За мудното разследване по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен

Начало на блога

Обратно към всички Информативни материали

-

Резюме. Тук са публикувани информативни материали за мудното разследване по нашия случай на имотна измама.

-

Дата на последна актуализация: 12.08.2023

.

Новини по разследването по нашия случай - ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен (имотна измама с фалшифицирани документи) - сигналът е подаден на 06.06.2013 

.

Награди и наказания на набл. пр. Здравко Луканов:

- На 24.01.2018 на основание чл. 234 от ЗСВ, Здравко Венциславов Луканов - прокурор в Районна прокуратура - Плевен, е повишен от ранг „прокурор в ОП" в по-горен ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.(информация от ВСС)

- Същата година със Заповед № РД-03-47/21.08.2018 г. на и. д. административния ръководител на Районна прокуратура - Плевен, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Здравко Венциславов Луканов - прокурор в Районна прокуратура - Плевен, поради  констатирано неоправдано забавяне на досъдебно производство. (информация от ВСС).

- В края на 2022 със Заповед № РД-03-90/19.10.2022 г. на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Здравко Венциславов Луканов - прокурор в Районна прокуратура - Плевен. (информация от ВСС: Протокол № 41 от 16.11.2022 на Прокурорската колегия на ВСС)
.

Следователи, прокурори и съдии не правят разлика между физическа и психическа инвалидност В този блог съм публикувала и медицинската документация на майка си, така че всеки може да види за какво става дума. Майка ми почина на 15.03.2017 г., измъчена и огорчена от жестокостта на длъжностните лица към нея.

-

Досъдебното производство се прекратява по чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК (недоказаност на обвинението), само ако е повдигнато обвинение срещу конкретно лице. Този материал е съставен по повод постановлението на пр. Маркович от 24.07.2015, с което тя прекрати ДП №2924/2013 във вр. с пр. №3624/2013, на основание чл. 243, ал. 1, т.2,  без да повдигне обвинение срещу никого. Това не е единственото й правно-неграмотно изпълнение. Тя си направи самоотвод в средата на март 2016, но глупостите й останаха. Правно-неграмотното ѝ постановление може да се види тук, като същото постановление с добавени между редовете бележки (възражения, корекции и допълнения) може да се види тук.

-

Постановлението на пр. Маркович от 24.07.2015, редактирано и допълнено от дъщерята на пострадалата (след множество правни консултации, разбира се, защото не съм юрист, а заклет преводач). Изпратено в прокуратурата на 11.09.2015 под заглавие "Възражения и искания" за извършване на служебен (инстанционен) контрол по чл. 243, ал. 9. Захвърлено в кошчето за боклук, образно казано, от изумения окръжен прокурор - вж. пример №5. Постановлението на районен прокурор Маркович от 24.07.2015 е включено в списъка под № 27.

-

01.04.2016 Благодаря на българското правосъдие (първоаприлска шега, автор: Й. Н. с помощта на Р.С.)

-

31.10.2016 Защо ще си загубим имотите? Тук са изброени няколко ключови момента от имотната измама със земите на майка ми, останали извън полезрението на компетентните органи.  Материалът е изпратен на 31.10.2016 до всички прокуратури с молба да се обърне внимание на тези ключови моменти - най-вече от страна на набл. прокурор в РП-Плевен. PS. Не ги изгубихме, защото през 2018 г. с брат ми заведохме гражд. дело по чл. 108 от Закона за собствеността  и само за 2 години го спечелихме и на трите инстанции

-

08.11.2016 Мълчанието на прокурорите. Списък на писмата, изпратени от пострадалата и близките й до прокуратурата в помощ на разследването, оставени без отговор. Материалът е изпратен до всички прокуратури на 08.11.2016.

-

22.05.2017 КРАТКА хронологична справка От две години и половина молим прокурорите да обърнат внимание, че имотната измама е осъществена без представяне на нотариалните актове на "продавача" - пострадалата ми възрастна майка, покойница от 15.03.2017. Не чуват и това си е!

 -

24.05.2017 Става ясно защо боксува разследването по нашия случай Бърз отговор - защото сме жертва на бандата на Куката и Бокса, която се покровителства от прокуратурата.

-

05.09.2017 Не само "нашите" прокурори в Плевен не изпълняват указанията на Съда Този материал е написан във връзка с днешния отговор от ИВСС от Гл. инспектор Точкова, която с общи приказки се пънка да оправдае калпавото разследване в РП-Плевен. Пише, че в становището си от 02.06.2017 е установила действия и бездействия, водещи до забава на производството от страна на РП-Плевен и е сигнализирала админ. р-л на РП-Плевен за предприемане на мерки съобразно правомощията му, а той я бил уведомил с писмо от 25.07.2017 за предприетите мерки за своевременно приключване на разследването. На мен такова писмо не е изпращано, затова не знам какви мерки са предприети. Няма да се учудя, ако след "своевременното" приключване - повече от 2 години след предишното и 4 след образуването на  ДП 2924/2013 - Съдът за пореден път върне делото за доразследване с думите, че прокурорът не е изпълнил указанията на Съда, дадени при предишния съдебен контрол.

-

08.09.2017 Трудно издействаната обратна разписка от ВТАП - на 6-ти и 7-ми септ. 2017 трябваше да се моля 4 пъти на ВТАП да потвърдят получаването на една молба до тях. Дотогава винаги бяха потвърждавали веднага. Бяха най-бързите и точни в това отношение.

 

2018 ИВСС - Тематична проверка (неизготвяне в срок на експертизи)
"Неоправданото забавяне на производството води до нарушаване на основен принцип, залегнал в чл. 22 от НПК за разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Това създава реални предпоставки за търсене на обезщетение по реда на Глава IIIa от ЗСВ, ЗОДОВ и ЕКЗПЧОС. Следва да се има предвид, че практиката на ЕС по правата на човека приема, че за несвоевременното изготвяне на експертизите, носят отговорност държавните органи."
          Коментар за нашия случай към 18.01.2021. В РП-Плевен осма година разследват имотната измама, от която през 2013 г. пострада майка ми, а още не са изготвили сравнителна граф. експертиза на подписа ѝ върху двата екземпляра на пълномощното, а ако са я изготвили, не позволяват да я видим - от 2016 ги молим да ни изпратят копие, първо майка ми, след смъртта ѝ аз. Мълчат. И съдебно-псих. не са изготвили, макар че много им се искаше да изкарат пострадалата ми възрастна майка ми негодна да дава показания*. Тук причината беше друга - прокурорът не посмя да изготви постановление за назначаване на такава експертиза по простата причина, че нямаше основания да я назначава - вж чл. 145, ал. 1 НПК ("Чл. 145. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) В акта, с който се назначава експертиза, се посочват: основанията, поради които се налага да се извърши експертизата" Имаше само недостойни инсценировки - вж Обвиняват 83-годишна пострадала (майка ми), че пречи на разследването  и Как се стигна до абсурдните съмнения в психичното здраве на пострадалата ми майка   

             *за свидетелските показания на майка ми при втория опит за прекратяване на ДП-то, съдът се произнесе, че са "неизменни,   непроменени   и   установяващи   едни   и   същи   факти   иобстоятелства   от   началото   на   досъдебното   производство   и   до   настоящия момент (три години след образуването на ДП, тя почина в 4-тата година от мудното и непрофесионално разследване по пр. 3624/2013 на РП-Плевен, бел.блогър).   Предвид   тези   обстоятелства   и   посочените   по-горе   доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата."

-
 

Вж също и списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система, както и КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАГИСТРАТИ

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2474

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.