Нотариален бюлетин бр. 1 от 2010

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

-

Източник: Нотариален бюлетин бр. 1 от 2010

-

В този брой на стр. 22 пише: "Нотариалната  процедура  е  споропрепятстваща  и  призванието  й  е  не  само  да  захранва съдебните  и  досъдебните  производства  с  надлежни  доказателства,  но  и  да  има  превантивна функция. Всички  лица,  извършващи  имотни измами,  се  възползват  от архаичната правна уредба при създаването на доказателства, установяващи  правото  на  собственост,  елементарни нормативни пропуски, даващи възможност за престъпление. Пример е издаването на удостоверения  за  наследници,  което  в  момента  е една  изцяло  нерегламентирана  правна  процедура,  а  при  нея  се  създава  едно  изключително важно  доказателство,  което  установява  т.  нар. скрито  преминаване  на  правото  на  собственост.

-

                    Забележка. През 2012 г. тази правна процедура е регламентирана с НАРЕДБА № РД-02-20-6 ОТ 24 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО В сила от 16.08.2012 г., но вписването на у-нията за наследници все още не е уредено (бел. моя)

-

Регламентацията  на  издаването  на  тези документи,  възможността  за  незабавна  контролна справка, която ще се постигне въз основа  на  информационната  система  с  база  данни „Население",  ще  възпре,  ако  не  всички,  то почти изцяло извършването на такъв тип измами. (това вече е направено - нотариусите имат достъп до НБД "Население", бел. моя)

-
                   А на стр. 26 е изказването на нотариус Димитър Джонов, председател на Регионалната колегия към Апел. съд- В.Търново под заглавие "Продажбата на имоти без участието на нотариус е архаизъм от миналото": "Този семинар е проява на доброто ни сътрудничество с Прокуратурата. Ние често обсъждаме важни теми, които засягат и нашата, и тяхната работа. Самата същност на нотариуса е да съдейства за законосъобразното протичане  на  гражданския  оборот.  Ние  даваме  напътствия  на  гражданите  за това как договорите, които сключват, не само да бъдат облечени в законната  форма,  но  и  да  бъдат  сключени  така,  че  да  породят  желаните  правни последици, а също и да не се увреждат правата на някоя от страните. Затова  е  необходимо  всички  сделки  с  недвижими  имоти  да  се  осъществяват  в нотариална  форма  или  с  нотариална  заверка  на  подписите,  което  доказва освен  волята,  също  така  кои  лица  и  в  какво  качество  са  участвали  в  тях."

                  Забележка. Нотариус Джонов е пропуснал да отбележи, че освен доказателство за волята на страните и качеството им, нотариалният акт е и доказателство, че нотариусът е спазил съответните разпоредби на Глава 54-та от ГПК "Нотариални производства" (чл. 569-594). В нашия случай, например, нотариус Иванов 007  не е изпълнил задълженията си по чл. 586, ал. 1 и 2 ГПК (проверка на собствеността по съответните документите), както и по чл.586, ал. 4 (Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан). В интернет са налични множество съдебни решения за сделки с чужди имоти и/или с невписани документи за собственост, като във всички случаи съдиите оправдават неизпълнението на императивните разпоредби на чл. 586 от ГПК с това, че не бил сред изрично посочените в чл. 576 "Нищожни нотариални удостоверявания". А той си е точно там, включен в чл. 574: "Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия." Този член постоянно "се забравя" от юристите или пък се тълкува като забрана само за сделки (без документи и други действия), а оттам се прави връзка с чл. 26 от ЗЗД "Нищожни договори" и става пълна каша между договорни отношения и нотариални действия.
                Справка: ГПК  - Нищожни нотариални удостоверявания
Чл. 576. Нотариалното действие е нищожно, когато нотариусът не е имал право да го извърши (чл. 569, чл. 570, ал. 1, чл. 573, ал. 1, чл. 574 и 575), както и когато при неговото извършване са били нарушени чл. 578, ал. 4 (относно личното явяване на участващите лица), чл. 579, чл. 580, т. 1, 3, 4 и 6, чл. 582, 583 и чл. 589, ал. 2.
-

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

-

Източник: Нотариален бюлетин бр. 1 от 2010
-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1875

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.