Мотиви към искането за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов №007 по чл. 311, ал. 1 НК

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Тези мотиви са изпратени на 07.01.2016 до всички прокурори, ангажирани с преписки по нашия случай. Нито един не отговори. Сигурно са ги хвърлили в кошчето за боклук, образно казано, както имат навик да правят - вж Мълчанието на прокурорите (бел. моя, Р.С., 30.11.2016)

-

Мотиви към искането за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов №007 по чл. 311 от НК

 

Резюме. В два нотариални акта за покупко-продажба на поземлени имоти, издадени в кантората на нотариус Иванов №007 в гр. Плевен на 14-ти и 18-ти март 2013 г., е удостоверено едно невярно и едно неубедително изявление. Невярното е, че актовете са съставени, след като г-н нотариусът се е уверил, че продавачът е собственик на продаваните имоти и че са изпълнени особените изисквания на закона, а неубедителното е, че г-н нотариусът се е уверил в представителната власт на пълномощника.

    Изложение. Съгл. чл. 586, ал. 1 от ГПК „При издаването на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, нотариусът проверява дали праводателят е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на сделката."
    На 14-ти и 18-ти март 2013 г. нотариус Иванов №007 е извършил проверка по представените от пълномощника на продавача документи за собственост - решения  на поземлена комисия, издадени на наследниците на починало лице, ведно с удостоверение за наследници. Едното решение е от 1994 (за около 50 дка земеделска територия), а другото - от 2000 г. (за около 3 дка горска). Решенията не са били вписани и съгл. чл. 586, ал. 4 от ГПК е трябвало да бъдат вписани, преди да се съставят нотариалните актове. Разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК гласи: „Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."
    Разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК е част от особените изисквания на закона наред с останалите разпоредби на чл. 586 от раздел „Проверка на собствеността" в ГПК. Влязла е в сила през 2008 г. след дългогодишни дебати в Народното събрание. „Целта на вписването е да създаде правна сигурност", се казва в реч пред НС на 286-то заседание, 16.07.1999 г.


    Това, че решенията, от които нотариус Иванов №007 се е уверил, че продавачът е собственик на продаваните имоти, не са били вписани, нямаше да е проблем, ако не беше обстоятелството, че продавачът се легитимира като собственик с нотариални актове на свое име, а не с решенията на поземлената комисия на името на наследодателя му.
    Нотариалните актове на името на продавача са издадени въз основа на въпросните решения на поземлената комисия, по които г-н нотариусът е проверил собствеността. Единият акт - през 1999 г. въз основа на решението от 1994, а другият - през 2006 г. въз основа на решението от 2000. Тъй като решенията са на името на наследодателя, при съставянето на нотариалните актове през 1999 и 2006 г. продавачът (тогава молител) е представил решенията ведно с удостоверение за наследници.
    С тези именно нотариални актове - актовете на името на продавача от 1999 и 2006 г., е трябвало да се изповядат сделките през 2013, за да бъдат изпълнени особените изисквания на закона, а не отново с решенията от 1994 и 2000 г. ведно у-ние за наследници.
    Действително, решенията на поземлената комисия дават информация за собствеността, но след издаването и вписването на нотариален акт на името на даден наследник, съответното решение се превръща в предходен негов документ за собственост. При това - обикновено невписан, както е и в настоящия случай.
    Да се приеме, че продавачът може да се легитимира с невписан предходен документ за собственост, без представяне на вписания последен такъв, би означавало да се приеме също така, че и самоличността може да се установява по предходен документ за самоличност, без представяне на последния такъв.
    Относно проверката на самоличността от нотариуса въпросът е уреден в ЗННД (чл. 19, ал. 2 и чл. 25, ал. 3 от ЗННД), а относно проверката на собствеността - в ГПК (чл. 586 „Проверка на собствеността").
    Следва да се има предвид, че проверката, дали документът за собственост е вписан или не, няма нищо общо с проверката за тежести върху имота, която съгл. чл. 22 от ЗННД не е задължителна за нотариуса и той може да я извърши, само ако му е възложено от страните. От друга страна, задължението на нотариуса да провери, дали документът за собственост е вписан или не, произтича директно от разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК, която е императивна, видно от Определение на ВКС № 634 от 06.11.2009, както и от самия й текст: „ Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."
    Следва да се има предвид и обстоятелството, че решенията не са били представени в оригинал в кантората на г-н нотариуса, а под формата на  заверени преписи.
    Това, че не са били представени в оригинал, нямаше да е проблем, ако не беше обстоятелството, че едното решение на поземлената комисия - това от 1994 г. за около 50 дка земеделска земя, не се съхранява в земеделската служба - съгласно показанията на н-ка на земеделската служба, отразени на стр. 11 от постановление за второто прекратяване на ДП №2924/2013 в РП Плевен, 24.07.2015 г.
   
