Трудно издействаната обратна разписка от ВТАП

Начало на блога

Това писмо е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

На 06.09.2017 изпратих по ел. поща писмо до ВТАП с обратна разписка. Дотогава винаги бяха връщали обратната разписка незабавно, още същия ден (при комуникация по ел. път това е напълно възможно и съвсем нормално). Този път обаче, за да я получа, се наложи да се моля на ВТАП четири пъти. Третия - с копие до ВКП. Не се трогнаха. Четвъртия път - с копие до кабинета на Главния прокурор. Едва тогава реагираха и ми изпратиха обратната разписка. Даже не една, а цели 5 броя! Престараха се направо. На мен и една ми стигаше.

1. В  12:01 ч. на 06.09.2017 

Моля, потвърдете получаването на тази молба. (пак не потвърдиха)

2. В 15:44 ч. на 06.09.2017 

Моля, потвърдете получаването на тази молба. (пак не потвърдиха)

3. В 05:12 ч. на 07.09.2017 (с копие до ВКП)

Моля, потвърдете получаването на тази молба. Сега я изпращам с копие до ВКП, след като два пъти помолих ВТАП за потвърждение, но не получих такова. Възможно е да има някакъв техн.проблем. (от ВКП веднага потвърдиха, а от ВТАП - пак не)

4. В 11:16 ч. на 07.09.2017 (с копие до кабинета на Гл. прокурор)
Моля, потвърдете получаването на тази молба, изпратена до ВТАП на 06.09.2017. За 4-ти път Ви моля. Третия път я изпратих с копие до ВКП и оттам веднага потвърдиха. Сега я изпращам с копие до кабинета на Гл. прокурор.
-
След 10 минути ме засипаха с обратни разписки: От ВТАП - в 11:26 ч., в 11:27, в 11:32, от кабинета на Главния - в 11:39, четвърта от ВТАП - в 12:35, втора от кабинета на Главния - в 12:47 и пета от ВТАП - в 12:59.

-

На следващия ден апелативният прокурор изпрати едно вяло писмо до РП-Плевен с информация, че искам копия от документи и указания да вземат "отношение по предвидения за това ред по НПК", като уведомят "молителката" (мен). Редът по НПК е ясен - набл. прокурор трябва да се произнесе дали разрешава да бъдат изпратени копия от документи и ако разрешава, копията се изпращат - чл. 198 НПК.

-

НПК, Чл. 198. (1) Материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора.

-

Въпросът е, защо близо година прокурорът не се произнася? Този въпрос е важният в случая.

-

В края на юни миналата година, 2016, например, майка ми беше поискала от предишния набл. прокурор копия от два документа: втория екземпляр на пълномощното от кметство Гороцвет, Разградско, и кметския регистър за нотариални удостоверявания. В началото на окт. 2016 ги получи. И какво да видим? Подписът ѝ върху втория екземпляр от пълномощното - фалшифициран! В регистъра липсва извеждане на номера за заверка на съдържанието! ЕГН-то  ѝ - сбъркано! Абсолютен шок! Шокът беше предизвикан не толкова от самите находки, колкото от внезапното осъзнаване, че в РП-Плевен още през 2013 са имали всички доказателства за повдигане на обвинение. И са мълчали!!! Майка ми веднага уведоми прокурора със собственоръчно подписано писмо от 06.10.2016 (много учтиво), като помоли за компетентно произнасяне и копие от граф. експертиза, но шест месеца по-късно почина, без да дочака отговор. Сега аз чакам - 12-ти месец вече. От ОП-Плевен 4 пъти изпращаха указания. Третия път - със 7-дневен срок. Четвъртия - с 3-дневен. В РП-Плевен си правеха оглушки. Затова стигнах до апел. прокурор с писмото от 06.09.2017, обратната разписка на което получих след 4-кратни молби.  

-

Развитието на историята - в новините по делото.

- 

Начало на блога

Това писмо е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1327

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.