Съдебна практика - прокурори не изпълняват указанията на Съда

Начало на блога

Това е част от  материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

Публ. на 05.09.2017, посл. актуализиран на 22.05.2019

Р. Стоянова

-

Този материал е написан във връзка с отговор от Гл. инспектор ИВСС Точкова на моите възражения  по становището ѝ от 02.06.2017.  Тя не отговаря на възраженията ми, естествено. Пише, че в становището си от 02.06.2017 е установила действия и бездействия, водещи до забава на производството от страна на РП-Плевен и е сигнализирала админ. р-л на РП-Плевен за предприемане на мерки съобразно правомощията му, а той я бил уведомил с писмо от 25.07.2017 за предприетите мерки за своевременно приключване на разследването. На мен такова писмо не е изпращано, затова не знам какви мерки са предприети. Няма да се учудя, ако след "своевременното" приключване - повече от 2 години след предишното прекратяване и 4 години след образуването на  ДП 2924/2013 - Съдът за пореден път върне делото за доразследване с думите, че прокурорът не е изпълнил указанията на Съда, дадени при предишния съдебен контрол.

 -

Констатации и указания на Съда по нашия случай

-

При последния засега съдебен контрол по нашия случай - 01.02.2016 - 01.03.2016 - Съдът се произнесе, че "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК."

и още: "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото"

и още: "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно".

Съдът изброи редица доказателства, тълкувани превратно от прокурора и заключи: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."

Съдът констатира също така, че прокурорът само изрежда доказателствата (като журналист в новинарска емисия, без правен извод) и даде указания да се извърши преценка на вече събраните доказателства: "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка."

Съдът посочи и конкретните документи, които очакват преценката на прокурора: "приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове".(под копие на нотариални актове най-вероятно се има предвид преписи от решения на ПК)

От съдебния контрол измина година и половина, а преценка няма и няма - на нито един документ. Изредиха се трима набл. прокурори, но указанията на съда стоят неизпълнени. Първият прокурор се самоотведе непосредствено след получаване на указанията, вторият мълча 7 месеца, след което беше командирован със заповед на Главния прокурор от 18.10.2016, третият мълчи от 01.11.2016, станаха вече 10 месеца. На всеки от тях поднасяме готови, разработени преценки на основните документи - те са само 2-3, работа за няколко дни, максимум 2-3 седмици (вж последното засега писмо до набл. прокурор от днес, 05.09.2017). А те мълчат. ВСС и ИВСС уж взеха някакво отношение по случая, отправиха някакви предложения, но ефект няма.

-

Хронология на калпавото разследване по нашия случай

06.06.2013 Подаден е сигнал за имотна измама
20.12.2013 Образувано е ДП след 6-месечна предварителна проверка
30.10.2014 Постановление за прекратяване
13.11.2014 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
02.12.2014 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
24.07.2015 Постановление за прекратяване
01.02.2016 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението - убийствено критично към прокурора!
01.03.2016 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
14.03.2016 Самоотвод на набл. прокурор, приет на 14.04.2016
24.04.2016 Нов набл. прокурор (втори) - иска и получава удължаване с 4 месеца до 12.09.2016
18.10.2016 Вторият набл. прокурор е командирован в РП-Пловдив, след като е поискал и получил удължаване с още 4 месеца до 12.01.2016
01.11.2016 Нов набл. прокурор (трети), спира ДП-то с постановление от 17.11.2016, изведено на 20.02.2017 - три месеца след датата на издаване и повече от месец след крайния срок 12.01.2017
12.04.2017 Спряното ДП е възобновено със срок до 07.06.2017 съгл. чл.245, ал. 3 НПК, като е изключено времето, през което наказателното производство е било спряно; никой не обърна внимание на незаконосъобразното извеждане на постановлението за спиране
07.06.2017 Срокът е удължен до 07.10. 2017 и вероятно ще бъде удължаван до изтичане на всякакви давностни срокове, ако не се вземат мерки !!! точно така! в момента срокът е до 07.06.2019 (бел. блогър, 22.05.2019)
 

-

Нашият случай не е изключение. Ето няколко примера от съдебната практика за неизпълнение указанията на съда.

