Решение от 22.07.2019 по гр. д. №5122/2018 на РС-Ст. Загора

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки и  от Съдебна практика - гражданско производство

-

Източник: http://rs-stz.bg/wp-content/uploads/decisions/05634518/12261919.htm

-

Резюме. Имотна измама с кметско пълномощно от 2013 г. Около 30 дка арендувани ниви. Дело, което е можело да бъде спечелено, ако бяха изискали кметския регистър за нотариални заверки и специалната книга за съхранение на екземпляри със заверено съдържание в продължение на 10 години - такава очевидно няма, видно от обясненията по делото, че оригиналът на пълномощното от нотариалното дело е бил унищожен (нот. дела се съхраняват само 5 години). Никой не се е сетил, че при кмета трябва да се съхранява другият оригинал в продължение на 10 години - чак до 2023 г. (бел. блогър)

-

"През 2018 г. обаче не получила в пълен размер дължимото й количество рента за отдадената земя, поради което решила да отдаде земята си под аренда на друг арендатор, който обработвал големи площи в -, където се намирали и процесните ниви. Арендаторът заявил, че за целта трябвало да се снабди с актуални скици и данъчни оценки на тези ниви. Поради това дъщеря й посетила Общинската служба в -, където й отказали издаването на такива, тъй като процесните ниви били продадени. Дъщеря й веднага посетила С., от където направили справка по лице, където фигурирало по партидата й, че земята й била продадена с н.а. № 190/2013 г. на нотариус Д.Н.. От С. се снабдили с незаверен препис от същия акт. Поради това, че през цялото време получавала рента за имотите, не била допускала, че били продадени. Никога не била имала намерение да ги продава. Поради получаваното зърно всяка година като рента, не се била усъмнила, че земите й били продадени. Не била получила и продажната цена, посочена в н.а. Всеки път, когато Д. Д. искала от нея да се подпише, й казвала, че се подпиС.ала за получаването на рентата. Д. Д. се ползвала с доверието й. От н.а. ставало ясно, че на 12.07.2013 г., чрез представилата се за неин пълномощник М.П.К., продала на ответника, за сумата от 3800 лева, С.оите горепосочени ниви. В нотариалното производство М.П.К. се легитимирала с пълномощно рег. № 5 /за удостоверяване на подпис/ и рег. № 4, акт № 4, том 1 /за удостоверяване на съдържание/, което било заверено на 25.06.2013 г. от Д. И.Г. ***

-

                Коментар. Хм, акт № 4! Ако заверката на съдържанието е обозначена като "акт № 4, том I", това означава, че в специалната книга "том 1" трябва да се съхраняват още 3 документа, чието съдържание да е заверено преди съдържанието на процесното пълномощно. Tова би трябвало да са 3 пълномощни, които да фигурират в кметския регистър за нотариални удостоверявания с поредни номера, респ. 1 и 2 (подпис и съдържание на първото), 3 и 4 (подпис и съдържание на второто), 5 и 6 (подпис и съдържание на третото), без да броим декларациите към тях. Е, няма как да стане! Най-вероятно в том I, ако изобщо съществува такъв, не се е съхранявал нито един документ със заверено съдържание. И наистина, ако кметът беше съхранил поне това пълномощно, той щеше да го представи в съда. За съжаление, никой не му го е поискал (бел. блогър)

-

                  След извършена справка разбрала, че имало и други граждански дела, заведени от собственици на земя в -. Установила, че във връзка с извършени удостоверявания на пълномощни за продажба от бившия кметски наместник на - - Д.Г., за имоти в -, било образувано нохд № 1752/2016 СтРС (кметът се е споразумял с прокуратурата, бел. блогър), по което имало влязла в сила осъдителна присъда за документно престъпление - съставяне на официални документи - нотариално удостоверяване на подписи и друго, като Д.Г. обяснил механизма на заверката на пълномощните, като конкретен човек не си спомнял, но негова позната на име Д. /Д.Д. Д./ - същата, която й предавала рентата, му носела попълнени пълномощни и било възможно да й се бил предоверил и да бил заверил подписано пълномощно, донесено от Д.. Предвид множеството дела, заведени в СтРС със същия предмет за имоти, находящи се в землището на същото село, не се касаело за изолиран случай.

