Из Решение от 06.10.2015г. на Врачанския окръжен съд по ВНОХ дело № 398 по описа за 2015год.

-
 
Резюме. Кмет заверил пълномощно и декларации на варненец за продажба на 124 дка във врачанско.


Свидетелят Я. В. живее в гр.Варна, но притежава земеделска земя, придобита по наследство в землището на с.Осен, общ.Криводол с обща площ 124.682 дка. За земята В. сключил договор за аренда с арендатор ЕТ"С. И.", земеделски производител от гр.Кнежа.

Подсъдимият Г.Г. разбрал за притежаваната от В. земеделска земя и, че същата е арендувана от ЕТ"С. И." гр. Кнежа. В миналото подсъдимият се занимавал с посредничество при покупко-продажба на земя и др.недвижими имоти, така че бил познат на хората от тези среди. По неизвестен начин същият се снабдил с лични данни за собственика на земята /ЕГН, трите имена, лична карта, данни за семейното му положение, постоянен и настоящ адрес/ и решил като използва неистински документи и такива с невярно съдържание, да се представи като пълномощник на собственика и така да продаде земята на едноличния търговец, който я арендувал.

По неустановен за разследването и съда начин, в началото на януари 2013г. подс.Г. се снабдил с две неистински пълномощни /оригиналите, на които не са открити/, с фалшиви заверки на нотариус В.В. с район на действие РС-Враца, с дати съответно от 16.І.13г. и 12.ІІ.13г. С тях той се легитимирал като пълномощник на Я. В. да го представлява пред съответните компетентни органи да подава и получава документи, свързани с поземлените имоти на В.. Така подсъдимият получил от Общинска служба по земеделие гр.Криводол и службата за местни данъци и такси в Община Криводол необходимите документи /скици, характеристики на имотите, данъчни оценки, удостоверения за наследници, решения и удостоверение за идентичност на имена/, за да ги използва при разпоредителните сделки с имотите на В..

След като получил всички необходими документи, с които да извърши продажбата на земите, подс.Г. влязъл в преговори с ЕТ "С. И.", като пред свид. Ц. К. се представил за пълномощник на Я. В.. Уговорили се да продаде 90 дка на цена 650 лв. за 1 декар.

Понеже не разполагал с истинско пълномощно, а и купувачът настоял сделката да се извърши пред нотариус В.В., който веднага щял да установи, че пълномощното не е истинско, подсъдимият потърсил съдействие от свид. Д. И. /Д./, жив.с.Алтимир. По това време Д. се занимавал с продажба на автомобили от страни от Европейския съюз. Двамата с Г. се запознали в началото на 2013 г., като поводът бил замяна на леки автомобили.

Към средата на януари 2013г. Г. ***, като Г. попитал Д. дали може да му уреди нотариална заверка на документи от някой кмет на населено място в района, като го подвел, че техен автор е негов приятел инвалид от Варна, който е неподвижен. Г., освен че дал документите, които трябвало да се заверяват нотариално, обещал и възнаграждение от 1000 лв.

Няколко дни по-късно Д. срещнал на бензиностанцията на с.Алтимир своя познат свид.Б. К. от с.Рогозен. Помолил го, ако има познат кмет на някое село да му завери нотариално няколко документа, като му казал, че човека, който иска услугата предлага и възнаграждение. Б. взел документите и споделил за това на своя приятел, който тогава бил с него свид.И. Б.. Той пък говорил със своя колега - св. Б. Б. от с.Михайлово, който обещал да намери човек, като споменал, че кмета на с.*** е негов приятел. Свидетелят Б. разговарял с подс.Ц.Й.,*** и последния обещал да завери документите, независимо от отсъствието на лицето, чиито подписи и волеизявления ще удостоверява.

На 23.І.13г. свидетелите И. Б. и Б. Б. отишли в с.***, така както се били уговорили с кмета -подс.Й.. Последния обаче бил в гр.Козлодуй и щял да се забави, затова наредил на секретарката на кметството свид.С. Д. да завери нотариално занесените от двамата документи. Д. заверила документите, като поставила щемпела на кметството и своя подпис, след което вписала извършеното нотариално удостоверяване в книгата, като събрала и дължимата такса.

Заверените документи били:

- пълномощно с нотариално удостоверяване с рег.№14 - за подписа и №15/23.01.2013г. - за съдържанието, че Я. В. П. упълномощава Г.Т.Г. да извършва всякакви правни и фактически действия във връзка с подготовката и разпореждане, чрез продажба, замяна или друг възмезден способ, както намери за добре, при условия каквито уговори на следните земеделски имоти;

- декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК с нотариално удостоверяване на подписа с рег. № 16/23.01.2013г., в която е удостоверено невярното обстоятелство, че на 23.01.2013 г. лицето Я. В. П. лично се е явил в кметство с. *** ;

- декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, която се представя пред нотариуса при извършване на разпоредителни сделки от страните, в която е удостоверено невярното обстоятелство, че на 23.01.2013 г. лицето Я. В. П. се е явил в кметството на с.***

Изброените документи били предадени от свид.Д. И. на подс. Г., който по заръка на пълномощника на едноличния търговец - свид. К., ги занесъл при нотариус В.В., за да ги прегледа и изготви проекта на нотариалния акт. Нотариусът проверил по телефона в кметството на с.*** дали наистина е извършено там нотариалното удостоверяване. Разговарял със свид.С. Д.. Тя го уверила, че лично е подписала и положила щемпела върху документите, като му обяснила, че е секретар в кметството. Като разбрал, че нотариалното удостоверяване е извършено от лице, което не притежава нотариална компетентност, нотариусът обяснил на подс.Г., че производството трябва да се извърши лично от кмета на селото, а не от секретарката.