-

 

ОС-Сливен 2009 "разследващите органи не са изпълнили изцяло указанията, дадени с постановление на прокурор от Върховна касационна прокуратура от 02.01.2008 г."

РС-Ст. Загора 2011 "След връщане на делото на прокурора, последния не е изпълнил указанията на съда"

Апел. съд Пловдив 2011 "На последно место съдията-докладчик е намерил, че прокурора не е посочил налице ли е причинно-следствена връзка между обвинението по служба и настъпването на немаловажните вредни последици, като разсъжденията на прокурора в тази насока касаят абстрактност, а не реални факти. Във връзка с този констатиран порок делото е било връщано от Апелативен съд Пловдив с указания в тази насока, които съдиятат-докладчик е установил, че не са изпълнени."

РС-Павликени 2012 "На второ място законодателя, визирайки правомощията на Въззивната инстанция й е дал възможност да връща делото на прокурора  със задължителни за него указания. Нито практиката, нито доктрината  е овластила прокурора с възможността да преценява дали тези указания са законосъобразни и дали по свое усмотрение може да ги изпълни или не. При това изпълнението на указанията на Въззивната инстанция, доколкото наказателния процес е строго формален не може да бъде извършвано по подразбиране, чрез тълкуване при възвеждане възражения устно в съдебно заседание. Изпълнението следва да залегне в съответния акт, който   законодателят е овластил прокурора да издава. Следва да се има предвид, че действително указанията на Въззивната инстанция са само частично изпълнени. [...] Връща делото на РП-Павликени [...]ОБРЪЩА внимание на наблюдаващия прокурор ДА НЕ подчертава, драска и пише по материалите от наказателното производство, доколкото същото е недопустимо и те представляват официални документи."

ОС-Сливен 2013 "Съдията-докладчик е  установил, че [...] РП-Сливен не е изпълнила нито едно от указанията на СлОС, а е внесла същия обвинителен акт.Настоящия съд достигна до същите констатации, поради което приема, че правилно и законосъобразно съдията-докладчик е прекратил производството по делото и е върнал същото на РП-Сливен за изпълнение на дадените вече указания от въззивната инстанция по ВНОХД №142/2013г на СлОС. Те са не само подробни,  ясни конкретни, но и задължителни за прокурора. След като не  са изпълнени,  правилно съдът е прекратил производството по делото и е върнал същото на  прокурора за изпълнение на дадените в отменителното решение  по ВНОХД №142/2013г  указания."

РС-Пазарджик 2013 г. "в случая прокурора и разследващия орган на досъдебното производство не са изпълнили задължителните указания на съда"


ОС-Габрово 16.03.2017 "Констатираните от въззивния съд допуснати съществени  нарушения на процесуалните правила, прокурорът е следвало да отстрани след връщане на делото. Вместо това е внесен обвинителен акт , който в голямата си част е препис на  обвинителния акт  по който е образувано НОХД № 100/2014г. на ГОС"


ОС-Габрово 18.05.2017 "наблюдаващият прокурор отново не е  изпълнени указанията на въззивната инстанция дадени в Решение № 314/28.12.2016г. по ВНОХД № 206/2016г. на АС-В.Търново"

ОС-Габрово 22.08.2017 "при новото произнасяне прокурорът не е отстранил констатираните в предходното определение на съда процесуални нарушения, свързани с необосноваността на акта и преди всичко липсата на анализ на доказателствата по делото"

-

Очевидно, не само "нашите" прокурори в Плевен не изпълняват указанията на Съда. Голяма част от забавените дела са по вина на прокуратурата.

-

ВСС от много отдавна все правят проверки и все отправят предложения. Отчетите им са публични.

-

Отчети на Инспектората на ВСС от 2008 до 2016

В отчетите се съдържат огромен брой примери от този сорт:

          14 години, 11 месеца и 24 дни е продължило дело за измама, по което извършителят се е представил за длъжностно лице. Обвинението е по чл. 210, ал. 1, т.1, пр. 1 вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК.

         Друго дело за измама е продължило 14 години, 11 месеца и 15 дни (чл. 210, ал. 1, т. 3 вр. чл. 209, ал. 1 НК)

         14 години, 4 месеца и 6 дни е продължителността на друго дело за измама /чл. 209, ал. 1 НК/.

