28.09.2023 До ОП-Плевен с копие до ВТАП, ВКП, ВСС и СГП

Начало на блога

Обратно към Кореспонденция с Окръжна прокуратура - Плевен по пр. № 42/2015

.

Изпратено по е-поща

Отн. Осуетено наказателно преследване по ДП № 2924/2013 на РП-Плевен (висящо)

-
ОТ: Ренета Тодорова Стоянова, 66 г., ЕГН ...

пострадала по ДП № 2924/2013 на РП-Плевен на мястото на Йорданка Найденова
гр. Варна 9010, ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
моб. 0888609072, email: rennie@softisbg.com

-

ДО: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЛЕВЕН
пр. 42/2015, окр. пр. г-жа Н. Рачева вр. с е-писмо "Emailing: 42 2015.pdf" от 27.09.2023 до пострадалата по висящото ДП № 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен
Копие до: ВТАП, ВКП, ВСС (ПК и Инспекторат на ВСС),

Копие до: СГП (вр. с писмо от апел. пр. до СГП, изпратено на 18.08.2023 с копие до мен - приложение 3 към настоящето)
.

28.09.2023 (в имейла съм сбъркала датата - изпратено е в 19:04 ч. на 27.09.2023, но пък е получено на 28.09.2023, така че няма значение, бел. моя, 28.09.2023)

.

 Уважаема г-жо окръжен прокурор Рачева,

.

 Благодаря за Ваше писмо от 27.09.2023 г., с което ме уведомявате, че "от справка на наблюдаващия прокурор  [пр. Здравко Луканов, РП-Плевен, наблюдаващ ДП 2924/2013 по пр. 3624/2013] предстои предявяване на разследването. Съответните искания, възражения и бележки можете да направите в рамките на досъдебното производство, пред съответния разследващ орган, при предявяване на разследването, ако желаете същото да ви бъде предявено."

.

С настоящето Ви уведомявам, че двамата наследници на пострадалата - ние с брат ми - веднъж вече бяхме призовани по чл. 226-229 НПК само преди месец и половина  на 10.08.2023   (приложение 1 - призовка за 10.08.2023), във вр. с което на 09.08.2023 изпратих писмо до РП-Плевен с копие до горестоящи (приложение 2 - писмо от 09.08.2023 без приложенията към него).

.

На 11.08.2023 получих от АП-В.Търново копие от тяхно писмо до РП-Плевен, във вр. с което същия ден изпратих до АП-В.Търново с копие до горестоящи следния отговор:

.

 "Уважаеми г-н апелативен прокурор Лещаков,
Във вр. с днешно Ваше писмо до РП-Плевен с копие до мен (приложено), Ви уведомявам, че писмото ми от 09.08.2023 не е молба по ДП 2924/2013 на РП-Плевен без претенции към горестоящите, каквото е според Вас, а израз на дълбоко разочарование от прокуратурата, при това не само от РП-Плевен. Работата Ви - на всички нива - ми се струва зле организирана, т.к. позволява години наред размотаване на едно разследване - 11-та година в нашия случай, до пълното му обезсмисляне, обикновено поради изтичане на погасителната давност било то в досъдебната или в съдебната фаза. От втория опит за прекратяване през м. юли 2015 досега не е имало прокурорски акт, подлежащ на съдебен контрол, а при тогавашния съдът се произнесе, че са събрани достатъчно доказателства  "за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице". Доказателствата са били събрани още преди 8 години, разбирате ли? Такова забавяне, ако не е осуетяване на наказателното преследване с цел избавяне другиго от наказание, което му се следва по закон - чл. 288 НК, какво друго е? Само моля не казвайте, че представлява независимост на "господаря на досъдебното". Независимостта е дадена на Прокурора, за да работи спокойно, без натиск, а не за да осуетява наказателното преследване. В РП-Плевен от самото начало на разследването са разполагали с нередовното от външна страна пълномощно (без заверка на съдържанието - вж писмото ми от 01.09.2020 до РП-Плевен с копие до горестоящи - приложено). Вместо веднага да повдигнат обвинение на нотариуса, който го е приел, ведно с нередовните - също от външна страна - документи за собственост на праводателката-пострадала (преписи от решения на поземлена комисия без заверка за вярност и редица други очеизвадни особености)  или да предадат разследването на ОП-Плевен, ако не е в компетентността им да повдигнат обвинение на нотариус, те пишат в постановление за прекратяване, че нотариусът им бил казал, че всички документи били редовни от външна страна. Е, какво очакват от него да им каже, да се самоизобличи ли - чл. 121 НПК? Колко пъти писах  до всички нива на прокуратурата за тези неща - никой не си мръдна пръста. Основният проблем в случая с ДП 2924/13 на РП-Плевен, е , че "Господарят" години наред игнорира събраните доказателства, исканията на пострадалата, указанията на ОП-Плевен и указанията на Съда при съдебния контрол. Игнорира всичко. И накрая през 2020 - след като го уведомих, с копие до горестоящи, че по гражд. ни дело, с което успешно ревандикирахме земите си само за 2 години, три инстанции се произнесоха категорично и единодушно, че пълномощното е нередовно от външна страна, игнорира дори тази информация. От 2020 насам не съм му писала. Моля да бъде задействана процедура за противодействие на случаи като нашия. Не може да няма такава. Някой би трябвало да е компетентен да повдигне обвинение на районен прокурор по чл. 288 НК. Не заради мен, а заради обществения интерес."

