За псевдо-волеизявленията в пълномощното

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

-

Става дума за пълномощното, с което са изповядани сделките със земите на майка ми.

-
1. Прекомерна неустойка:
"ако купувачът бъде отстранен на каквото и да е основание, продавача дължи на купувача връщане не на уговорената сума, а на актуалната продажна цена в троен размер" и то в тридневен срок от отстраняването. Същата уговорка е налична и в двата нотариални акта за покупко-продажба от 14 и 18 март 2013 г., очевидно пренесена от пълномощното. Не само уговорената неустойка е прекомерно висока, а и фиксираният тридневен срок за плащането й - прекомерно кратък, което противоречи на добрите нрави, т.е. налице е нарушение на забраната на чл. 574 ГПК (Чл. 574 ГПК гласи: „Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия". Нарушаването му е сред изрично изброените в чл. 576 ГПК основания за нищожност на нотариалното удостоверяване.)

-

Съгл. Тълкувателно решение № 1/2009 г. на ВКС от 15 юни 2010 г. „Добрите нрави са морални норми, на които законът е придал правно значение, защото правната последица от тяхното нарушаване е приравнена с тази на противоречието на договора със закона (чл. 26, ал.1 ЗЗД). Добрите нрави не са писани, систематизирани и конкретизирани правила, а съществуват като общи принципи или произтичат от тях, като за спазването им при иск за присъждане на неустойка съдът следи служебно. Един от тези принципи е принципът на справедливостта, който в гражданските и търговските правоотношения изисква да се закриля и защитава всеки признат от закона интерес. Условията и предпоставките за нищожност на клаузата за неустойка произтичат от нейните функции, както и от принципа за справедливост в гражданските и търговските правоотношения. Неустойката следва да се приеме за нищожна, ако единствената цел, за която е уговорена, излиза извън присъщите й обезпечителна, обезщетителна и санкционна функции."

-

В конкретния случай с „продажбата" на земите ни от мнимия представител на майка ми, уговорената неустойка очевидно излиза далеч извън присъщите й обезпечителна, обезщетителна и санкционна функции по см. на ТР № 1/2009 г. на ВКС и несъмнено има една-единствената цел - да служи като заплаха към мнимо представлявания, за да не смее и да помисли за търсене на правата си, ако случайно научи, че е лишен от собствеността си.


2.  Земите не били дадени под аренда. Упълномощителят декларира, че земите „не са предоставени за ползване под наем, аренда или други форми и че са свободни от каквито и да е права"
В действителност, нивите са дългосрочно арендувани, като по време на измамата през 2013 г. е в сила вписан в СВ-Плевен анекс за срок от 7 години, считано от 01.10.2009 г. до 30.09.2016г. „Продажбата" им е извършена точно по средата на 7-годишния аренден срок.


3. При упълномощаването било платено на ръка. Упълномощителят декларира следното: "при подписването на настоящето пълномощно съм получил/а/ напълно и в брой от упълномощеният уговорената цена на горепосочените имоти". Тези „горепосочени имоти" в случая са 5 бр. с обща площ над 53 дка. Предвид пазарната им цена, която със сигурност е доста над 10 000 лв., и забраната за разплащания в брой на суми над 10 000 лв, декларацията за получаването на цената в брой означава две неща - че или са платени в брой над 10 000 лв. в нарушение на законовата забрана, или са платени в брой под 10 000 лв., което пък противоречи на добрите нрави, т.к. справедливата цена за покупко-продажба на 53 дка е далеч над 10 000лв. В действителност са били платени само 250 лв., като дори за тях няма никакъв платежен документ (установено в наказателното производство).
-

4. Неясни и взаимно-изключващи се волеизявления относно правото на собственост. В процесното пълномощно са налични следните „волеизявления" на упълномощителя:

4.1. „притежаваните от мен зем. имоти" (т.е. собственикът е един);

4.2. „собствени или съсобствени имоти" (т.е. собственикът не е един; в такъв случай съсобствениците също трябва да се подпишат)