         Дело за измама, от която причинената вреда е в големи размери /чл. 210, ал. 1, т. 5 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК/, е продължило 13 години, 9 месеца и 18 дни.

         13 години, 9 месеца и 6 дни е продължило дело за измама /чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1НК/, което от образуването му до прекратяването му е останало на фазата на досъдебното производство.

Отварям напосоки един отчет и чета прекрасен увод:

Увод

В наказателния процес бавното правосъдие за гражданите е равнозначно на липса на правосъдие и води до загуба на доверието им в правораздаването. Особено нетърпимо е безотговорното отношение по делата, по които са разследвани класически видове престъпления и от този вид дела гражданите съдят за способността на държавата да защити правата им (живот, здраве, имущество) от престъпни посегателства. Това срива доверието не само в правосъдието, но и във възможностите на държавата да реализира основната цел на материалното право - специалната и генералната превенция, както и една от основните задачи на наказателния процес - да се разкрие престъплението, да се разобличи виновното лице и да се приложи правилно закона. Особено укоримо е, когато гражданите, пострадали от престъпления против собствеността или личността са ангажирани многократно от органите на досъдебното и съдебното производство и в крайна сметка не само, че не са защитени техните интереси, а те, като данъкоплатци са заплатили обезщетение на осъдените- т.е. същите са двойно наказани от държавата.

Колко хубаво са го написали! Но защо ли не са реагирали навреме? Защо са оставили да се точат делата години наред? Чудна работа... Сякаш единствената функция на този инспекторат е да прави тъжни констатации и да изказва закъсняло съчувствие на гражданите.

-

Ето например една тематична проверка на ВСС в Окръжен съд Плевен.

-
ВСС - тематична проверка в ОС-Плевен относно причините за връщане на делата
стр. 3 "Прокурорът не изпълнил указанията на съда и внесъл повторно обвинителния акт, но без да отстрани посочените процесуални нарушения. Прокурорът, който не е изпълнил указанията на съда, дадени по делата и внесъл двата  обвинителни акта е Д. Захариев - зам.-окръжен прокурор в ОП-Плевен" (Димитър Захариев в момента е с повдигнато обвинение за участие в ОПГ, след като в медиите изтече видеозапис, че движи с бандата на Куката и Бокса; Бокса пък е  "закупил" нашите земи; да не се окаже, че бандата има и други "покровители" сред прокурорите?)

стр. 3-4 "са налице същите недостатъци, сочени от АС-Велико Търново при първото връщане на дело.Вторият обвинителен акт е внесен от Георги Асенов
-прокурор в ОП-Плевен." (през 2014 този прокурор е образувал преписка по нашия случай, препратил е няколко наши писма до РП-Плевен по компетентност и я е прекратил като "решена"; такива преписки служат за отчитане на висока успеваемост в решаването на делата; по нашия случай са образувани над 20, от които само 2-3 са действащи)

стр.  10 "Неизпълнението на указанията на съда от страна на съответния прокурор, нарушенията при изготвяне на обвинителния акт [и др.] също представляват действия,  които  са  довели  до  нарушаване  изискването  за  разумен  срок, визирано в чл.6 от Европейската конвенция  за правата на човека и основните свободи и чл. 22 от НПК"

стр. 12 "да  се анализират причините за връщане на делата за доразследване и да се набележат мерки за намаляване на случаите на връщане на делата" (подсказка: причините са правната неграмотност на прокурорите и липсата на контрол по същата причина - правна неграмотност на горестоящите, като се почне от админ. р-ли на РП и се стигне чак до инспекторатите на ВСС и на МП - вж становище на Гл. инспектор ИВСС и на инспектор от ИМП, и двата снабдени с коментар, бел. моя, Р.С.)

стр. 13 "Препоръките следва да се изпълнят в срок от един месец, считано от датата на връчване на настоящия Акт за резултатите от извършена проверка.
На осн. чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, председателят на Окръжен съд-Плевен и Окръжният прокурор на ОП-Плевен следва да уведомят Главния инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнение на препоръките."

-

А ето и малко материали от медиите.

