Още по соц-време кметовете са имали право да заверяват пълномощни

Начало на блога

Обратно към всички проблеми с кметските пълномощни

-

Публикувано в този блог на 02.06.2019

Р. Стоянова

-

 В Решение №33/21.02.2013 по дело №791/2012 на ВКС, ГК, II г.о.
 намерих информация, че  кметовете са имали нотар. функции и по соц-време.
-

Към 1988 година действащ закон , дефиниращ нотариалната дейност в общинските народни съвети е чл. 97 / ред. изм. ДВ.бр.36/79 г./ на ЗУС/ Закона за устройство на съдилищата/ от 1976 година., съгласно който „ в населените места , където няма районен съд, председателят, зам.-председателят и секретарят на ИК на ОбНС , кметът, заместник-кметовете и секретарят на кметството заверяват подписи, удостоверяват датата на частен документ и засвидетелствуват верността на преписи на документи. Лицата с пълна нотариална компетентност са нотариусите. Наред с тази компетентност, законовата уредба установява статута и правомощията на лица с т.н.ограничена нотариална компетентност.
              Именно такава е компетентността,нормативно уредена с чл.97 от ЗУС и възпроизведена с нормата и на отменения чл.158 ал.4 ЗСВ/ до изменението на закона с ДВ.бр.59/94 година , а след това и в ЗННД/ ДВ.бр.106/96 година, в сила от 1.06.1996 година.

-

 

Начало на блога

Обратно към всички проблеми с кметските пълномощни

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1878

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.