За правото на кметовете да заверяват подпис и съдържание на пълномощно

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 -

 

 Увод

-

На 08.03.2008 във в. „Монитор" се появява статия за новите разпоредби на ГПК, в сила от 01.03.2008, в която се казва:

Новият режим изключва възможността пълномощни да се заверяват от органите на местната администрация (това са кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник в населените места, където няма нотариус или районен съдия) - на тях не са им предоставени за упражняване нотариалните функции за заверка на съдържанието на документ."

-

Източник: http://www.monitor.bg/article?id=150387

(забележка: линкът не работи, но цялата новина може да се види тук, а ако и този линк не работи - натисни тук)


-Изложение

-

Само 3 месеца след публикуване на новината, че "новият режим изключва възможността пълномощни да се заверяват от органите на местната администрация", в ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 е публикувано поредно изменение и допълнение на ГПК, като чл. 83 от ЗННД е променен така, че кметовете пак да заверяват пълномощни.


-

Тук може да се види написаното в ДВ, бр. 50 от 30.05.2008: "след думата "вписване" в чл. 83 от ЗННД се добавя "подпис и съдържание на пълномощни по чл.37 от ЗЗД"-

Чл. 37 от ЗЗД, в сила от 01.08.2008, гласи: "[...] ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма, упълномощаването може да бъде направено и писмено* с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно.-

*Забележка. Текстът "в нотариална форма ... може да бъде направено и писмено" е зле формулиран (двусмислен е: може и устно, но - хайде от нас да мине - може и писмено, пък вие каквото си изберете). Правилното е "с нотариален акт ... може да бъде направено и без издаване на нотариален акт, но задължително писмено" с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно. Или направо "трябва да бъде направено писмено" с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно, както е записано в чл. 589, ал. 2 и чл. 590, ал. 4 от ГПК.-

Ето какво гласи ГПК, чл. 589, ал. 2: "(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.) При удостоверяване на подписа върху частен документ лицата, чиито подписи подлежат на удостоверяване, трябва да се явят лично пред нотариуса и пред него да подпишат документа или да потвърдят вече положените подписи. Когато документът ще се ползва за учредяване, променяне или прекратяване на права върху имот, лицата трябва пред нотариуса да изпишат пълното си име и положат подписа си, а ако подписът е вече положен, да изпишат пълното си име и потвърдят подписа.


-

А ето и ГПК, чл. 590. По-конкретно ал. 4 от чл. 590: "При едновременно удостоверяване на подписите и съдържанието на документ молителят трябва да представи два или повече еднообразни екземпляра от документа, които се подписват по реда на чл. 589, ал. 2 и 3. След удостоверяването на подписа и съдържанието единият екземпляр се подрежда в специална книга, а другите се предават на молителя."


-

Заключение. От 2008 са изминали 8 години. Днес нотариусите гордо изтъкват, че проблемът с фалшивите пълномощни е решен, като е създаден национален регистър "Единство", в който се въвеждат всички пълномощни със заверени подпис и съдържание (за продажба на имоти). Никой не казва, обаче, дали и кметовете въвеждат пълномощните си в регистъра. А те едва ли го правят. Нотариусите в България са около 600. Кметовете - около 6000 или 10 пъти повече, като мнозинството от тях са правно неграмотни. Странното е, че никой сякаш не се интересува как тези 6000 лица с ниска или напълно липсваща правна култура извършват нотариална дейност. Още по-странното е, че високо квалифицирани юристи, каквито несъмнено са нотариусите - приемат кметски пълномощни като това или това, при положение, че само с един поглед би трябвало да ги окачествят като съмнителни и да откажат сделката, докато не им бъде представено пълномощно, съставено така, както е описано в прекрасната статия на нотариус Ст. Тютюнджиев "Какво трябва да знаете при изповядване на имотна сделка":

"Законът изисква специална форма на упълномощаване с оглед зачестилите случаи на измами с пълномощни - обяснява нотариус Тютюнджиев. - Действащ е Регистър „Единство" на Нотариалната камара, където всеки нотариус би могъл и е длъжен да провери истинността на представеното му пълномощно, както и дали не е било евентуално оттеглено. Самото пълномощно също трябва да отговаря на специални изисквания за форма, за което също сме длъжни да следим. На първо място следва да има изрична и недвусмислена воля за упълномощаване и то за конкретна сделка с дадения имот. Освен това недвижимия имот трябва да бъде индивидуализиран по всички свои признаци - номер, адрес, площ, съседи, за да се избегнат спекулации. Пълномощното се заверява освен на подпис и на съдържание, т.е. удостоверява се съдържанието на пълномощното, че е било именно такова, каквото е подписано."

.


-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 -

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/783

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.