КРАТКА хронологична справка: 06.01.2015 - 10.05.2017

Начало на блога

Този материал е част от раздел "За мудното правосъдие и некомпетентните магистрати"

-

22.05.2017

Р. Стоянова

-

 

КРАТКА хронологична справка за писмата от 06.01.2015 до 10.05.2017, с които молим прокурорите да обърнат внимание, че имотната измама е осъществена без представяне на нотариалните актове на "продавача" (пострадалата ми възрастна майка, починала на 15.03.2017)

-

06.01.2015 - молба от пострадалата (майка ми, тогава 82-годишна, сега покойница от 15.03.2017) до районен прокурор, в която се иска отмяна на двата нот. акта по чл. 537, ал. 3 от ГПК: „Аз съм собственик по силата на нотариални актове от 1999 и 2006, съставени въз основа на писмени доказателства - решения на ПК от 1994 и 2000. Пълномощникът ми през 2013 г. е представил в кантората на нотариуса невалидни преписи от същите решения на ПК от 1994 и 2000".

                   Чл. 537, ал. 3 от ГПК: Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона.

-

13.01.2015 (стр. 1, стр. 2 и стр. 3) - постановление на районен прокурор: категоричен отказ да приложи рзпоредбата на чл. 537, ал. 3 от ГПК. „Заверените преписи имат силата на оригинални решения на поземлена комисия",Нотариалните актове [от 2013 г.] са истински официални документи и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, които са ги подписали" Вж Пример №4.

-

20.01.2015 - повторна молба от пострадалата до районен прокурор.

Дори да бяха съставени на основание валидни преписи на решения на ПК и нещо повече - дори да бяха съставени на основание оригинални решения на ПК, нотариалните актове от 14 и 18 март 2013 г. пак щяха да са постановени в нарушение на закона, защото въпросните решения на ПК-Д. Митрополия не са последните ми документи за собственост. На официалния сайт на Агенцията по вписванията - гр. София можете да прочетете, че при покупко-продажба на имот се представя „последният документ за собственост" (т. 1). Прилагам разпечатка."

-

27.01.2015 - отговор от районен прокурор. „Ако смятате, че постановлението ми от 13.01.2015 е неправилно и незаконосъобразно, можете да обжалвате пред окръжен прокурор".

-

13.03.2015 (стр. 1 и стр.2) - писмо от пострадалата до районен прокурор с искане за излизане от тесния кръг около измамата с пълномощното и насочване към измамата, станала в кантората на нотариус Иванов №007.

„Моля, обърнете внимание, че нотариалните дела съдържат писмени доказателства за редица пропуски и по двете сделки, най-сериозният от които е, че „пълномощникът" ми е „продавал" моите земи без представяне на последния ми документ за собственост - нотариалните ми актове от 1999 и 2006 г., издадени на мое име въз основа на оригинални, влезли в сила решения на ПК от 1994 и 2000 г. Именно с нотариалните си актове се легитимирам като единствен и законен собственик на земеделската и горската си земя в Плевенско. Конкретно внимание от страна на Прокуратурата заслужават следните два момента по нотариалните сделки през 2013:

- при сделката с горската ми земя в нотариалния акт е записано, че е земеделска, а цялото название на решение на ПК №С100/2000 г. е изменено така, че да изглежда като решение за възстановяване на земеделска земя;


- при сделката със земеделската ми земя нотариус Иван Иванов №007 е приел „препис" от решение №7000/1994 г. без никакви подписи на членовете на ПК и без никакво обозначение, че върху решението изобщо някога са били полагани подписи от членове на ПК.
Това е голямата измама. Станала е в нотариалната кантора и си остава измама, дори пълномощното да беше перфектно оформено и заверено от варненски нотариус.
Вие повече от година наблюдавате Д-2924/2013 г., внук ми Ви писа за тези неща, дъщеря ми и тя Ви писа. Аз лично Ви писах на ръка още на 10.10.2014 г., че очната ставка на 13.06.2014 г. е била излишна - това беше точно една седмица, след като получих нотариалните дела. Затова за мен е необяснимо защо продължавате да търсите престъплението само в тесния кръг около пълномощното, съдейки по написаното в последното Ви писмо, от 26.02.2015 г. - „по същество в по-голямата си част действията от значение за това дали е налице извършено престъпление от общ характер са извършени в тесен кръг, т.е. единствено между Йорданка Найденова и лицата, за които твърди, че са я измамили". Много Ви моля, излезте от тесния кръг около пълномощното и насочете разследването към голямата измама."

Отговор не е получен.

-

25.03.2015 - писмо от окръжен прокурор Антонова до РП гр. Плевен. Препраща по компетентност сигнал „с искане за излизане от тесния кръг около измамата пълномощното и насочване на разследването към действията на нотариус Иванов №007. Сигнала следва да имате предвид в хода на разследването."

