01.10.2018 От КФН - с добавени от мен бележки

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

Това е второ писмо от КФН в отговор на заявлението ми до ГФ от 28.05.2018 за заличаване на данните ми в информацията за ПТП-то, съхранявана в Информационния център на ГФ, което бях изпратила с копие до КФН. Първото е от 04.07.2018. Изглежда нещо са се объркали покрай реорганизацията си след фалита на "Олимпик".

-

Сканиран оригинал

-

Добавила съм малко бележки в червено.

-

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР
Изх. № 91-02-724/01.10.2018                            

                               ДО
                                Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА
                                УЛ. „Г. БАКАЛОВ" № 17
                                ВХ. 7, ЕТ. 1, АП, 80
                                9010, ГР. ВАРНА


                                Вх. № 91-02-724/01.06.2018 г.


ОТНОСНО: Постъпила жалба в Комисията за финансов надзор

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

    В Комисията за финансов надзор (КФН) постъпи, подадена от Вас жалба, копие от заявление до ГФ по ЗЗЛД относно това, че от застрахователен брокер „МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД е сключена полица в полза на ЗАД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД на Ваше име  за заличаване на личните ми данни от информационната система на ИЦ към ГФ, където по недоразумение фигурират като данни за собственика на кола с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470, причинила ПТП в Румъния - Протокол за материални щети № 0131717 от 08.06.2017 като твърдите, че Вие не сте собственик на моторно превозно средство (МПС). като съм приложила прокурорско постановление от 08.05.2018 с името на собственика, изведено от АИС на МВР Също така с жалбата изразявате желание информацията съдържаща се в Гаранционния фонд (ГФ) във връзка със собствеността на въпросното МПС да бъде заличена, защото не е вярна.
    С цел изясняване на Вашия случай КФН изиска от „МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД, да представи заверени копия от относимите документи, придружени от писмени обяснения.
    След извършена проверка и анализ на постъпилите в КФН документи и писмени обяснения от страна на „МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД, се установи, че с писмо наш вх. № 91-02-724 от 19.06.2018 г. е представено заверено копие от отчет на „МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД към ЗАД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД, с включена в него застрахователна полица по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, с № BG/30/117000182705 от 05.01.2017 г.
    В писмото не се предоставя заверено копие от исканата задължителна застраховка „Гражданска отговорност" с обяснението, че застрахователните брокери по закон нямат основание да пазят копия на застрахователни полици сключени с тяхно съдействие.
    Писмени обяснения за начина на сключване на полицата в офис на брокера не са предоставени, тъй като служителят издал полицата вече не е на работа в ЗБ „МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД.
    Копия на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство не са предоставени от посредника, тъй като характера на Разпоредба чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 49 относно изискването на копия на този вид свидетелство е диспозитивен и инструкциите на застрахователно акционерно дружество ЗАД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД не изискват прилагането на копия за регистрация на МПС.
    Към завереното копие от „ОТЧЕТ № 1 ГО 6" на „МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД към застрахователно акционерно дружество ЗАД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД не е предоставено платежно нареждане, удостоверяващо превеждането па паричните средства по гореспоменатия отчет от брокера към застрахователното дружество.
    До ЗБ „МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД е изпратено писмо изх, № 91-02-724 от 17.07.2017 г., за предоставянето на документи (парични нареждания), удостоверяващи превеждането към застрахователя на паричните средства по представения отчет „ОТЧЕТ № 1 ГО 6" за сключени застрахователни полици „Гражданска отговорност" на автомобилистите. Отчетът е за събрани премии или вноски по застраховки „ГО" към ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД, за периода от 02.01.2017 г. до 08.01.2017 г., в размер на 4 511,46 лв., в който се съдържа и събраната първа вноска по полица № BG/30/117000182705 от 05.01.2017 г., предмет на жалбата.
    На 26.07.2018 г. от управителя на застрахователен брокер „МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД, с вх. № 91-02-724 от 26.07.2018 г. е представено заверено копие на преводно нареждане за кредитен превод към „Уникредит Булбанк" АД, по банковата сметка на ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД, с номер на операцията 201FTR017011BGXI, от дата 11.01.2018 г., за сумата от 8 566.06 лв. и основание за плащане „отч.01,2, ГО 6, ГО 7, ГО 8 АГ. ВАРНА".
    От извършената проверка на „ОТЧЕТ № 1 ГО 6" от 10.01.2017 г. за сключени полици от „МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД в полза на ЗАД „ДАЛИ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД се установи, че съдържащите се в отчета 50 бр. събрани вноски и премии по застраховки, за които са издадени квитанции за плащане в периода 04.01 - 06.01.2017 г., са преведени с преводно нареждане за кредитен превод от 11.01.2017 г., с което е спазен срокът от 5 работни дни за превеждане на събраната премия по задължителни застраховки по чл. 461, т.1 и 2 от КЗ, съгласно изискването на чл. 337. ал. 2 от КЗ.
    Съгласно представено писмено обяснение от управителя на „МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД. дружеството не е в състояние да предостави информация за начина на сключването на полицата, предмет на сигнала, относно лицето (собственик или представител), което физически е сключило полицата застрахования и/или застраховащия, тъй като са прекратени трудово правните взаимоотношения със служителя издал полицата и нямат връзка с него. Също така в обяснението си брокера посочва, че не съхранява копие на първа и втора част на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, лек автомобил „СЕАТ Алхамбра" с ДК № В8974ВС, тъй като характера на Разпоредба чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 49 относно изискването на копия на този вид свидетелство е диспозитивен и инструкциите на ЗАД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД не изискват прилагането па копия за регистрация на МПС.
    Следва да имате предвид, че правомощията на органите на застрахователния надзор - КФН и заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор", са регламентирани в Закона за Комисията за финансов надзор и в КЗ и по своето същество те са свързани с осъществяване на надзор за спазване на нормативните изисквания от страна на застрахователите и застрахователните посредници и доколко същите при осъществяването на застрахователна дейност не допускат административни нарушения на нормативните актове, регулиращи застраховането. КФН или заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор", не разполагат с правомощия да разрешават гражданскоправни спорове между ползватели на застрахователни услуги и застрахователи или застрахователни посредници. Произнасянето по гражданскоправни спорове е от компетентността на съда, съгласно нравилата на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Единствено съдът е овластен да разреши евентуален граждански спор между страните със сила на пресъдено нещо.

