Чл. 574 от ГПК

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

Този материал е част от Правила и пропуски в нотариалното производство

-

19.02.2017 г., посл. актуализация на 28.10.2019

-

         Докато търсех материали за нищожност на нотариалното действие по чл. 574, попаднах на статията "Преценка за недействителност на сделката при отказ за вписване" от Стоян Ставру, д-р по гражданско и семейно право.
            В нея пише за съдиите по вписванията, но има интересни наблюдения, които се отнасят директно за нотариусите. Като следвам мисълта на д-р Ставру, публикувам тук някои съображения конкретно за неспазването на чл. 574 от "нашия" нотариус Иванов 007.

-


Сред общите правила на нотариалните производства - пише д-р Ставру - съществува и разпоредба, която се отнася до правомощията на органа, съдействащ при упражняването на правата на страните - чл. 574 ГПК. Съгласно посочената разпоредба не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия. Извършеното в неизпълнение на чл. 574 ГПК нотариално действие е нищожно (чл. 576 ГПК) и подлежи на отмяна въз основа на иск по чл. 604 ГПК, предявен пред съответния окръжен съд (чл. 104, т. 5 ГПК).


-------

Справка какво гласят чл. 604 и чл. 104, т. 5 от ГПК:

Заличаване на вписано обстоятелство
Чл. 604. Когато по исков ред се установи недопустимост или нищожност на вписването, както и несъществуване на вписано обстоятелство, съдът заличава вписването или съответното обстоятелство служебно, по искане на прокурора или на заинтересованото лице.

Чл. 104. На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:
5. исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон;

------------

                      Забележка. Делата за установяване на недопустимост или нищожност на вписването, както и за несъществуване на вписано обстоятелство по правило са търговски. Така е предвидено в Търговския закон.

-


           Тъй като нотариалните производства са уредени в част шеста, озаглавена "Охранителни производства" - продължава д-р Ставру, - спрямо тях приложение намират общите правила на охранителните производства (чл. 530-541 ГПК). Сред тези правила отново може да бъде открито такова, отнасящо се до правомощията на съдействащия орган - чл. 533 ГПК, озаглавен "Служебна проверка". Съгласно посочената разпоредба съдът е длъжен служебно да провери дали са налице условията за издаване на искания акт.

               Забележка. За служебната проверка вж "Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване", т. 4, буква "в": "Интересна е хипотезата, при която, в хода на нотариалното производство стане ясно, че е налице спор относно граждански права. Нотариусът следва внимателно да извърши проверка, като дори и по своя инициатива (служебно) събере доказателства (Димитрова, Св. Цит. съч., с. 46, както и Попов, Б. Издаване на нотариален акт чрез обстоятелствена проверка. - "Собственост и право", 2002, № 7, с. 11), дали не е налице правен спор (Койчева, Алб. Довършване на нотариални производства от съдиите по вписванията. - "Собственост и право", 2006, № 7, с. 62). Ясно е, че в подобни случаи производството не може да завърши с удостоверяване. В тази хипотеза не бива обаче да се постановява отказ, а производството да се спре на основание чл. 536, ал. 1, т. 2 ГПК - ако по молбата за издаване на акта възникне гражданскоправен спор между молителя и друго лице, което се противопоставя на молбата (Определение № 492 от 02.09.2009 г. по гражд. д. № 2251/2008 г., IV гр. отд. на ВКС). В този случай съдът (съответно нотариусът) дава на молителя едномесечен срок за предявяване на иска. Последицата при непредявяване на иска в посочения срок е, че производството се прекратява - чл. 536, ал. 1, т. 2 in fine ГПК."

-

            Д-р Ставру: Като особена разпоредба за нотариалните производства чл. 574 ГПК изключва приложението на чл. 533 ГПК от общите правила за охранителните производства и чл. 17 ГПК от общите правила на ГПК.

-----

Справка какво гласят чл. 533 и чл. 17 от ГПК:


Служебна проверка
Чл. 533. Съдът е длъжен служебно да провери дали са налице условията за издаване на искания акт. Той може по своя инициатива да събира доказателства и да взема предвид факти, непосочени от молителя.

Компетентност по обуславящи въпроси
Чл. 17. (1) Съдът взема становище по всички въпроси, които имат значение за решаването на делото, освен по въпроса дали е извършено престъпление.
(2) Съдът се произнася инцидентно по валидността на административните актове независимо от това, дали те подлежат на съдебен контрол. Съдът не може да се произнася инцидентно по законосъобразността на административните актове, освен когато такъв акт се противопоставя на страна по делото, която не е била участник в административното производство по издаването и обжалването му.