.

На 18.08.2023 г. г-н апел. прокурор Лещаков е препратил горецитираното писмо до СГП с копие до мен (приложение 3 - писмо от АП-Велико Търново до СГП)

.

Може би не съм обяснила добре в писмото си до Вас от 09.08.2023, затова отново Ви уведомявам, че съм изгубила интерес към материалите по ДП 2924/2013 на РП-Плевен поради многократно удължавания срок, което неизбежно - рано или късно - води до прекратяване на наказателното производство поради изтекла наказателна давност, било то в досъдебната или в съдебната фаза.

.

 Понастоящем бих искала да получа компетентен отговор на един-единствен въпрос - защо е осуетено наказателното преследване срещу г-н нотариус Иван Иванов, рег. № 007 - гр. Плевен.

.

Г-н Иванов 007 е нотариусът, изповядал две покупко-продажбени сделки, респ. на 14 и 18 март 2013 г., втората от които се разследва в РП-Плевен по ДП 2924/2013, без да забележи два нередовни документа - и двата от външна страна:
-     1. Нередовно от външна страна пълномощно (нередовността от външна страна е установена  по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020 г., по време на което Съдът изиска и получи по служебен път пълномощното, съхранявано в оригинал в т. IV от материалите по ДП 2924/2013 на РП-Плевен);
и
     2. Нередовни от външна страна документи за собственост на "продавачката" (пострадалата от имотната измама - майка ми, която приживе се легитиираше като собственик на 4-те си ниви с вписан нотариален акт, издаден през 1999 г. въз основа на оригиналното решение на Поземлена комисия в два броя, и двата надлежно подписани от всички тогавашни членове на ПК, а не като представените пред г-н Нотариуса съмнителни компютърни разпечатки без заверка "Вярно с оригинала", с нанесени в тях имената на членовете на Общинска служба "Земеделие" от 2013 г. и непосредствено до тях - добавена изрична забележка, че имената на членовете на Поземлената комисия, които са издали решението през 1999 г. са били други и - естествено без нито един подпис за издател на "документа", т.к. би се създал нов документ, подлежащ на обжалване по съдебен ред, т.е. нотариус Иванов 007 се е "уверил", че пострадалата е собственик на 4 поземлени имота от разпечатки без никаква удостоверителна стойност;
    Отделен въпрос е, на какво основание изобщо са били издадени тези разпечатки от ОбСл "Земеделие", след като измамниците са пропуснали да си впишат в нескопосано съставеното пълномощно и правото да се снабдяват с преписи от документи за собственост. Аз съм разговаряла със служителите от ОбСл "Земеделие". Те ми казаха, че не са забелязали, че пълномощното не дава права за снабдяване с преписи от каквито и да било документи за собственост и на свой ред попитаха за разпечатките "А нотариусът защо ги е приел?"

.

За нередовното от външна страна пълномощно набл. пр.Луканов е уведомен с писмо от 01.09.2020 г. с копие до горестоящи, в което са цитирани правните изводи на трите съдебни инстанции по гражд. пр-ство (приложение 4). Отговор от набл. прокурор не е получен и до ден днешен. Преди това майка ми беше уведомила втория набл. прокурор с писмо от 06.10.2016 (приложение 5), че подписът ѝ върху единия оригинал на пълномощното е "фалшив" (неистински). а върху другия - истински, но почина през март 2017, без да получи отговор. Аз също не съм получила отговор на писмото от 06.10.2016 в прилож. 5 към настоящето. И досега не е извършена сравнителна граф. експертиза, аи доколкото ми е известно, в РП-Плевен съхраняват само единия оригинал на пълномощното (този с "фалшивия" подпис).

.

По гражданското дело Съдът изиска в оригинал и книгата за нотариални заверки от кметството в далечното разградско селце, с което нямаме абсолютно никаква връзка. Съдът чете от оригиналната книга в съдебно заседание (протоколирано), че със същите номера за заверка на подписа на наследодателката ни под пълномощното и декларациите са заверени и подписите на други, непознати на нас лица при това месец по-рано - през януари 2013. Отделно, че Съдът установи, че съдържанието на пълномощното НЕ е било заверено от кмета - видно от кметския т.нар. регистър за нотариални заверки.

.

Копие от "всички страници" на кметския регистър се съхранява в материалите на ДП 2924/2013 (в първия том, л.141-142). Изразът "всички страници" е на първия набл. прокурор в постановление за прекратяване от 2014 г. (отм.). Всъщност се съхраняват само две страници, не всички, т.е. не и страниците със същите номера предния месец. Затова РП-Плевен още не е установила дублирането на номерата за заверка на подписа на пострадалата с номерата за заверка на подписите на други лица месец по-рано.