Отговор не е получен.

-

13.04.2015 - искане от пострадалата за отмяна на нот. актове, като към цитирания чл. 537, ал. 3 от ГПК е добавен и чл. 574 от ГПК: "Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия."

„Аз съм единственият законен собственик на земите си по силата на нотариални актове на мое име от 1999 и 2006 г., издадени на основание влезли в сила решения на ПК-Д. Митрополия, респ. от 1994 и 2000 г. Продажбите през март 2013 г, са извършени чрез „пълномощника" ми с преписи от същите решения на ПК - Д. Митрополия без представяне на нотариалните ми актове.

При това преписът от Решение №7000/1994 г. за земеделската ми земя е подписан единствено от лицето, което го е заверило, без подписи на членовете на поземлената комисия и без каквото и да е обозначение, че оригиналното решение изобщо някога е било подписвано. Съгласно множество съдебни решения, такива „преписи" са нищожни, неистински и т.н. (прилагам извадка от съдебни решения).

А при продажбата на горската ми земя от Горския фонд в нотариалния акт погрешно е записано, че продавам „земеделска земя", в НТП е икономисана думата „горска" и вместо „залесена горска територия" е записано само „залесена територия" (съществуват и залесени земеделски земи, те не са от Горския фонд), названието на Решение на ПК №С100/2000 г. е описано погрешно в нот. акт: вместо оригиналното „за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд в землището на ...", в нотариалния акт е записано „за възстановяване право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници в землището на ...". При съставяне на акта е представена данъчна оценка, в която погрешно пише, че земята е земеделска.

Очаквам Вашия отговор, като се надявам, че молбата ми ще бъде удовлетворена. Благодаря предварително."

Отговор не е получен.

-

30.04.2015 - от пострадалата до окръжен прокурор - молба за проверка, в която се казва:

„Аз имам нотариални актове за всичките си земи, вписани през 1999 и 2006

г. Още при подаване на сигнала за имотна измама до РП-Варна на 
06.06.2013 г. е бил приложен единият ми нотариален акт - за около 50 дка 
зем. земя. Разследващите са могли веднага да изискат документацията поне 
по сделката от 18.03.2013 г., да видят, че е „продавано" с нередовен 
препис от решение на ПК (без подписи на членовете на ПК) и неактуални 
скици, след което да проверят и другата сделка, да установят, че и при 
нея също е представена неактуална скица и веднага да повдигнат обвинение 
срещу "пълномощника" ми - в рамките на 2 месеца, колкото е 
първоначалният срок за ДП по НПК."

Отговор не е получен.

-

04.06.2015 - от дъщерята на пострадалата до окръжен прокурор - молба за проверка:

Моля, проверете защо две години РП-Плевен разследват какво е станало през март 2013 г. и не могат да схванат, че земите на майка ми са „продадени" без представяне на нотариалните й актове. Моля, обърнете внимание на подчинените си, че майка ми се легитимира като собственик с нотариални актове, а не с решения на поземлена комисия. Имотната измама е осъществена с преписи от предходни документи за собственост (решенията на ПК са предходните документи за собственост на майка ми). Такива измами са в полезрението на компетентните органи от години. Не са нещо ново и непознато, нито сложно. Отварят се документите, съхранявани в нотариалните дела на нотариуса, изповядал сделките, и измамата лъсва. Ако от РП-Плевен Ви информират, че всички срокове се спазват, че пострадалата е обжалвала пред две инстанции, че съдът е потвърдил правния извод на наблюдаващия прокурор, че в момента тече удължаване с 61 дни, считано от 02.06.2015 г., това не би било удовлетворителен отговор, а укриване на престъпление."

Отговор не е получен.

-

24.06.2015 - Обжалване постановлението на районния прокурор от 13.01.2015 г. пред окръжен прокурор.

-

07.07.2015 (стр. 1 и стр. 2) - Постановление на окръжен прокурор - потвърждава обжалваното постановление.

-

18.01.2016 Обжалване на постановлението от 07.07.2015 пред апелативен прокурор

-

14.04.2016 Апелативният прокурор потвърждава постановлението на ОП-Плевен от 07.07.2015 Апелат. прокурор не е трябвало да се произнася по обжалването ми, тъй като съгл. чл. 200 от НПК, постановление, което не подлежи на съдебен контрол, се обжалва само пред непосредствено горестоящата прокуратура (ОП-Плевен в случая), чието постановление не подлежи на обжалване. Аз не знаех тази разпоредба и обжалвах постановлението на ОП-Плевен. Той също не я знаеше и се произнесе - правно неграмотно, естествено.

