Рисковете кметът да играе нотариус

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Източник: Форум BGHelp, 14.05.2012 с позоваване на в. "Труд"

http://bghelpforum.com/urlrw-vt4504.html

-

 

Рисковете кметът да играе нотариус
-

Напоследък стана много актуален проблемът, свързан с нотариални удостоверявания от хора, които не са нотариуси. В Мелник кметът бе осъден на пробация, след като се призна за виновен, че е направил нотариални заверки на декларации за смяна на пенсионен фонд без знанието на хората, за които се отнася това.

На кого е позволено

Според чл. 81 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност изпълнението на нотариални функции от лица, които не са нотариуси, е допустимо само в случай че е изрично предвидено в закон. В самия закон за нотариусите са уредени три такива случая - нотариални функции на съдията по вписванията в районния съд, на органи на местната администрация и на български дипломатически и консулски представители в чужбина. Четвъртото изключение е в Кодекса на търговското корабоплаване. Той допуска извършване на определени нотариални действия от капитан на български кораб, намиращ се извън териториалните граници на страната. Във всички тези случаи целта е да се осигури нотариално съдействие на нуждаещи се, когато то не може да се предостави от нотариус.

Създаването на улеснение обаче не трябва да води до накърняване сигурността на гражданския оборот.

Съдията по вписванията изпълнява всички нотариални функции, когато в района на определен районен съд няма нотариус. Той може и да замества нотариус, когато последният е възпрепятстван да изпълнява функциите си.

Органите на местната администрация изпълняват определени нотариални функции, когато в населеното място няма нотариус и районен съд. Става дума обикновено за малки градчета и села. Когато става дума за общински център, нотариални действия могат да извършат кметът, заместник-кметът или секретарят на общината. В останалите случаи - кметът на кметството или кметският наместник. Всеки един от тях има самостоятелна нотариална компетентност, която произтича непосредствено от закона. Но от друга страна, тези лица не могат да делегират права, свързани с нотариалната компетентност, на служители в общината или кметството. Както нотариусът, така и те, трябва да извършат лично нотариалните действия, включени в тяхната компетентност.

Ограниченията

Според закона те могат да извършват следните нотариални производства: удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа; удостоверяване подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване; удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите - за разпореждане с недвижими имоти.
Най-често срещаните документи, които се удостоверяват от органите на местната администрация, са пълномощни за получаване на пенсия, за вземане на социални помощи, за получаване на лични документи от МВР, за управление и продажби на автомобили, за сключване на договори за отдаване на земеделска земя под аренда и наем, за набавяне на документи от различни служби и други.

До 2003 г. законът позволяваше органите на местната администрация да удостоверяват всякакви частни документи, включително и договори, стига те да не подлежат на вписване. Но поради констатиране на много нередности, особено при удостоверяване на подписите на договорите за продажба на МПС, тази възможност им бе отнета.
Във всяко кметство или община трябва да съществува архив, който включва общ регистър на нотариалните заверки, книга, в която се подреждат документите с удостоверено съдържание, печат и щемпели по образец. За извършване на нотариални удостоверявания от органите на местната администрация се събират такси в размерите, определени с тарифата за нотариалните такси, но в полза на общинския бюджет.
Ограничената нотариална компетентност на тези органи може да се обясни с обстоятелството, че най-често те нямат необходимата правна квалификация. Един от сериозните проблеми е свързан с пълномощните за разпореждане с недвижими имоти, тъй като за разлика от нотариусите, които незабавно въвеждат както такива пълномощни, така и тяхното оттегляне, в информационната система на нотариалната камара, за органите на местната администрация няма такова задължение. Затова при сключване на сделката с недвижим имот, когато някоя от страните участва с пълномощник, не може да се направи справка в информационната система с цел да се установи съществуването и автентичността на пълномощното.

Нужно е обучение*


Другият сериозен проблем е свързан с необходимостта от обучение на органите на местната администрация, началото на което бе поставено в някои райони на страната от различни нотариуси. Беше издаден и наръчник за нотариални удостоверявания в кметството. Но тези обучения трябва да станат масови, особено след провеждане на местни избори.

Умишлените нарушения на изискванията на закона от органи на местната администрация са по-редки, отколкото допуснатите грешки поради недостатъчна подготовка. Не е необходимо допълнително ограничаване на тази компетентност, защото това няма да е в интерес на хората от малките населени места, които ще бъдат принудени и за най-дребни нотариални удостоверявания да пътуват и да правят допълнителни разходи.

-

Вж статията "Обучават кметовете да извършват нотариални удостоверявания"

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/817

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.