-----

              Забележка. За изключването на чл. 533 ГПК от общите правила, ВКС е на обратното мнение - вж Определение №152/07.07.2016 по дело №1771/2016 на ВКС, ГК, II г.о.  ВКС потвърждава отказ на нотариус да издаде нот. акт. Цитира чл. 533 от ГПК.
       

-
           Д-р Ставру: Прилагането на чл. 574 ГПК в производството е предвидено с оглед осигуряването на законосъобразността на гражданския оборот. Именно поради важните функции, които изпълнява, прилагането му в нотариалните производства е служебно задължение на решаващия орган, чието неизпълнение води до нищожност на нотариалното действие.

                   Забележка. Правилно! Вж Решение от 12.07.2013 на ОС-Луковит по ч.гр.дело №350/2013  Нотариус отказва да изповяда сделка, след като извършва справка и установява, че по отношение на продаваните имоти е налице вписване и на друг съсобственик. Съдът потвърждава отказа с думите: "Противното би означавало да извърши нотариално удостоверяване, което по силата на чл.576,вр.с чл.574 от ГПК, би било нищожно."

-

               Прави ми впечатление обаче, че и д-р Ставру, както и всички други юристи, чиито становища съм чела досега, в чл. 574 забелязват само думата "сделки". Чудно, защо не забелязват, че в него пише още и за "документи и други действия", противоречащи на закона и добрите нрави.

         Но така и така, като стана дума за сделка в противоречие на закона и добрите нрави, сред изброените от д-р Ставру разпоредби е и чл. 92, ал. 2 от ЗЗД (за прекомерната неустойка). В този смисъл и двете сделки, изповядани от "нашия" нотариус Иванов 007, са противоречали на чл. 92, ал. 2 ЗЗД, тъй като са съдържали уговорка за прекомерна неустойка в случай на евикция: "продавачът дължи на купувача не уговорената сума, а актуалната продажна цена   в   троен   размер."
        В нашия случай, обаче, много по-интересни са документите и другите действия в противоречие на закона и добрите нрави. Тук Иванов 007 яко се е издънил и колкото и да се напъва да го защити председателят на Нот. камара, издънките на Иванчо си остават, а към тях се добавят и тези на председателя на НК. Отделно - тъпните на прокурорите и бездействието им четвърта година вече. Тях пък се пънка да защитава административният им ръководител - да видим докога .

                  NB! Към днешна дата, 28.10.2019, от РП-Плевен вече са обещали, че ще повдигат обвинение на кмета, лъжепълномощника и един негов приятел, но не се знае кога - вж новините от дек. 2018. ДП-то от 2013 още е висящо - седма година вече.

           Според мен, нотариус 007 е нарушил чл. 574 ГПК и при двете сделки със земите на майка ми, като особено фрапантни са нарушенията му при втората, при която се е уверил в представителната власт на лъжепълномощника от несъществуващо в правния мир пълномощно, а в собствеността на майка ми - от несъществуващи в правния мир документи, без да броим множеството грешки в нотариалните актове, касаещи местоположението на имотите, номерата им, начина на трайно ползване и дори трайното предназначение на територията. Всичко е опорочил, тотално. Никакви проверки не е правил. Подписал се е под донесените проекто-нотариални актове, без дори да ги прочете (не да ги прочете на страните, а той самият да ги прочете, за собствено сведение). В гражданското дело, което водим, още преди първото заседание на първа инстанция изтъкнах опороченото нотариално производство при втората сделка (ответниците по първата признаха иска още с отговора по чл. 131 ГПК, затова с тях не сме спорили), но съдът не стигна до разглеждане магариите на 007, т.к. уважи иска за нищожност на упълномощаването. 

-

Вж още:

Особените изисквания на закона (през призмата на една имотна измама)

Д-р П. Раймундов за ролята на нотариуса

За отмяната на нотариални актове по чл. 537, ал. 3 от ГПК - въпроси и отговори

Документите, с които е извършена имотната измама със земите на майка ми - около 3 дка гори и над 50 дка дългогодишно арендувани ниви

За принципа на непрекъснатост и поредност на вписванията

Обратно към всички правила и пропуски в нотариалното производство

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1059

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.