    От показанията на н-к зем. служба става ясно, че служителите редовно издават имитации на преписи (фалшификати) от липсващи оригинали. За това, че преписът е имитация (фалшификат), наблюдаващият прокурор е уведомен за първи път още на 10.10.2014 г. с ръкописно писмо от пострадалата по ДП-то (продавачът по сделките, родната ми майка, която днес, 6 януари 2016 г., навършва 83 години). Датата 10.10.2014 г. е точно седмица след получаване на копия от двете нотариални дела от кантората на г-н нотариуса в гр. Плевен и първо запознаване с документацията по тях в гр. Варна. На 14.10.2014 г. още веднъж наблюдаващият прокурор е уведомен за имитацията на препис от решение на поземлена комисия - този път от внука на пострадалата. Отговорът на прокурора е наличен в постановлението за първото прекратяване на ДП № Д-2924/2013 на 30.10.2014 г. и гласи:

Твърди се, че в случая названието „препис" е подвеждащо, т.е. въвежда в заблуждение, че това е документ за собственост. В подкрепа на това се иска да бъде направено сравнение с приложеното копие от нотариално заверено Решение №7000/30.11.1994г.  Считам тези твърдения за неоснователни, тъй като в двата документа няма никакви разминавания между номерата, вида и размера на имотите. Единствената разлика в съдържанието на двата документа е в различните членове на комисията, като в преписа е направена „забележка", че към 30.11.1994г. състава на комисията е бил друг. Има и някои различия в собствениците на съседните недвижими имоти, но това е така, тъй като преписа отразява сегашното актуално състояние на земеделските имоти, включително като се посочват настоящите собствениците на съседните имоти."

    Има и други различия, като например, че оригиналът е подписан от петте члена а комисията и подпечатан от поземлената комисия, а върху преписа няма нито един подпис на член на ПК, няма и печат на ПК. Затова пък има грешка в размера - сгрешена е площта на един от имотите, сгрешен е и номерът на един от съседните имоти. Грешките от фалшификата са влезли в нотариалния акт от 18.03.2013 г., като са добавени и още.    
    Г-н нотариусът не е забелязал грешката в размера, тъй като е била налична и в скицата. Обаче като компетентен и опитен нотариус, какъвто г-н Иванов №007 несъмнено е, той е можел да забележи ПОНЕ, че представеният документ за собственост не е подписан и подпечатан от издателите си, че имената на членовете на комисията от 1994 са подменени с имена на служители от 2013 г., че липсва печат „Вярно с оригинала" и дата на заверката (вж. цитираните показания на н-к зем. служба по-горе).
    В показанията си, налични само в постановлението по първото прекратяване на ДП №Д-2924/2013 в РП Плевен на 30.10.2014 г., г-н нотариусът е категоричен, че всички документи са били изрядни:

