Процесуални въпроси на имотната измама

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

Резюме. Проф. Раймундов, бивш прокурор от ВКП, дава точни, ясни и кратки обяснения - стъпка по стъпка, с посочени срокове. 

-

Процесуални въпроси на имотната измама

§ 28. Специфични особености при разследването...

Проф. д-р Петър Раймундов, "Документни имотни измами", 2013, стр. 220-221

Препоръчително е незабавно след образуването на досъдебно производство, но не по-късно от три дни, по преценка на прокурора, той или разследващият орган да проведат подробен разпит на лицето, подало сигнала. Това е необходимо за получаването на повече информация по случая, която пък е важна за ориентиране на насоката и интензитета на разследването. Ако лицето, подало сигнала, се окаже пострадал от престъплението, той се поканва да даде копие от всички документи, с които разполага, със значение за случая, както и да посочи всички други данни и обстоятелства, които са му известни по същия случай.

Едновременно с това, органите на досъдебното производство са длъжни да разяснят всички права на пострадалия и да му предоставят необходимите правни и други средства, както и обективна възможност за упражняването им. По-специално, пострадалият следва да бъде информиран, че по случая е образувано досъдебно производство и че на основание чл. 73, ал. 1 НПК, той може да предяви граждански иск в наказателното производство за причинените му вреди от престъплението, а така също и на основание чл. 73, ал. 2 НПК, може да поиска обезпечаване по реда на ГПК, предявяването на бъдещ иск, който следва да бъде вписан, за да се преустанови по-нататъшното верижно прехвърляне на имота, предмет на измамата.

Втората група неотложни действия по разследването са: разпити на нотариуса и събирането като доказателства на представените от него документи. Тези действия следва да се извършат от наблюдаващия прокурор или под непосредственото му ръководство. Ако това се налага, следва да се отиде в кантората, където е изповядана сделката. Органите на досъдебното производство са длъжни да поискат писмено или устно копие от всички документи, които се съдържат в нотариалното дело. Нотариусът може да бъде разпитан като свидетел в кантората му или в кабинета на прокурора. Разпитът се протоколира дословно. Поставят се конкретни въпроси: как нотариусът се е уверил в самоличността на страните и в принадлежността на правото на собственост. По-специално нотариусът следва да бъде попитан, дали е използвал базата данни на МВР, относно документите за самоличност, единния национален регистър на пълномощните и данните относно гражданското състояние на лицата в териториалните поделения на МРРБ. При установяване правото на собственост и неговата принадлежност, какви документи са използвани и по-конкретно, дали е правена справка за автентичност и вписване на тези документи.

Представените и приети писмени документи се описват подробно по техните индивидуализиращи белези и данни.

VI. Планиране на разследването

Събраните доказателства чрез разпита на пострадалия и нотариуса, както и от представените и приети писмени документи са добра база за определяне обстоятелствата, предмет на доказване, както и степента на тяхната установеност.

За да се канализира правилно процесът на доказването, е необходимо следното:

° да се определи характерът на прехвърлителната сделка - (продажба, дарение, завещание и др.);

° да се определи какъв е порокът на сделката и в какво се изразява: липса на представителна власт, липса на правото на собственост, липса на качеството на наследник, заветник и др.;

° да се определи видът на инкриминирания документ: пълномощно, завещание, лична карта, нотариален акт, удостоверение за наследници и др.;

° да се определи формата на престъпно въздействие, в резултат на което се е стигнало до създаването или ползването на инкриминиран документ - неистински, преправен или с невярно съдържание.

След индивидуализация и конкретизация на посочените по-горе обстоятелства трябва да се установи лицето, чиито права са били предмет на посегателство, както и лицето, което има интерес от това.

-

Ето това се казва прокурор, а не като калпазаните от РП-Плевен, които размотават нашия случай на имотна измама от 2013 г. (пиша това на 18.01.2017, бел. моя, Р.С.)

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/982

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.