Новини по делото за нашата имотна измама: ян.-април 2023

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

На 10.01.2023 се появи съобщение за писмо без адресат относно някаква дейност по администриране за натовареност.

На 12.02.2023 пак се появи същото съобщение - "дейност по администриране за натовареност". А срокът до 07.02. отмина. Кога ли ще поискат удължаване?

На 13.03.2023 е изпратено някакво писмо до Следствен отдел към ОП-Плевен

На 14.03.2023 е получен отказ да се удължи срокът на досъдебното производство

На 23.03.2023 пак се появи съобщението - "дейност по администриране за натовареност".

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2606

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.