Св. Иван Асенов Иванов - нотариус с рег. №007 на НК с район на действие Районен съд - Плевен заявил, че двата нотариални акта - Нотариален акт (НА) №66, том I, рег. №718, дело 58/14.03.2013г, и НА №69, том 1, рег. №741, дело 61/18.03.2013г. - са били изготвени в неговата кантора, под негов контрол от секретарката Марияна Васильовна. От формална страна всички представени документи били изрядни, включително Решения на Поземлени комисии, Удостоверения за наследници, Данъчни оценки, както и самото Пълномощно и Декларациите към него. Не е имало законни пречки сделките да бъдат изповядани на посочените дати. Всички документи са му били представени в оригинал, включително и Пълномощно №2/12.02.2013г., заверено в Кметство с. Гороцвет, обл. Разград. Тъй като му било представено в оригинал 1 бр. Пълномощно, но същото визирало няколко имота и купувачите били различни, това наложило оригинала на Пълномощното приложено по първото нотариално дело (НА №66/14.03.2013г.) да бъде сниман и приложен по второто нотариално дело (НА №69/18.03.2013г.)."

    Обективната действителност е, че към нотариалните дела по двете сделки в оригинал са налични 1 бр. пълномощно, само 1 бр. декларация по ЗННД и само 1 брой декларация по ДОПК - комплект за една сделка. Втората оригинална декларация по ДОПК би следвало да се намира в СВ-Плевен, но не е изискана и досега, вече две години ДП. Съществува ли втора оригинална декларация по ДОПК и ако съществува, дали наистина е подписана от продавача, не е известно. Пострадалата е изпратила писмена молба до СВ-Плевен за издаване на заверено копие от въпросната декларация и е получила официален отговор, че не могат да удовлетворят молбата й, но са готови да предоставят декларацията на прокурор или разследващ орган при поискване от тяхна страна. Съответно наблюдаващият прокурор е помолен да изиска декларацията, но и тази молба не е удовлетворена.   
    По изрядността на останалите представени документи - накратко.     Скиците са с невярно съдържание по отношение кой е собственикът и с какъв документ се легитимира, в едната е налична грешка в площта, и петте са неистински (подписани от друг служител, това е установено от разследващия орган и отразено в постановлението за второто прекратяване на 24.07.2015; отделно, че не са издадени от фирмата, спечелила търг и сключила договор с МЗХ за техническите дейности, както е по закон).
    У-нията за данъчна оценка са с невярно съдържание по отношение кой е собственикът и с какъв документ се легитимира, едното удостоверение за данъчна оценка (това за горската територия от около 3 дка) е и с невярно съдържание относно описанието на имота, представен като земеделска земя.
    В самите нотариални актове има множество грешки, като например:
    - горският имот е описан като земеделска земя с грешки във всички основни параметри - трайно предназначение на територията, начин на трайно ползване на поземления имот, местоположение на отдела и общо местоположение, названието на представения документ за собственост и др.
    - при земеделските земи има грешка в местоположение на два от 4-те ниви, грешка в площта на най-голямата нива, грешка в номера на една от съседните ниви, грешка в описанието на номера на заверката на съдържанието на пълномощното и др.
   
