15.11.2017 До ДаллБогг - застрахователна измама

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

 

ДО: ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД

КОПИЕ ДО: КФН (към рег. №91-02-1360 от 30.10.2017), ГФ, РС-Добрич, РП-Добрич, Омбудсман, Представителство на ЕС в София (с благодарност за моралната подкрепа към вече покойната ми майка), БНТ 1 - за Валя Ахчиева (с благодарност  за хубавото предаване за пострадалата ми майка, излъчено на 21.07.2016 по БНТ 1 - "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама")

КОПИЕ ДО: МВР (моля да се провери чия е колата с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470)

КОПИЕ ДО: СГП (моля да не се прилага към преписка 19310/2017, защото тя е за имотната измама със земите на майка ми, а този случай е за застрахователна измама)

ДАМИ И ГОСПОДА ОТ ДАЛЛБОГГ,

Оттеглихте ли абсурдния си иск срещу мен? Три седмици вече чакам отговора Ви.

Ако още настоявате да бъда Вашият ответник по гр. дело № 3307/08.09.2017 на Районен съд гр. Добрич за обявяване нищожност на застрах. договор, обективиран в застрах. полица BG/30/117000182705 от 05.01.2017, за пореден път Ви моля да ми изпратите вече поисканите материали:

1. Заверено копие от Протокол № 0131717 за материални щети по ПТП от 08.06.2017 с колата от застрах. полица - Сеат Алхамбра, номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470, както и заверени копия от всички документи, свързани с ПТП-то, тъй като сте пропуснали да ги представите в съда, а те са най-важното доказателство при спорове по застрах. договори "Гражданска отговорност".

2. Заверено копие от застрахователна полица: BG/30/117000182705, издадена в 11:59 ч. на 05.01.2017 г. в офиса на "Адмирал Иншуранс Брокер" (сега - "Мусала Иншурънс Брокер") с адрес гр. Варна, пл. "Екзарх Йосиф" 1, ет. 2, ап. 4, както и от квитанцията за платената премия, от втората част на стикера и от зелената карта, тъй като сте пропуснали да ги представите в съда. Приложили сте само копие от полицата без заверка "Вярно с оригинала", при това и без подпис на застрахователя/брокера.      

3. Извадка от ел. система на Застрахователя с данни за броя застраховани автомобили в периода 2015-2017 на името на ответника. Тази извадка е  посочена като приложение №6 към исковата Ви молба, но и нея сте пропуснали да приложите, а тя е единственото Ви доказателство, че описаният в исковата Ви молба ответник е регистрирал и застраховал на свое име огромен брой коли "изцяло по занятие" като подставено лице ("сламен човек'") в услуга на румънски граждани. Прилагам удостоверение, издадено от "Пътна полиция" към ОДМВР-Варна УРИ № 819000-41991/екз. № 2 от дата 08.11.2017, че на мое име и ЕГН няма регистрирано МПС, бивша, настояща и/или предстояща моя собственост.

Уведомявам Ви, че на 13.11.2017 г-жа Анна Великова, Председател на РС-Добрич, ме уведоми с официално писмо (приложено), че е изпратила в прокуратурата копие от материалите по делото, заедно с мое писмо до нея от 09.11.2017 и приложеното към него уведомително писмо, изпратено на 27.10.2017 от г-н Росен Младенов, изп. дир. на "ДаллБогг" до мен (приложено).


С уважение към отговорната професия на застрахователя,

Ренета Стоянова от гр. Варна

Исковата молба и фалшивата полица са налични на адрес:

 http://www.softisbg.com/rennies_blog/2017/10/syobshtenie_razporezhdane_iskova_molba_polica_s_kradeno_egn.pdf

(ИМ е срещу Рената от с. Росеново, но по недоразумение я получих аз, Ренета от Варна)


-

 

 

 

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1389

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.