.

Съдът в гр. пр-ство установи също така, че в кметството изобщо не се води книга за съхранение на втори оригинал от пълномощни със заверено съдържание съгл. повишените изисквания за форма на действителност на пълномощните за сделки с недвижимо имущество, в сила от 01.03.2008 г. (за кметовете - в сила от м. май 2008).

.

Разследващите не са се сетили да попитат кмета-заверител на инкриминираното пълномощно, дали знае как се заверява съдържание на пълномощно (то се издава в два еднообразни оригинални екземпляра, като единият се съхранява в специална книга 10 години, а другият се връща на молителя - чл. 590, ал. 4 ГПК). Ако го бяха попитали, най-вероятно е щял да бъде искрено учуден, що за въпрос му се задава. Той самият никога не е твърдял нищо друго, освен че е заверил "пълномощно № 2". И на г-н Нотариуса е изпратил нотариално заверена в Разград писмена декларация, че е заверил именно "пълномощно № 2" (декларацията беше приложена към нотариалното дело за сделката на 18.03.2013, откъдето я получи пострадалата в заверен препис от цялото дело директно от нотариус Иванов 007, и впоследствие я приложи към писмото си от 06.10.2016 - приложение 5 към настоящето)

.

Що се касае до сбито изписания на ръка най-отдолу на пълномощното текст за заверка на съдържанието на инкриминираното пълномощно със съмнителния цифрено-буквен номер 2-А, този номер 2-А не е наличен в кметския регистър за заверки (това е отделна книга, в която само се описват извършените заверки). Разследващите са разполагали с ксерокопие от кметския регистър още от септ. 2013 г. и много отдавна е трябвало да забележат, че липсва заверка на съдържанието на пълномощното. И сигурно са го установили, но и до днес мълчат по въпроса. Нещо повече, разследващите са установили, че текстът за заверка на съдържанието е изписан от ръката на Велик Дунчев (дал е показания, че се познава добре с кмета и че уж кметът му бил диктувал). Достатъчно е било разследващите да направят една очна ставка м/у двамата добри познати (кмета-заверител и Дунчев) или дори само да съпоставят показанията им с иззетите от кметството документи, за да стигнат до правилния извод, че Дунчев е извършил подправка на официален удостоверителен документ (чл. 308, ал. 2 НК) - доста сериозно престъпление, а не като квалифицираното от пр. Луканов в писмото му от 13.12.2018 (приложение 6).

.

Не твърдя, че двамата следователи и тримата набл. прокурори по ДП 2924/2013 на РП-Плевен умишлено са полагали усилия да осуетят наказателното преследване на г-н нотариус Иванов. Може просто да не са съобразили някои неща или евентуално да не са ги знаели. Повтарям - нищо не твърдя!

                Само споделям каквото ми е известно от 2-те постановления за прекратяване на ДП-то през 2014 и 2015, от 4-те определения на наказ. състави на съда в Плевен, от 3-те съдебни акта по гражд. пр-ство, с което ревандикирахме имотите, от официалните писма и от двата документа, предоставени на пострадалата ми майка от втория набл. прокурор през 2016 г. - заверено от РП-Плевен копие от "всички страници" на кметския регистър (т.I, л. 141-142) и от пълномощно № 2, съхранявано заедно с 3 декларации в  т. IV, л.178-л.183, като всички номера, които носят заверките на съхраняваните в т. IV, л.178-л.183  документи от 12.02.2013  г.(номера 2,3,4 и 5) са дублирани  с номерата за заверка на подписите на непознати лица, извършени месец по-рано същата година 2013 (установено и протоколирано в гражд. прс-тво).

               Споделям също така и огорчението си от толкова непрофесионално воденото разследване по ДП 2924 на РП-Плевен, ръководено от трима прокурори през изтеклите повече от 10 години, считано от предварителната проверка, започнала през лятото на 2013, като последният от тях го ръководи от края на далечната 2016.

С дълбоко уважение към Прокуратурата като институция и дълбоко разочарование от извършеното в РП-Плевен по ДП 2924/2013 и липсата на контрол от горестоящите,
Ренета Тодорова Стоянова, 66 г., ЕГН ...
пострадала по ДП № 2924/2013 на РП-Плевен на мястото на Йорданка Найденова
гр. Варна 9010, ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
моб. 0888609072, email: rennie@softisbg.com

.
28.09.2023
 гр. Варна

On 27.09.23 г. 9:47 ч., Окръжна Прокуратура - гр. Плевен wrote:


42 2015
OКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. ПЛЕВЕН
5800 Плевен, ул. "Д. Константинов" №25, ет. 5
тел./факс: 064/823 856 email: op@pl.prb.bg


.
Начало на блога

Обратно към Кореспонденция с Окръжна прокуратура - Плевен по пр. № 42/2015

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2658

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.