    По изявлението на г-н Иванов, че се е уверил в представителната власт на пълномощника - накратко
     Съгласно чл. 37 от ЗЗД, нотариалната заверка на подписа и съдържанието се извършва едновременно, а съгласно съдебната практика едновременното заверяване се доказва с поредни номера. В случая подписът е заверен под №2, а съдържанието - под №2-А, вместо под №3. Под №3 е заверена декларация по ЗННД.
    Самото пълномощно представлява бланка с оставени празни редове за вписване на имотите на ръка. В конкретния случай са вписани пет имота - по един имот на ред, без граници и съседи. Почеркът е на пълномощника (съдебна експертиза). Първият имот е около 3 дка, след него са дописани още около 50 дка. Дописването е установено с експертиза, но се вижда и с просто око. За заверката на подписа е поставен щемпел. Заверката на съдържанието е изписана изцяло на ръка в долния край на листа, под щемпела. За заверката на подписа е събрана такса от 5лв. Под заверката на съдържанието липсва текст „Събрана такса", съответно липсва и сума в лева.
    Основателни подозрения буди самото обстоятелство, че жител на гр. Варна е упълномощил жител на гр. София за сделки в гр. Плевен  с пълномощно, заверено от кмета на с. Гороцвет, Разградско. 
    Действително, г-н нотариусът е дал показания, че се е обадил на кмета и е получил от него уверение, че е заверил пълномощното в присъствието на жената от гр. Варна, но да се пита кмета на Гороцвет дали е е извършил неприсъствена заверка, е все едно да се пита крадец дали е откраднал. По онова време е течало разследване срещу кмета още от 2012 г. за неприсъствено удостоверяване на подписи. Само 7-8 месеца по-късно кметът е осъден за упорито продължавано длъжностно престъпление - над 100 неприсъствени нотариални удостоверявания на подписи. На 19.12.2013 г. присъдата е потвърдена окончателно. В началото на януари 2014 кметът е отстранен от длъжност.
    Основателни подозрения буди също така и обстоятелството, че докато в нот. акт от 14.03.2013 (за около 3 дка) заверката на подписа и съдържанието е отразена вярно - № 2 и № 2-А, в нот. акт от 18.03.2013 (за около 50 дка)  съмнителният №2-А е описан като №3. Така лъжливо описаният номер на заверката на съдържанието изглежда като пореден, но пък съвпада с номера на заверката на декларацията по ЗННД. Съответно тя не е приложена към второто нотариално дело (не се съхранява в делото нито в оригинал, нито като копие), а копието от пълномощното, приложено към второто дело, е с отрязан при копирането долен край, така че последният ред със съмнителния №2-А не се вижда.  По въпроса за променения номер г-н нотариусът е дал следните показания, налични в постановлението за първото прекратяване на 30.10.2014:
    „Св. Иван Иванов заявил, че е била допусната техническа грешка от неговата секретарка, която е вписала рег. №3. Тази техническа грешка е била допусната, тъй като съгласно Нормативната уредба, касаеща дейността на нотариусите, подпис и съдържание се заверяват едновременно с последващи номера. Св. Иванов заявил, че кмета на с. Гороцвет явно не е правно грамотен, поради което е извел съдържанието на пълномощното с №2-А, а този номер е трябвало да бъде №3."

    Следва да се има предвид, че с подписването на акта от нотариуса, цялата отговорност пада върху него. Оправдания, че друг го бил съставил или че секретарката се била объркала, не важат. Независимо кой на практика е съставил документа, за автор се счита подписалият го. Да се приеме обратното, би означавало да се приеме, че и упълномощителят не носи отговорност за написаното в пълномощното, тъй като и той също не го е съставил, а само подписал. Затова се чете, преди да се подписва.
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изявлението на г-н Иванов №007, че се е уверил, че продавачът е собственик на имотите и че са изпълнени особените изисквания на закона, не съответства на обективната действителност, а изявлението му, че се е уверил в представителната власт на пълномощника, не е убедително.

    Въз основа на гореизложеното, считам, че срещу нотариус Иван Иванов №007 следва да се повдигне обвинение по чл. 311 от НК за съставяне на официални документи, в които са удостоверени неверни обстоятелства и изявления.
    И накрая, за завършек - прекрасните думи на проф. Петър Раймундов за Нотариусите: "Българските нотариуси изпълняват една много важна функция, не само в чисто юридическо направление. Те са авторитетни фигури за сигурността на гражданския оборот на държавата, защото това е една функция за удостоверяване на определени факти, на определени сделки и тази публична функция държавата я дава на нотариусите."

Съставил: Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600
Моб. тел.: 0888 60 90 72
е-поща: rennie@softisbg.com

06.01.2016 г., гр. Варна

--------------------------------------------------

-

Справка: Документите, с които е извършена имотната измама

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/860

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.