Отчети на Инспектората на ВСС от 2008 до 2016

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

Този материал е част от "За мудното правосъдие и некомпетентните магистрати"

В отчетите се съдържат огромен брой примери от този сорт:

          14 години, 11 месеца и 24 дни е продължило дело за измама, по което извършителят се е представил за длъжностно лице. Обвинението е по чл. 210, ал. 1, т.1, пр. 1 вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК.

         Друго дело за измама е продължило 14 години, 11 месеца и 15 дни (чл. 210, ал. 1, т. 3 вр. чл. 209, ал. 1 НК)

         14 години, 4 месеца и 6 дни е продължителността на друго дело за измама /чл. 209, ал. 1 НК/.

         Дело за измама, от която причинената вреда е в големи размери /чл. 210, ал. 1, т. 5 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК/, е продължило 13 години, 9 месеца и 18 дни.

         13 години, 9 месеца и 6 дни е продължило дело за измама /чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1НК/, което от образуването му до прекратяването му е останало на фазата на досъдебното производство.

          Източник: defacto.bg 15.02.2017

-

Отварям напосоки един отчет и чета прекрасен увод:

Увод

В наказателния процес бавното правосъдие за гражданите е равнозначно на липса на правосъдие и води до загуба на доверието им в правораздаването. Особено нетърпимо е безотговорното отношение по делата, по които са разследвани класически видове престъпления и от този вид дела гражданите съдят за способността на държавата да защити правата им (живот, здраве, имущество) от престъпни посегателства. Това срива доверието не само в правосъдието, но и във възможностите на държавата да реализира основната цел на материалното право - специалната и генералната превенция, както и една от основните задачи на наказателния процес - да се разкрие престъплението, да се разобличи виновното лице и да се приложи правилно закона. Особено укоримо е, когато гражданите, пострадали от престъпления против собствеността или личността са ангажирани многократно от органите на досъдебното и съдебното производство и в крайна сметка не само, че не са защитени техните интереси, а те, като данъкоплатци са заплатили обезщетение на осъдените- т.е. същите са двойно наказани от държавата.

Колко хубаво са го написали! Но защо ли не са реагирали навреме? Защо са оставили да се точат делата години наред? Чудна работа... Сякаш единствената функция на този инспекторат е да прави тъжни констатации и да изказва закъсняло съчувствие на гражданите.

-

Списъкът с отчети е от сайта на ВСС: http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16


Обратно към "За мудното правосъдие и некомпетентните магистрати"

 

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1050

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.