17.12.2018 До ОП-Плевен с копие до други - напомняне за липса на отговор

Subject: напомняне за липса на отговор: молба за проверка отн. фалшифицирания подпис на пострадалата по ДП 2924/2013 на РП-Плевен
Date: Mon, 17 Dec 2018 16:54:52 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: OP Pleven <op@pl.prb.bg>, AP V.Tarnovo - official e-mail address <ap_vt@vt.prb.bg>, Регистратура ВКП <vkp@prb.bg>, Офис ГП <office_gp@prb.bg>, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, comm-rep-sof@ec.europa.euТОВА НЕ Е НОВА ЖАЛБА, А НАПОМНЯНЕ ЗА ЛИПСА НА ОТГОВОР

До: ОП-Плевен, пр. 42/2015, ВТАП - пр. 1755/2014, ВКП - пр. 179/2015 и к-т Гл. прокурор

Копие: ВСС и Представителство на ЕК в София


Уважаеми служители от Прокуратурата,
Все още не нямам отговор на писмото, изпратено до Вас на 19.10.2018 г., съдържащо молба за проверка отн. укриването на фалшифицирания подпис на вече покойната ми майка, пострадала по ДП 2924/2013 на РП-Плевен. Действително, на 14.11.2018 г. от ОП-Плевен изпратиха до РП-Плевен писмо с указан 3-дневен срок за отговор, но такъв отново не ми беше изпратен. Бихте ли, моля, извършили проверка, като ме уведомите за резултата? Трета година чакам копие от една СГЕ на подпис.  

С уважение,

Ренета Т. Стоянова от гр. Варна, пострадала по ДП № 2924/2013 на мястото на покойната си майка

ПРИЛОЖЕНИЯ: Молбата за проверка от 19.10.2018 с приложенията към нея и Писмо, изпратено на 14.11.2018 от ОП-Плевен до РП-Плевен с указан 3-дневен срок.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1739

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.