Председателят на Нотариалната камара за имотните измами - 01.08.2016

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

 

Из интервю с Димитър Танев, председател на Нотариалната камара, дадено за в. "24 часа" на 01.08.2016

-

Председателят на Нотариалната камара Димитър Танев пред "24 часа"

(интервюто в PDF формат)

 

- Нотариусите ли са единствените виновни за имотните измами?

- За мен е възмутително, че често при спор за имот се търси недобросъвестност на нотариуса. Ще ви дам пример - наскоро имаше телевизионно предаване за колега от Плевен, издал нотариален акт на основание на заверен препис от общинска служба "Земеделие". Съгласно закона завереният препис има същата доказателствена сила както оригинала. Оказва се, че в комисията са издали "препис" на документ, който не притежават в оригинал, а взимат данните от компютъра. При това издаване на препис документът е с различно съдържание, различни граници на имота и въобще не съответства на липсващия и съществуващ някога оригинал. 

--

За Дим. Танев може да е възмутително, че се търси недобросъвестност на нотариуса, но за мен е обезпокоително, че самият председател на Нотар. камара не забелязва липсата на подписи върху т.нар. препис. (линк към преписа, който беше показан на Димитър Танев по време на телевизионното предаване,  линк към  "преписа" - така, както е бил представен  в кантората на плевенския колега на Танев, с отбелязани грешки и към тях - обяснителни бележки; вж също и глуповатото становище на бившия набл. прокурор за този фалшив препис; а ето и линк към искрените показания на н-к зем. служба)

-

NB! Кой още не е разбрал, че липсата на подписа на издателя на официален документ означава и липса на документ? - вж извадката от съдебни решения за такива "преписи".

-

На всичко отгоре, колегата на Танев не разбрал, че майка ми се легитимира с вписани нотариални актове на свое име, а не с невписани решения на ПК, понеже не се сетил да провери в Имотния регистър. Ако сте си помислили, че нотариусът не е длъжен да провери в Имотния регистър на Агенцията по вписванията, вижте какво казва Д. Танев в интервю от 2011 г., публикувано под заглавие Възпирането на имотните измами ще се усети осезателно към края на 2011 : "Не е вярно това, което се коментира, че нотариусът не бил длъжен да прави справка в Имотния регистър." Не е вярно, разбира се, но брокерите и адвокатите са напълнили интернет с дезинформации, че нотариусът не бил длъжен да прави никакви справки, а Нотариалната камара още не е излязла с официално опровержение.

 

 --

Дим.Танев продължава:

Нотариусът не може да прави справки за автентичност не само ако те не са му възложени от страните, но и ако документите не се намират в Агенцията по вписванията.

-

Нотариусът не може да прави справка за автентичност единствено на фалшифицирани подписи, защото не е криминалист. Но справка за вписване в Имотния регистър не само че може да направи, но и е длъжен да я направи, за да опази правата и интересите на страните съгл. чл. 25, ал. 1 от ЗННД.

       ЗННД - Опазване правата и интересите на страните

Чл. 25. (1) Нотариусът е длъжен да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическото положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици и да не допуска пропуски или бавност в работата, които биха довели до накърняване на техните права.

-

Ако страните не са му възложили, е длъжен да ги упъти, че трябва да му възложат - пак съгл. чл. 25, ал. 1 от ЗННД. Според мен, това, нотариус да се оправдава, че страните не му били възложили проверка на документите за собственост на продавача, е все едно лекар да се оправдава, че пациентът не му бил възложил да го лекува или не му е посочил точно с какво. Вж също и статията "Оправданията на нотариусите с чл. 22 от ЗННД".  

-

А ако документът на продавача не е вписан в Агенцията по вписванията, нотариусът е длъжен първо да го впише и после да издава нотариалния акт за покупко-продажбата съгл. чл. 586, ал. 4 от ГПК.

ГПК, чл. 586, ал. 4, в сила от 2008 г.: (4) Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан.

--

Освен това - продължава Димитър Танев, - ГПК изисква страните да представят надлежните документи, а нотариусът издирва други, ако това му се възложи с нарочен договор.*

------

Хм, няма такива работи в ГПК. Там под заглавие "Проверка на собствеността" пише следното:

Чл. 586. (1) При издаването на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, нотариусът проверява дали праводателят е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на сделката.