-

Властта, 2008 г."На редовното заседание в сряда (13 февруари 2008) Висшият съдебен съвет трябваше да възложи на Инспектората да "извърши проверка на приключилите съдебни дела, по които са били налице прекратяване на наказателното производство и връщане на делото за допълнително разследване заради допуснати съществени нарушения".Повод за исканата ревизия е Междинният доклад на Европейската комисия, според който един от най-големите проблеми на съдебната власт е връщането на делата от съда на прокуратурата.Членовете на съвета не се зарадваха много, като чуха цитираните пасажи от Междинния доклад на ЕК. Не за друго, а защото знаят, че всички шумни дела за корупция и срещу организирана престъпност или задължително се връщат от съда, или пък се протакат и с години не се приключат от прокуратурата." (нашето май ще се окаже от делата за организирана престъпност - организирана със съдействието на прокуратурата - вж бележките по пълномощното, около което вече 5-та година се върти калпавото разследване в РП-Плевен)

-


Off News, 2016  "На 18 октомври 2016 г. СРС излиза с определение че прокурорът [Л. Кабзималска] продължава да не е извършил нито едно от действията, които са му указани от съда, като в същото време наказанието е изтекло по давност и затова делото е прекратено окончателно. Коя е прокурор Кабзималска? Прокурор Любка Кабзималска е завършила „Начална училищна педагогика" във ВПИ - гр. Благоевград през 1988 г. През 1995 г. от детска учителка се преквалифицира в юрист, завършвайки магистратура по право в ЮЗУ „Неофит Рилски " - Благоевград." (понастоящем Л. Кабзималска е инспектор в ИВСС; от нея получих едно становище, издаващо правна неграмотност и небрежност).
 
"Право и здраве" 2016
"През последните четири години досъдебното производство бе прекратявано шест пъти с Постановления на Окръжна прокуратура - Сливен. Всички те след като бяха обжалвани от родителите на детето, бяха отменени от съда и върнати с указания на прокуратурата, включително и последното от декември тази година. При всяка една отмяна на съда бе констатирано неизпълнение на дадените от съда указания с които следваше да се извършат конкретни действия по разследването и по приложението на материалния закон.Прокурор Стоева обаче не само не изпълнява задължителните за нея указания, тя категорично в последния си протест до Апелативен съд - Бургас написа, че каквито и указания да и бъдат дадени няма да ги изпълни"


News BG, 27.04.2017
"Над 22 години продължават дела за кражба и спор за собственост. Има и системно неизпълнение от страна на Софийската районна прокуратура на дадените от съда указания."

Епицентър, 03.07.2017
"След 7 години в съдебните зали делото срещу бившия социален министър Емилия Масларова се връща на прокуратурата. защото в обвинителния акт имало "алогични и абсурдни" твърдения. В мотивите си съдиите Снежана Душкова, Карамфила Тодорова и Иван Стойчев твърдят, че срещу Масларова са събрани достатъчно годни доказателства и присъдата би била осъдителна, ако не бяха грешките на разследващите."

19 минути, 16.08.2017
"Прокурорът ще може да удължава двумесечния срок за завършване на досъдебното производство до 4 месеца. Ако този срок се окаже недостатъчен, ръководителят на съответната прокуратура може да го удължава многократно с по 2 месеца - до изтичането на абсолютната давност."

-

Из форума на "Правен свят"
"Проблема на по-нисшия прокурор е да не би някой да му каже че трябва да работи, пък на него не му се иска. И правилно не му се иска, нали заплатата му не зависи от работата. Следователно трябва да работи по-малко, защо да се зори нали няма да му платят повече. И изхода е само един да се въведе правото на пострадалия да води частно обвинение по всякакъв вид дела. Това обаче няма да стане, защото прокурора като държавен монополист ще се почуства ужасно притеснен за бюрократичното си бъдеще."

"Крайно време е прокуратурата да отиде там където и е мястото- към МВР, катоглавна дирекция "прокуратура", на подчинение на министъра на вътрешните работи. Нито прокурорите са магистрати, нито има какво да го търсят в съдебната власт.Да бъде приравнен прокурорът на съдията е извращение, измислено от много болен мозък."

"Каква съдебна власт, какви магистрати??? Прокурорът е равна страна в процеса. Какво правораздава той... Съдът е единственият който правораздава и единствената съдебна власт... Всичко друго е пародия и незнам защо се мълчи по този въпрос."


 

-

Начало на блога

Това е част от  материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1322

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.