-днешен от РП-Плевен не ги изпращат.  Не ми се позволява и никакъв достъп до материалите по разследването под предлог, че не е приключило.  

-

Ако е необходимо да изпратя това писмо и на хартия, моля да ме уведомите.

-

Благодаря предварително.

-
С уважение,
-
Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН ...
пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com
-
ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от окр. пр. Антонова до Ренета Стоянова от дата 20.12.2018 г.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2475

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.