11.08.2023 До ВТАП с копие до ВКП и ВСС

-

Subject:

Re: Писмо

Date:

Fri, 11 Aug 2023 14:39:47 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

Hristo Hristov <hhristov@vt.prb.bg>

CC:

Регистратура ВКП <vkp@prb.bg>

-

ДО: Апелативен прокурор Д. Лещаков, пр. 1755/2014

Копие до ВКП-пр. 179/2015 и ВСС (ПК и ИВСС)

.

Уважаеми г-н апелативен прокурор Лещаков,

Във вр. с днешно Ваше писмо до РП-Плевен с копие до мен (приложено), Ви уведомявам, че писмото ми от 09.08.2023 не е молба по ДП 2924/2013 на РП-Плевен без претенции към горестоящите, каквото е според Вас, а израз на дълбоко разочарование от прокуратурата, при това не само от РП-Плевен. Работата Ви - на всички нива - ми се струва зле организирана, т.к. позволява години наред размотаване на едно разследване - 11-та година в нашия случай, до пълното му обезсмисляне, обикновено поради изтичане на погасителната давност било то в досъдебната или в съдебната фаза. От втория опит за прекратяване през м. юли 2015 досега не е имало прокурорски акт, подлежащ на съдебен контрол, а при тогавашния съдът се произнесе, че са събрани достатъчно доказателства  "за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице". Доказателствата са били събрани още преди 8 години, разбирате ли? Такова забавяне, ако не е осуетяване на наказателното преследване с цел избавяне другиго от наказание, което му се следва по закон - чл. 288 НК, какво друго е? Само моля не казвайте, че представлява независимост на "господаря на досъдебното". Независимостта е дадена на Прокурора, за да работи спокойно, без натиск, а не за да осуетява наказателното преследване. В РП-Плевен от самото начало на разследването са разполагали с нередовното от външна страна пълномощно (без заверка на съдържанието - вж писмото ми от 01.09.2020 до РП-Плевен с копие до горестоящи - приложено). Вместо веднага да повдигнат обвинение на нотариуса, който го е приел, ведно с нередовните - също от външна страна - документи за собственост на праводателката-пострадала (преписи от решения на поземлена комисия без заверка за вярност и редица други очеизвадни особености)  или да предадат разследването на ОП-Плевен, ако не е в компетентността им да повдигнат обвинение на нотариус, те пишат в постановление за прекратяване, че нотариусът им бил казал, че всички документи били редовни от външна страна. Е, какво очакват от него да им каже, да се самоизобличи ли - чл. 121 НПК? Колко пъти писах  до всички нива на прокуратурата за тези неща - никой не си мръдна пръста. Основният проблем в случая с ДП 2924/13 на РП-Плевен, е , че "Господарят" години наред игнорира събраните доказателства, исканията на пострадалата, указанията на ОП-Плевен и указанията на Съда при съдебния контрол. Игнорира всичко. И накрая през 2020 - след като го уведомих, с копие до горестоящи, че по гражд. ни дело, с което успешно ревандикирахме земите си само за 2 години, три инстанции се произнесоха категорично и единодушно, че пълномощното е нередовно от външна страна, игнорира дори тази информация. От 2020 насам не съм му писала. Моля да бъде задействана процедура за противодействие на случаи като нашия. Не може да няма такава. Някой би трябвало да е компетентен да повдигне обвинение на районен прокурор по чл. 288 НК. Не заради мен, а заради обществения интерес.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова,
пострадала по ДП No 2924/2013 на РП-Плевен на мястото на Йорданка Найденова
гр. Варна 9010, ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
моб. 0888609072, email: rennie@softisbg.com

Блог, посветен на имотната измама със земите на майка ми през 2013 г., която се разследва в РП-Плевен вече 11-та година: http://softisbg.com/dannies_blog/

-

On 11.08.23 г. 11:00 ч., Hristo Hristov wrote:

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2615

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.