(2) Правото на собственост се удостоверява със съответните документи. Когато праводателят не разполага с такива документи, правото на собственост се проверява по реда на чл. 587, ал. 2 .

(3) Нотариусът удостоверява в акта и извършването на проверката по ал. 1, като посочва документите, удостоверяващи правото на собственост, и другите изисквания.

(4) Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан.

-

Дим. Танев нещо май си въобразява. Или не е запознат с ГПК? Ужас!

Или пък просто се мъчи да оправдае плевенския си колега, Иванчо Глупака 007, който е "проверил" дали продавачът е собственик на имота по неподписани разпечатки от базата данни на земед. служба, неумело имитиращи невписано решение на ПК. Тези разпечатки естествено не са били "съответните документи" за собственост на майка ми. Тя се легитимираше с вписани нотариални актове, издадени на нейно име въз основа на оригиналните, влезли в сила решения. Ние съхраняваме в оригинал както нотариалните актове, така и решенията на ПК с всичките подписи на печленната поземлена комисия. Но дори, теоретично, майка да се легитимираше с решенията на ПК, неподписаните разпечатки пак нямаше да имат никаква удостоверителна стойност.

--

-- Има ли имотни измами в другите европейски държави? Как те се справят с проблема?

- За сравнение ще посоча Великобритания, където годишно над 2 милиони души са засегнати от кражби на самоличност и отразяване на неверни данни в имотния регистър. Данните са от две различни публикации в "Гардиан" по темата. В първата е от май 2011 г. Във втората - от май т.г., е изтъкнато, че броят им се е увеличил с 6% и че през 2015 г. на всеки 10 000 заявления за вписване в имотния регистър 83 са опити за измама.

--------


Намерих цитираната от Дим. Танев статия в "Гардиан" от 2011 - става дума за измами с фалшива самоличност в банковия сектор (за теглене на кредити и изваждане на кредитни карти) и в застраховането (инсценирани инциденти и добавяне в списъка с откраднати вещи и неоткраднати такива), а не за имоти: https://www.theguardian.com/money/2011/apr/13/identity-fraud-continues-rise

-

Намерих и една от 2016 г. - пак за финансови измами (лични карти на починали наскоро заможни хора, кибер атаки и т.н.) и пак нищо общо с нотар. дейност: https://www.theguardian.com/money/2016/may/05/mortgage-fraud-identity-thieves-highest-level-since-2012

-

Ха-ха, виж ти! Оказва се, че в Англия няма нотариуси при сключване на договор за покупко-продажба! Двете страни си наемат адвокати, които уреждат всички документи - като в САЩ! Договорът се сключва директно между продавача и купувача! Какви ги разправя този дългоноско! http://www.expatarrivals.com/the-united-kingdom/buying-property-in-the-united-kingdom

-

Я-аа, попаднх на съвети за англичани как се купува имот в България. Имотните измами се били разглеждали по ГПК! Само ако имало и финансова измама, напр. плащане без разписка, тогава било наказателно (хм, англетата грешат - у нас имотните спорове се разглеждат по ЗЗД, понеже всички юристи в България са убедени, че нотариалният акт е договор; що се отнася до финансовите измами, напр. плащане без разписка, те въобще не са предмет на наказателно производство, понеже нотар. акт се счита за разписка, а ниската сума се оправдава с "волята" на продавача не само да продава, но и да дарява): https://www.gov.uk/guidance/how-to-buy-property-in-bulgaria

-

А ето как става във Франция (там има нотариуси като нашите, от латинския нотариат - по-съвестни обаче). Френският  нотариус проучва имота поне три месеца, а понякога и повече!

http://www.expatica.com/fr/housing/French-property-Buying-a-house-in-France_101126.html

 

After you've signed
The notaire will investigate any legal, financial or other claims on the property, which usually takes about three months but occasionally longer. Once this is underway, a completion date (when you sign the acte de vente, or deed of sale) can be set. In the meantime, you might want to have a structural survey carried out although many locals don't bother.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/754

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.