Новини по делото за нашата имотна измама: септември 2017

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

04.09.2017 До ВАП по пр. 996/17 Напомням, че все още нямам отговор от админ. р-л на РП-Плевен на моя молба за проверка по неизпълнение указанията на съда, изпратена на 31.05.2017 до ВАП с копие до Гл. прокурор и препратена от ВАП до админ. р-л на РП-Плевен на 01.06.2017. Уведомявам, че указанията на съда продължават да стоят неизпълнени вече 18-ти месец. Изпращам линк към материала Документите, с които е извършена имотната измама.

-

05.09.2017 До РП-Плевен (с копие до ВСС / ИВСС) Изпращам още материали в помощ на разследването - готови разработки (преценки) по трите най-важни документа, с които е извършена документната имотна измама с нашите земи. Това са нот. актове, преписите от решения на ПК и пълномощното. За тях Съдът указа на Прокурора да извърши преценка, но в РП-Плевен се изредиха трима прокурора, а преценка няма и няма. Вече 18-ти месец не се изпълняват указанията на Съда, а те са задължителни. Вече 11-ти месец чакам копие от граф. експертиза на подписа на майка ми върху двата екземпляра на пълномощното и 9-ми месец - копие от протокола, с който от  кметството е иззет "оригинала" на втория екземпляр на пълномощното (с фалшифицирания подпис на майка ми). От ОП-Плевен указаха на РП-Плевен да ми ги изпратят още преди няколко месеца, но не ги изпращат.

-

05.09.2017 От Гл. инспектор ИВСС Точкова (изпратено по ел. поща няколко часа след моето от същата дата; датирано 04.09.2017) С общи приказки г-жа Точкова се пънка да оправдае калпавото разследване в РП-Плевен.

-

05.09.2017 От ВАП Препращат на ОП-Плевен "сигнала" ми (напомнянето от 04.09.2017).

-

05.09.2017 От Омбудсмана  "Общественият защитник" пак никаква работа не е свършил, само дето ме кара да чакам повече от три месеца.

-

06.09.2017 До ВТАП "РП-Плевен вече 9-ти месец не изпълняват указанията на ОП-Плевен да изпратят на пострадалата копия от отдавна изискани и неполучени документи. Моля за авторитетната Ви намеса. Прилагам 4 бр. писма с указания от ОП-Плевен до РП-Плевен - всички неизпълнени."

-

07.09.2017 До ВТАП - благодаря и отправям две искания - да получа исканите копия и да се извърши обстойна проверка по нашето ДП.

08.09.2017 От ВТАП до РП-Плевен - вяло ги уведомява, че искам копия от документи и дава указания да вземат "отношение по предвидения за това ред по НПК", като уведомят "молителката" (мен). Не се произнася по молбата ми за обстойната проверка.

-

11.09.2017 До ВТАП - благодаря и отново моля за обстойна проверка. Пак прилагам нашето собствено разследване (материала "Документите, с които е извършена имотната измама") Тук директно заявявам, че в РП-Плевен упорито пренебрегват доказателствата в документите, приложени в материалите по ДП 2924/2013 на РП-Плевен и на практика са изключили от обхвата на разследването всичко, което пречи на предварително приетата хипотеза за липса на престъпление или в краен случай - недоказаност на обвинението.

-

15.09.2017 До РП-Плевен - напомняне. Напомням, че вече 19-ти месец не се изпълняват указанията на Съда. Цитирам съдебните определения и препращам материалите от 05.09.2017, като обяснявам, че са важни, защото съдържат становища на компетентни лица.

-

17.09.2017 До ВТАП Напомням, че не съм получила отговор на едно старо писмо, изпратено от майка ми до РП-Плевен на 13.03.2015. Препращам на ВТАП едно старо тяхно писмо, изпратено на 16.03.2015 до РП-Плевен, към което са приложили писмото на майка ми от 13.03.2015 с приложенията му. От днешна гледна точка това старо писмо на майка ми е особено важно, защото ... натисни тук (линкът води към материала "Какво разкрива едно старо писмо? Бърз отговор - корупционни практики")

-

19.09.2017 Публикувам статията "Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА?" Бърз отговор - вярно е, но само за тези, въз основа на които не е издаден КНА.  Много малко юристи знаят това. Нотариус Иванов 007 не го знае. Прокурорите по нашето дело не го знаят. Не го знае дори Председателят на Нотар. камара.

-

20.09.2017 Публикувам статията "Какво разкрива едно старо писмо?" Бърз отговор - корупционни практики. Вече съм наясно, че прокуратурата активно работи срещу разкриването на имотната измама, от която пострада майка ми през 2013.

-

 25.09.2017 Публикувам докладите от Френско-българския семинар на нотариусите - Париж, 1-3.12.2016  , снабдени с коментар за нашия случай. На този семинар предс. на Нот. камара изнася доклад на тема "Ролята на нотариуса в България за сигурността при закупуването на недвижим имот", в който се съдържат три важни за нашия случай информации: 1. че българските нотариуси, както и френските, не могат да съставят нот.акт, ако актът на праводателя не е вписан, 2. че българските нотариуси са издали стотици хиляди КНА въз основа на решения на ПК и 3. че повечето решения на ПК нямат елементарни белези на акт за собственост.

-

27.09.2017 Публикувам статията Какво означава изразът "съответните документи" в чл. 586, ал. 2 от ГПК?  - означава всички документи по имота: от първия до последния или минимум последния, като той трябва да е вписан - вж Необходими документи, т. 1 в сайта на Агенцията по вписванията, създаден на три езика през 2012 след серия скандали с чужди граждани, пострадали от имотни измами в България.

 -

29.09.2017 До РП-Плевен във връзка с тел. р-р за срока на ДП 2924/13 (с копие до горестоящи) По телефона ми казаха, че срокът не е удължаван. Тук споменавам разпита на брат ми в Хасково на 28.09.2017. Пак напомням за пренебрегването на доказателства и пак изпращам материалите от нашето собствено разследване. Искам да се вземат мерки срещу пренебрегването на доказателствата по нашия случай на имотна измама, която изобщо не е с голяма фактическа и правна сложност - просто трябва да се прегледат няколко документа и прокурорът да се произнесе компетентно по наличните в тях доказателства за документни престъпления, т.е. да извърши преценка, по думите на Съда, след което да повдигне обвинение поне срещу едно лице.

-

 

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1320

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.