4.3. „да подава от мое име молба-декларация за изготвяне на удостоверение за наследници" (т.е. земите са наследствени; в такъв случай първо се изважда у-ние за наследници и едва след това се ходи на нотариус за заверка на пълномощно за сделка);

4.4. „Да подава от мое име молба-декларация за изготвяне на обстоятелствена проверка" (т.е. упълномощителят изобщо не е собственик, а тепърва възнамерява да става; уточнявам, че обстоятелствена проверка се извършва, когато молителят няма нито документ за правото си на собственост, нито писмени доказателства за него - чл. 587, ал. 2 от ГПК. В такъв случай нотариусът разпитва трима свидетели и се произнася с постановление. Ако признава правото на собственост, издава констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка (със свидетелски показания).

                Съгл. ТР № 5/2014 г. на ВКС от 12.12.2016г., „за да е налице упълномощаване с последиците по чл. 36, ал. 2 ЗЗД за валидно разпореждане с имущество на упълномощителя, необходимо и достатъчно е в пълномощното ЯСНО и ЕДНОЗНАЧНО" да е изразена волята на упълномощителя, без да се уточняват конкретни параметри на сделката, като цена, купувач, срок и начин на плащане.
-
5. Грешка в площта на най-голямата нива. Съгласно указанията, съдържащи се във „Вътрешни правила за извършване на нотариална дейност в кметствата", публично налични онлайн, преди извършване на нотариалното удостоверяване на пълномощното за разпореждане с имот, кметът е длъжен да сравни данните в пълномощното с данните в документа за собственост и ако открие грешка, да я коригира.
              Допуснатата грешка в площта на един от имотите се открива при сравнение с оригиналните документи за собственост на майка ми. Не е забелязана и от г-н нотариуса, т.к. е допусната и в „преписа" от решение на ПК, с който е „удостоверена" собствеността на майка ми и който „препис" не е направен от оригинала. Грешката е малка, но е показателна с това, че не е налична в нито един документ за собственост на майка ми, нито в договорите за аренда от 2000 до 2016г., което означава, че лъже-пълномощникът е взел данните за нивите направо от ОСЗ-Д. Митрополия. Кога и как е станало това, няма значение. Грешката в площта е още едно доказателство, че майка ми не е показвала на лъже-пълномощника никакъв документ за собственост за арендуваните 50 дка ниви, не ги е продавала, не е разговаряла с него за нивите. Разговаряли са само за малкия горски парцел от около 3 дка. При "заверката" не са били представени никакви документи за собственост върху земите на майка ми.

-

6.  Не е изяснена действителната воля на упълномощителя - нарушение на чл. 25, ал. 1 ЗННД. Съгл. задължителните указания, дадени с Тълкувателно решение № 5/2014 г. на ВКС от 12.12.2016г.: „При нотариалната заверка на подписа и съдържанието на пълномощното, нотариусът [респ. кметът] в изпълнение на своите удостоверителни функции, наред с проверката на самоличността и дееспособността на упълномощителя, установява и неговата действителна воля, и доколко тя правилно е отразена в представения документ, успоредно с разясняване правното действие и последиците на извършваната сделка (чл. 589 и чл. 590 ГПК и разпоредбите, към които те препращат)"
             Очевидно е, че при заверката на процесното пълномощно, тогавашният кмет на с. Гороцвет, Разградско, не е установил нито „действителна воля" на молителката (майка ми), нито „доколко тя правилно е отразена в представения документ", нито е разяснил „правното действие и последиците на извършваната сделка (чл. 589 и чл. 590 ГПК и разпоредбите, към които те препращат)".
           Кметът не е изяснявал никаква воля на никаква молителка. Възможно е дори да не е прочел пълномощното (не да го чете на молителката, а той самият да го прочете, да се запознае със съдържанието му), а ако го е прочел, да не го е разбрал, тъй като "явно не е бил правно грамотен", по думите на нотариуса, изповядал сделките.
           

-

Вж още: Инкриминираното пълномощно е нередовно от външна страна и Нотариус Иванов 007 не е забелязал, че пълномощното е нередовно от външна страна 

-

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2518

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.