                    Забележка. Нямам гражданско-правен спор нито с брокера, нито със застрахователя. Не съм потребител на застрахователни услуги "Гражданска отговорност" и никога не съм била. Не съм давала съгласието си данните ми да бъдат въвеждани където и да било във връзка с коли, застраховки и ПТП-та. Не желая да влизам в съдебен спор с когото и да било относно неправомерното въвеждане на личните ми данни в информационната система на Гаранционния фонд, т.к. съм убедена, че заличаването им може да стане и без да занимавам съда.

В случай на несъгласие от Ваша страна с действията на „МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД и ЗАД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД, разполагате с възможността да потърсите защита на правата си по съдебен ред. Подаването на жалба до КФН и становището на надзорния орган по нея не представляват пречка или задължително условие за сезирането на българския съд.

               Забележка. Действията на брокера не ме интересуват. Интересуват ме действията на застрахователя след уведомяването му за ПТП-то, причинено в Румъния от колата с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470. Брокерът работи в гр. Варна и няма нищо общо с ПТП-то в Румъния - нито е присъствал на ПТП-то в Румъния, нито е документирал ПТП-то в Румъния, нито е уведомявал ДаллБогг, че е станало ПТП в Румъния. Освен това, брокерът не може да бъде 100% сигурен източник на лични данни. Самият ДаллБогг е установил, че в много случаи пред брокерите се представят фалшиви талони на МВР - вж уведомително писмо от 27.10.2017, подписано от г-н Росен Младенов, изп. дир. на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД. Именно с цел защита от евентуални брокерски грешки, при всяко застрахователно събитие, застрахователите имат право на пълно съдействие от МВР, Прокуратурата и др. държавни органи - чл. 107, ал. 1 КЗ. Застрахователят ДаллБогг изглежда не е използвал достатъчно правото си по чл. 107 КЗ, щом не е успял да установи името на собственика на колата при застрахователното събитие - ПТП-то в Румъния с колата от полицата.

        Следва да имате предвид още, че съгласно чл. 378 от КЗ, правата по договори за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите се погасяват с изтичането на петгодишна давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие. Ирелевантно.
    Надявам се, че предприетите от КФН действия и предоставената с настоящото писмо информация са били полезни за Вас. Да, благодаря. Информацията беше интересна и полезна, но недостатъчна и на места ирелевантна.


                                С УВАЖЕНИЕ,

                                ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА
                                ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР: (Подпис, не се чете)
                                        ВЛАДИМИР САВОВ
                                (Печат: Комисия за финансов надзор,
                                Република България)    София 1О00, ул "Будапеща"16, 02/ 9404 999, факс 02/ 9404 606, e-mail: bg_fsс@fsc.bg, www.fsc.bg-

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1700

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.