Коментар на Председателя на Съвета на нотариусите - Димитър Танев за ТР №5/14 на ВКС

Начало на блога

Коментарът на Д. Танев е част от материала Тълкувателно решение № 5/2014 г. от 12.12.2016 г. на ВКС, ОСГТК

-

Коментар на Председателя на Съвета на нотариусите - Димитър Танев, публикуван на електронното издание "Дефакто легал" по повод ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5/2014 г. от 12.12.2016 г. на Върховния касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегия.

Тълкувателното решение на ВКС за пълномощните напомня, че правораздаването трябва да е предсказуемо

De Fakto 16.12.2016

Най-важното от коментара:

Може би все пак de lege ferenda в ЗЗД трябва да има изрична норма по отношение на пълномощните за разпореждане с недвижими имоти. В тези случаи пълномощното трябва да е специално така както го дефинира проф.Витали Таджер - да са посочени конкретните сделки, които упълномощеният може да извършва, без описание на имот , цена и т.н.

Defakto.bg

В тълкувателно решение по Тълкувателно дело № 5/2014 г., взето на 12 декември, Общото събрание на гражданската и търговската колегия на ВКС отговори на три важни въпроса, свързани с прилагането на Закона за задълженията и договорите.

Така върховните съдии обявиха, че за упълномощаване с последиците по чл. 36, ал. 2 от Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) за валидно разпореждане с имущество на упълномощителя, е необходимо и достатъчно в пълномощното общо да е изразена неговата воля за овластяване на пълномощника да извършва разпореждане от негово име. И не е необходимо в пълномощното да са посочени вид разпореждане, конкретни по вид сделки или действия на разпореждане, нито техни елементи - определено имущество, цена (стойност) и пр., нито лице, в полза на което да се извърши разпореждане.

Председателят на Съвета на нотариусите Димитър Танев коментира решението специално за De Fakto.

Странно беше как практиката на гражданскоправния оборот привнесе разбирания за необходимо задължително съдържание на пълномощното, извън закона, без те да изхождат от нормите на ЗЗД.

Всъщност тълкувателното решение на ВКС възпроизвежда или ни връща към правната теория, с която сме се запознавали в университета. Приземяването към закона, което извършва на практика ВКС идва още веднъж да ни напомни ,че правораздаването у нас следва да е предсказуемо. България принадлежи към континенталната правна система и колкото и скучно да звучи за някои, извън писаната правна норма и регламенираните способи за тълкуване в ЗНА няма справедлив правен резултат.

Може би все пак de lege ferenda в ЗЗД трябва да има изрична норма по отношение на пълномощните за разпореждане с недвижими имоти. В тези случаи пълномощното трябва да е специално така както го дефинира проф.Витали Таджер - да са посочени конкретните сделки, които упълномощеният може да извършва, без описание на имот , цена и т.н.

Упълномощаването е едностранна сделка и представляваният може да включи в обема на представителните права и възможността представляващият сам да избере имота и да уговори цената.

 

От същия автор - в новия брой 8 на DFL , който тези дни излиза от печат - Нуждаем се комплексна законодателна инициатива за ограничаване на имотните измами.

 

Забележка. Нуждаете се от спазване на наличното законодателство, малко здрав разум и адекватни реакции при получаване на сигнал срещу нотариус - вж кореспонденцията ми с Нотариалната камара и документите, с които е извършена имотната измама със земите на майка ми (бел. моя, Р.С., 29.12.2016).

 

-

Начало на блога

Коментарът на Д. Танев е част от материала Тълкувателно решение № 5/2014 г. от 12.12.2016 г. на ВКС, ОСГТК

-


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/930

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.