Новини по делото за нашата имотна измама: 2023 г.

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

На 10.01.2023 се появи съобщение за писмо без адресат относно някаква дейност по администриране за натовареност.

На 12.02.2023 пак се появи същото съобщение - "дейност по администриране за натовареност". А срокът до 07.02. отмина. Кога ли ще поискат удължаване?

На 13.03.2023 е изпратено някакво писмо до Следствен отдел към ОП-Плевен

На 14.03.2023 е получен отказ да се удължи срокът на досъдебното производство

На 24.03.2023 пак се появи съобщението - "дейност по администриране за натовареност".

На 02.05.2023  преписката е за решаване при прокурор

На 19.06.2023 Преписката е решена от прокурор. Постановление за спиране на наказателно производство. Постановлението не е изпратено на пострадалите - ние с брат ми. Не сме го и изисквали.

На 10.07.2023 Искане за удължаване на срока

На 11.07.2023 Срокът е удължен неизвестно докога, предполагам - до 11.09.2023

.

На 07.08.2023 получих призовка за предявяване на материалите по ДП-то

На 09.08.2023 изпратих писмо до пр. Луканов с копие до горестоящи, че отказвам да се явя за предявяване на материалите, да свидетелствам, да участвам по какъвто и да е начин по делото

-

10.08.2023 От окр. пр. Н. Рачева. В отговор на мое писмо до набл. районен прокурор с копие до горестоящи - да формулирам исканията си към ОП-Плевен.

.

10.08.2023 До ОП-Плевен - формулирам исканията си

-

11.08.2023 Апел. пр. Лещаков препраща на РП-Плевен мое писмо от 09.08.2023 до набл. районен прокурор с копие до горестоящи, като го нарича молба, касаеща досъдебното производство в РП-Плевен без претенции към горестояща прокуратура.

-

11.08.2023 До апел. пр. Лещаков  с копие до ВКП и ВСС - уведомявам го, че писмото ми не е молба по ДП 2924/2013 на РП-Плевен без претенции към горестоящите, като намеквам за повдигане на обвинение по чл. 288 НК на набл. прокурор Здравко Луканов.

-

18.08.2023 Апел. пр. Лещаков препраща писмото ми от 11.08.2023 до СГП. Софийска градска прокуратура може да разследва прокурор.

-

27.09.2023 От ОП-Плевен - уведомяват ме, че било предстояло предявяване на матералите по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен. Най-вероятно са се объркали от някое старо съобщение в тяхната Информационна система. Иначе предявяването предстоеше още на 10.08.2023, но така и не беше обявено  в достъпната за граждани ИС на ПРБ (и досега не е обявено, 06.10.2023)

-

28.09.2023 От мен до ОП-Плевен с копие до горестоящи, в т.ч. СГП. Отн. Осуетено наказателно преследване по ДП № 2924/2013 на РП-Плевен (висящо)

-

Междувременно районният прокурор продължава да си получава удължаване на срока, последно засега - до 07.11.2023, сякаш ДП-то изобщо не е приключвало с призовка за предявяване на материалите на 10.08.2023.

.

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2606

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.