Тогава Г. отново намерил Д. и по същия начин - няколко дни след 23.І.13г. и преди 06.ІІ.13г. /когато е извършена продажбата на земите/ свид.Б. заедно със св.И. Б. и св.Б. К. отишли в кметството на с.***. Там ги очаквал кмета подс. Ц.Й., който заверил със своя подпис изброените горе документи.

На 06.ІІ.13 г. сделката със земите, собственост на Я. В. била извършена пред нотариус В.. Участници в нея били от една страна подсъдимият Г., като пълномощник на собственика и продавач В. и свид.Цв. К. - пълномощник на ЕТ"С. И." - купувач. При сделката подс.Г., представяйки се за пълномощник на В. продал земеделска земя, находяща се в землището на с.Осен. За извършване на сделката Г. използвал, освен пълномощното и заверените от подс.Цв. Й. декларации. Едноличния търговец приел да плати 58 500 лв., като в нот.акт се посочи сумата от 25 000 лв., която била преведена по открита предния ден от подс.Г. сметка в банка "Уникредит булбанк", клон Враца. Сумата превела свид.К.. Останалите 33 500 лв., тя му дала на ръка. Изготвен бил нотариален акт №136 т.І рег. №751 дело №67/2013 г. на нотариус с район на действие ВРС В. В.. По-късно подс.Г. изтеглил и парите, които били внесени в банката по негова сметка.

Понеже вече разполагал с информация за останалите 34.682 дка земеделски имоти, собственост на Я. В., подс.Г. решил да продаде и тях. Тогава с неистинското пълномощно, уж заверено от нотариус В.В. с район на действие Районен съд Враца и с дата от 12.ІІ.13 г., подсъдимият Г. получил от Общинска служба по земеделие гр.Криводол и службата за местни данъци и такси в Община Криводол необходимите документи /скици, характеристики на имотите, данъчни оценки, удостоверения за наследници, решения и удостоверение за идентичност на имена/, за да ги използва при предстоящата разпоредителна сделка с поземлените имоти на В..

След това отново се срещнал със свид.Д. И., дал му пълномощното и декларациите, а той от своя страна ги предал на свидетелите Б. и К., а после те двамата заедно със свид. Б. Б. отишли на 19.ІІ.13 г. в кметството на с.***. Кметът - подс. Цв. Й. ги чакал и извършил нотариалното удостоверяване на документите, като в пълномощното удостоверил освен подписа и съдържанието на акта - отново в отсъствието на Я. В.. Таксата за нотариалното удостоверяване платил Б. К., а заверката била вписана в книгата на кметството.

Заверените документи били:

- пълномощно с рег.№40 - за нотариалното удостоверяване на подписа и 41/19.02.2013г. - за съдържанието, което е удостоверявало неверните обстоятелства и изявления, че на 19.02.2013 г.

- декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК с рег.№38/19.02.2013г.;

- декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от ЗННД

Подс.Г. предложил на свид.К. да продаде земеделските имоти на ЕТ"С. И." по 650 лв. за 1 дка. или общо за 34.682 дка. Двамата се разбрали подс.Г. да получи от купувача едноличен търговец, чрез неговия пълномощник сумата от 22 543.30 лв. Документите за сделката обвиняемият и К. предали на нотариус В.В., който трябвало да ги прегледа и изготви проекта на нотариалния акт. Нотариусът се усъмнил и споделил това със свид.К.. От разговора с нея той си спомнил, че преди време закупил картина на Я. В., който имал изложба в местната галерия. Тогава се запознал с него и взел визитката му. Обадил се на Я. В. и разбрал от него, че подсъдимия Г. не е упълномощаван да извършва каквито и да било сделки с имотите. Нотариус В. веднага информирал полицейските служители К.К. и Хр.П., които на датата, уговорена за сделката - 27.ІІ.13 г. задържали подс.Г. и така била осуетена възможността той отново да се обогати неправомерно.

Впоследствие Я. В. поискал от съда продажбата от 6.ІІ.13 г. на общо 90 дка зем.земя да бъде прогласена за нищожна, съотв. да се обезсили и нотариалния акт. С влязло в сила решение на 24.VІ.14 г. по гр.д.1351/13 г. по описа на ВРС, искът на В. бил уважен.

-

Начало на блога

Това е част от Наказателно производство, което пък е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1758

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.