19.10.2018 До ОП-Плевен, ВТАП, ВКП и Гл. прокурор с копие до ВСС и Представителството на ЕК в София

Subject: молба за проверка отн. фалшифицирания подпис на пострадалата по ДП 2924/2013 на РП-Плевен
Date: Fri, 19 Oct 2018 14:52:49 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: OP Pleven <op@pl.prb.bg>, AP V.Tarnovo - official e-mail address <ap_vt@vt.prb.bg>, Регистратура ВКП <vkp@prb.bg>, Офис ГП <office_gp@prb.bg>, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, comm-rep-sof@ec.europa.euДо: ОП-Плевен, пр. 42/2015, ВТАП - пр. 1755/2014, ВКП - пр. 179/2015 и к-т Гл. прокурор

Копие: ВСС и Представителство на ЕК в София


Уважаеми служители от Прокуратурата,

Приложено, изпращам страничка и половина обяснения за фалшифицирания подпис на пострадалата по ДП 2924/2013 на РП-Плевен (майка ми, покойница от 2017 г.) и няколко приложения за илюстрация на обясненията. Моля за проверка и предприемане на спешни мерки. Разследването се влачи вече шеста година.


С уважение,

Ренета Т. Стоянова от гр. Варна, пострадала по ДП № 2924/2013 на мястото на покойната си майка-------

Приложенията към страничката и половина обяснения са: снимки в едър план на фалшифицирания подпис и на коментара на майка ми за подписа от кметското пълномощно „Фалшив (дата 06.10.2016, подпис)", както и имейл от 06.10.2016 до тогавашния прокурор от РП-Плевен, в който има линк към цялото ѝ писмо до набл. прокурор от същата дата (изпратено на хартия с положен подпис на всяка страница), а също така и образци от подписа ѝ, снети пред нотариус в гр. Варна на 11.04.2013 г. Аналогични образци от подписа на пострадалата са снети и пред служител на МВР от гр. Варна през лятото на 2013 г., като би следвало да се съхраняват в материалите по ДП-то.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1702

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.