              В правно неграмотното си постановление апелативният прокурор изразява личното си убеждение, че отмяната на нотариален акт от прокурора по чл. 537. ал. 3 от ГПК е само "една правна възможност за упражняване на прокурорски правомощия, но не и задължение". Пр. Лещаков греши. Според проф. д-р Петър Раймундов, отмяната на нот. акт, постановен в нарушение на закона, е задължение на прокурора. Глаголът "може" в юридическия смисъл означава "дадени са му правомощия" - вж. "ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРОКУРОРА ПО ЧЛ. 537, АЛ. 3 ГПК"

-

20.04.2016 Обжалване на постановлението от 14.04.2016 пред върховен прокурор

Районният, окръжният, а сега и апелативният прокурор са подминали с мълчание (не са сметнали за важно?) обстоятелството, че нотариус Иванов №007 е издал въпросните два нотариални акта на основание невписани предходни (неактуални) документи за собственост от 1994 и 2000 г. (вж. чл. 586, ал. 4 от ГПК2). Липсва произнасяне и по обстоятелството, че продавачът не се е легитимирал с последните си документи за собственост - нотариални актове от 1999 г. и 2006 г., вписани в Службата по вписванията гр. Плевен.

-


26.04.2016 Писмо от пр. Г. Найденов - уведомява ме, че постановленията, които не подлежат на съдебен контрол, се обжалват само пред непосредствено по-горестоящата прокуратура (чл. 200 от НПК) и следователно апел. прокурор не е трябвало да се произнася по жалба срещу постановление на окръжен, обжалвано от дъщерята на пострадалата.  Хм, сега научил какво пише в чл. 200 от НПК, горкият! На 21.10.2015 още не беше толкова напреднал в изучаването на НПК. Тогава се произнесе по друго обжалвано постановление, което по същата причина също не подлежеше на съдебен контрол, като похвали апелативния прокурор, че правилно бил потвърдил постановлението на окръжния. Заради напредъка на върх. пр. Г. Найденов в изучаването на НПК го включих в списъка с примерите за правна неграмотност под № 16.

-

09.05.2016 До пр. Кичева от дъщерята на пострадалата - нотариално заверено писмо с две приложения Първо писмо до новия наблюдаващ прокурор след отвода на пр. Маркович с молба за становище по приложените два нотариални акта с отбелязани грешки и бележки към тях. 

Приложение №1 - Нот. акт от 14.03.2013 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки

Приложение №2 - Нот. акт от 18.03.2013  с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки

БЕЗ ОТГОВОР

-

04.07.2016 До ОП-Плевен - молба от дъщерята на пострадалата: "Бихте ли моля ме уведомили дали в ОП-Плевен се работи по мой сигнал до Вас от 07.01.2016, за документно престъпление по чл.311, ал.1 от НК, извършено от нотариус Иванов 007 на 14 и 18 март 2013 г."

БЕЗ ОТГОВОР

-

05.07.2016 От пострадалата до набл. прокурор. Изпраща някои материали в помощ на разследването. "Всички адвокати, с които се е консултирала дъщеря ми по моя случай на имотна измама, са на мнение, че сме предоставили предостатъчно материали за повдигане на обвинение не само срещу едно лице, а срещу повече. Същото мнение изказаха и съдиите от Плевен при поредния съдебен контрол през февруари-март 2016. Вярвам, че сте компетентен, отговорен и достоен Прокурор. Очаквам Вашето произнасяне по въпроса за "изрядността" на документите, в т.ч. на самите нотариални актове от 14 и 18 март 2013, както за "изрядността" на реда за тяхното съставяне в съответното нотариално производство" БЕЗ ОТГОВОР.

-

Междувременно на 21.07.2016 известната журналистка Валя Ахчиева представи своя поглед върху имотната измама със земите на майка ми: "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама"

Вж коментарите по предаването за имотната измама със земите на майка ми.

 

-

23.03.2017 До Апелативна прокуратура - В. Търново, ВКП, Гл. прокурор и ВСС Документните престъпления в нашия случай на имотна измама  БЕЗ ОТГОВОР


-

10.05.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен Моля за отговор на мое писмо отпреди година до предишния набл. прокурор. Опитвам се да обясня на пр. Луканов какви грешки е допуснал нотариус Иванов 007.

               Пострадалата "продавачка" (покойната ми майка) има нотариални актове на свое име, надлежно вписани в СВ-Плевен към АВ-София. И забележете - тя е дала на лъжепълномощника само единия - за около 3-те дка гора, но той го е скрил от нотариуса и е ходил да вади преписи от стари, невписани решения на ПК.   Според нотариус Иванов майка ми била имала два титула за собственост и нямало било значение с кой от двата ще стане сделката.

-

 

Нотариус Иванов 007 в националния ефир

-

Начало на блога

Този материал е част от раздел "За мудното правосъдие и некомпетентните магистрати"

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1203

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.