09.08.2023 До пр. Луканов с копие до горестоящи

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с РП-Плевен и новини за 2023 г.

-

Придружаващ имейл

Subject: писмо до РП-Плевен с копие до горестоящи
Date: Wed, 9 Aug 2023 16:15:48 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp pl <rp@pl.prb.bg>
CC: OP Pleven <op@pl.prb.bg>
Уважаеми служители,

Приложено, изпращам писмо в pdf до пр. Луканов, набл. ДП № 2924/13, пр. 3624/13 с копие до горестоящи: пр. 42/2015 на ОП-Плевен, пр. 1755/2014 на ВТАП, пр. 179/2015 на ВКП и до ВСС (Прокурорска колегия и Инспекторат). Моля да бъде предадено на отговорните лица заедно с 12-те приложения към него.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова,
пострадала по ДП No 2924/2013 на РП-Плевен на мястото на Йорданка Найденова
гр. Варна 9010, ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
моб. 0888609072, email: rennie@softisbg.com

Блог, посветен на имотната измама със земите на майка ми през 2013 г., която се разследва в РП-Плевен вече 11-та година: http://softisbg.com/dannies_blog/

.

Отн. Призовка за предявяване на материалите по ДП 2924/2013

.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРОКУРОР ЛУКАНОВ,

На 07.08.2023 г. в гр. Варна получих призовка в качеството ми на пострадала за предявяване на материалите по наблюдаваното от Вас досъдебно производство на 10.08.2023 г. в гр. Плевен. Приемам призовката като гавра с паметта на майка ми, т.к. идва след близо 7 години разследване под Ваше ръководство.

Имотната измама е осъществена на 14 и 18 март 2013 г. Сигналът е подаден на 06.06.2013. ДП 2924/2013 е образувано на 20.12.2013. Още през 2013-2014 са били събрани доказателства, че измамниците не са разполагали нито с валидно пълномощно, нито с валидни документи за собственост. Разчитали са изцяло на съдействие от нотариус и са го получили от нотариус Иван Иванов № 007 - два пъти. Ако нотариус Иванов беше отказал да им съдейства, замислената измама щеше да се провали. Това можеше да се установи още 2013-2014 г. Сега вече е твърде късно. Изминали са повече от 10 години от деянието. Оттук насетне каквото и да се предприеме от прокуратурата и съда, настъпването на погасителна давност едва ли ще се избегне, така че лицата, срещу които ще се води делото, най-вероятно няма да бъдат наказани.

Затова започнах писмото с думите, че призовката е гавра с паметта на майка ми. Тя почина през 2017, без да дочака справедливост, а сега през 2023, става ясно, че и аз изглежда няма да дочакам справедливост, дори да живея до 100. Както се казва, бавното правосъдие е липса на правосъдие.

Преди 7 години, при съдебния контрол върху второто постановление за прекратяване на ДП № 2924/2013, съдът е произнесе, че:

"прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК (!)."

И още: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."

И още: "показанията на пострадалата са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент"

И още: "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно (!)".

Съдът констатира, че прокурорът само изрежда доказателствата (като журналист в новинарска емисия, без правен извод) и даде указания да се извърши преценка на вече събраните доказателства: "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка.(!)"

Съдът посочи и конкретните документи, които очакват преценката на прокурора: "приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове".

Вие поехте наблюдението над ДП № 2924/2013 в края на 2016.

Какво свършихте за близо 7 години?

Първо 6 месеца се запознавахте с материалите, събрани в периода 2013-2016, цитирам Ваше писмо до майка ми и мен от 17.02.2017:

"Казуса Ви ми стана нзвестен служебно през м.Ноември 2016г., когато делото ми е преразпределено. За запознаване с това, с което ми е възложено да работя, го изисках от водещия разследването и след получаването му установих, че случая действително е изключително сериозен, а самото дело е с голям обем и бих казал, че представлява фактическа и правна сложност. С оглед оставащия не много дълъг срок за разследване - около два месеца - до м.Януари 2017г. прецених, че за да мога да се запозная подробно с делото, да формирам законосъобразна, правилна и адекватна позиция по случая, следва да го спра временно и след запознаване и формиране на позиция, да го възобновя, да дам указания, да бъдат извършени необходимите действия и то да приключи."В края 2018 година твърдяхте, че предстои привличане на обвиняеми (приложение 1), че вече са извършени "необходимите и възможни следствени действия" (приложение 2) и че до 07.02.2019 "ще бъдат привлечени като обвиняеми извършителите на престъпното деяние" (приложение 3). Не ми е известно да са привличани обвиняеми до 07.02.2019.

В края на 2020, след влизане в сила на съдебното решение по нашето гражданско дело, с което успешно ревандикирахме земите, Ви уведомих, че съдът на три инстанции се произнесе категорично, че инкриминираното пълномощно е нередовно от външна страна (приложение 4), като изрично Ви писах за пропуските на нотариуса. Три години чаках отговор - напразно.