          Представителната си власт да сключи от името и за сметка на ищцата, като неин пълномощник, тази продажба, подпомагащата страна е удостоверила с представено пред нотариуса пълномощно с нотариална заверка от 25.06.2013 г. на подписа на ищцата и съдържанието му на кметския наместник на - - С.идетелят Г. (л. 8).

            Това пълномощно обаче, ищцата не представи по делото, а въпреки изискването от съда на нотариалното дело за процесната продажба, в което би следвало да е приложено същото пълномощно, това дело не бе представено от нотариуса, поради унищожаването му (л. 168-169) [трябвало е да бъде изискано от кметския архив, където по закон се пази още един оригинал в продължение на 10 години - до 2023 в случая, бел. блогър]. Преди това обаче оригинала на същото пълномощно е бил представен от същия нотариус на изготвилото първоначалното заключение на назначената по делото съдебно-почеркова експертиза вещо лице, което е направило и цветни копия на същото пълномощно (л. 117 и 126). Те са ползвани и от изготвилото заключението на новата съдебно-почеркова експертиза вещо лице, видно от т. 7 на заключението му (л. 150). Към последното е приложено и цветно копие на същото пълномощно (л. 159-160)."

      Удостоверяването на съдържанието и подписа на ищцата под процесното пълномощно за продажбата на процесните ниви, е осъществено от длъжностно лице - кметски наместник на -, който според чл. 83 ЗННД в посочената му редакция е бил снабден с държавна удостоверителна власт, в рамките на която е удостоверил съдържанието и подписа на ищцата под това пълномощно, като при удостоверяването е спазено и предвиденото в чл. 589 и чл. 590 ГПК удостоверително производство - форма и ред (точно формата едва ли е била спазена, бел. блогър).

               Според т. 1 от ТР 5-2016-ОСГТК на ВКС, за упълномощаване с последиците по чл. 36, ал. 2 ЗЗД за валидно разпореждане с имущество на упълномощителя, е необходимо и достатъчно в пълномощното общо да е изразена неговата воля за овластяване на пълномощника да извършва разпореждане от негово име, без да е нужно да са посочени вид разпореждане, конкретни по вид сделки или действия на разпореждане, нито техни елементи - определено имущество, цена (стойност) и прочие, нито лице, в полза на което да се извърши разпореждането. Обемът и ограниченията на учредената за пълномощника представителна власт за разпореждане изцяло се определят от изявената за това воля на упълномощителя в пълномощното (т. 1 от ТР 5-2016-ОСГТК). С оглед на тези задължителни указания в това ТР на ВКС, следва и в случая да се приеме, че процесното горепосочено пълномощно по чл. 37 ЗЗД, има необходимото съдържание.

-

                 Коментар. Да, пълномощното има необходимото съдържание, но май няма необходимата завишена форма за действителност, която съгл. същото ТР 5/2014 от 16.12.2016 е "една допълнителна гаранция за правата и интересите на упълномощителя." За да е спазена завишената форма, обаче, не е достатъчно върху пълномощното да се напише някаква номерация, каква да е. Ако в съда бяха представени кметският регистър за нотариални удостоверявания и специалната книга за съхраняване на документи със заверено съдържание "том I", щеше да стане ясно какво е действителното положение със спазването на завишената форма  - дали кметът е действал съобразно изискванията на Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, като например:

            - чл. 4, ал. 1, т. 6 от Наредба № 32 за САННК (съхранение на еднообразни екземпляри от документи с удостоверено съдържание в специална книга, наречена „том");

                - чл. 4, ал. 2 от Наредба № 32 (специалната книга се пази десет години);

                - чл. 6, ал. 1 от Наредба № 32 (специалната книга започва от том I за всяка година, като всеки том съдържа до 200 документа);

            - чл. 6, ал. 3 от Наредба № 32 (образуваните томове се подшиват, след като се номерират, прошнуроват, подпечатат и приключат с подписа на нотариуса, респ. кмета);

                - чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 32 (хронологично извеждане на извършените удостоверявания на подпис и съдържание в регистъра за нотариални удостоверявания);

              - чл. 7, ал. 2 от Наредба № 32 (водене на регистъра за нотариални удостоверявания по приложения образец);

              - чл. 17 от Наредба № 32 (съдържание на щемпелите за нотариални удостоверявания по приложения образец) и др.  

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки и  от Съдебна практика - гражданско производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2520

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.