Софтуер за поредни номера при заверка на подпис и съдържание

Начало на блога

Този рекламен материал е част от информациите в раздел 
КАК СЕ ИЗВЪРШВА ЗАВЕРКА НА ПОДПИС И СЪДЪРЖАНИЕ

-

Публ. в този блог на 16.05.2019

Р. Стоянова

-

Източник: https://www.ciela.net/products/product/42/no/notarius-futurum

-
Специализираният софтуер "Нотариус Футурум" е създаден от Сиела Норма АД през 1998 г. (под наименованието Нота Регистър).

От юли 2009 г. той е собственост на Нотариалната камара на Република България.

Нотариус Футурум е официален софтуер за водене на електронен служебен архив на нотариусите и нотариалните кантори, който се предоставя безплатно и безсрочно за ползване, а фирма Сиела осигурява актуализация и техническата му поддръжка.

 

НОВО: "НОТАРИУС ФУТУРУМ" ВЕЧЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВРЪЗКА С ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА РБ.

 

Notarius Futurum

Notarius  Futurum

СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ВОДЕНЕ НА СЛУЖЕБЕН АРХИВ НА НОТАРИУСИ И НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ


Вписвания в Нотариус Футурум се извършват с натискането само на един бутон. Програмата дава автоматично номера в регистри, книги и дела съобразно вида на нотариалното производство, без да е необходимо да мислите за тях!

 

АВТОМАТИЧНО ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИ

  • Общ регистър
  • Азбучен указател
  • Регистър за саморъчни завещания, документи и книжа
  • Регистър за сделките между местни и чуждестранни лица
  • УНИКАЛНА възможност за автоматично и последователно вписване на нотариални производства за удостоверяване на подписи и съдържание на пълномощни, касаещи разпореждане с недвижими имоти. След вписване на удостоверяване на подписи върху пълномощно, производството за удостоверяване на съдържание се вписва автоматично и получава поредни номера (в нашия случай на имотна измама номерата не са поредни, като единият от тях липсва в регистъра за нотариални заверки, а другият е използван два пъти - през януари 2013 за заверка подписа на непознато лице, а през февр. същата 2013г. уж за заверка на подписа на майка ми, бел. блогър), а лицето и действието в него се прехвърлят без никакво действие от страна на потребителя. Опцията спестява време и предпазва от пропуски и грешки при извършване на тези специфични производства.

Още по темата: Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

-

 

Начало на блога

Този рекламен материал е част от информациите в раздел 
КАК СЕ ИЗВЪРШВА ЗАВЕРКА НА ПОДПИС И СЪДЪРЖАНИЕ

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1795

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.