На 14.03.2023 по данни от ЦИС на ПРБ сте получили отказ за продължаване на срока (приложение 5). Липсва информация с какъв акт разследването отново е продължило след отказа.

На 19 юни пак по данни на ЦИС сте спрели наказателното производство, без да ми изпратите постановлението за спиране. (приложение 6)

На 11 юли по данни на ЦИС срокът е удължен за ен-ти път, без преди това да се появи информация за постановление за възобновяване (приложение)

И през цялото време игнорирахте молбите ми за изпращане на копия от два документа, поискани още от майка ми приживе през 2016 г. (приложение 7), въпреки многократните указания от горестоящите прокуратури (приложения 8, 9, 10, 11 и 12)

.

Доверието ми в прокуратурата е сринато и лично Вие допринесохте за това през последните близо 7 години с действията си и с бездействието си.

.

Използвам случая да заявя изрично:

.

1. - че отказвам да се явя за предявяване на материалите, както следва:

Спомнете си как на Вас ви трябваха 6 месеца за запознаване с материалите от тригодишния период 2013-2016 и се съгласете, че на мен биха ми трябвали поне няколко седмици за 10-годишния период 2013-2023. Но разследващият орган е определил само един ден - чл. 228, ал. 1 НПК: "Разследващият орган определя срок за проучване на материалите в зависимост от фактическата и правната сложност на делото". Затова отказвам да проуча материалите. Моля да запишете в протокола , че причината е определеният твърде кратък срок - чл. 228, ал. 3 НПК: "Когато някой откаже да проучи материалите, отказът и причините за това се отбелязват в протокола за предявяване на разследването.") Не искам по-дълъг срок. Няма смисъл. Изгубих желание да участвам в делото. И без това като пострадала, не съм страна - Чл. 253 НПК: "Страни в съдебното производство са: 1. прокурорът; 2. подсъдимият и защитникът; 3. частният тъжител и частният обвинител; 4. гражданският ищец и гражданският ответник."

.

2. - че отказвам да свидетелствам по делото, както следва:

Свидетелят също не е страна по делото, но може да бъде глобен, ако е призован и не се яви, затова използвам случая да заявя, че отказвам да давам повече показания по делото и да бъда третирана като такъв. По принцип не съм свидетел на измамата, но приживе на майка ми бях конституирана като такъв, без да бъда уведомена, че щом дам показания какво съм чула за случая от майка си, губя правото да бъда неин повереник. Това беше голямо недоразумение. Надявам се повече да няма такива.

.

3. - че отказвам да участвам по какъвто и да е начин по делото и в каквото и да било качество, както следва:

Граждански ищец нямам право да бъда, т.к. вече съм предявила граждански иск (уважен с влязло в сила на 16.04.2020 съдебно решение) -

Чл. 84, ал. 2 НПК: "Гражданският иск не може да се предяви в съдебното производство, когато е предявен по реда на Гражданския процесуален кодекс."

Частен обвинител няма смисъл да бъда. Преди години исках да бъда конституирана като такъв, но сега е късно. Няма смисъл да пътувам многократно от Варна до Плевен, евентуално и до София, да подготвям възражения и обвинения, само за да чуя в един момент, че делото се прекратява по давност.

.

С УВАЖЕНИЕ,

Ренета Т. Стоянова

пострадала по ДП № 2924/2013 на РП-Плевен на мястото на Йорданка Найденова

.

ПРИЛОЖЕНИЯ 12 бр. съгл. текста

.

09.08.2023 г.

гр. Варна

.

Приложение 1. ноември 2018 - предстои привличане на обвиняеми

Приложение 2.  дек. 2018 - всичко вече е извършено

Приложение 3.  дек 2018 -  до 07.02.2019 ще бъдат привлечени обвиняемите

Приложение 4. септ 2020- пълномощното е нередовно от външна страна (цитирам съда по гражданското ни дело)

Приложение 5.  март 2023 - съобщение в ЦИС за отказ да се удължи срока

Приложение 6.  юни 2023 - съобщение в ЦИС за спиране на ДП с постановление от 19.06.2023

Приложение 7.  септ 2020 - мотиви искане копия от 2 документа

Приложение 8. дек. 2016 ОП-Плевен до РП-Плевен - следва да укажете съдействие на пострадалата

Приложение 9. апр. 2017 ОП-Плевен до РП-Плевен - изпратете исканите документи в 7-дневен срок

Приложение 10. ное. 2018 ОП-Плевен дп РП-Плевен  - изпратете исканата справка в 3-дневен срок

Приложение 11. окт. 2020 ОП-Плевен до РП-Плевен - изпратете копие от акта (по исканите от пострадалата копия от документи)

Приложение 12. ян. 2021 ОП-Плевен до мен - уведомяват ме, че набл. прокурор не се е произнесъл с акт по исканите още приживе от пострадалата ми майка ми копия от документи и от ОП нищо не могат да направят

.

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с РП-Плевен и новини за 2023 г.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2613

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.