17.12.2018 До КЗЛД - по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-ДО: КЗЛД, г-жа Гладникова, жалба ППН-01-843-17/17.10.2018

Отн. Документ за прилагане към жалба ППН-01-843-17/17.10.2018

-
Уважаема г-жо Гладникова,
-
Приложено, изпращам информация от сайта на румънската КФН на англ. и рум. език, че кола с рама VSSZZZ7MZ2V513470 не е причинила ПТП в Румъния, като моля Комисията да вземе предвид и тази информация при разглеждането на жалбата ми срещу застрахователя. Визирам твърденията на ДаллБогг, чрез адв. Илия Воденичаров (приложено), че застрахователят бил обработил и въвел личните ми данни в базата на ГФ като данни за собственика на въпросната кола, която уж била причинила ПТП с материални щети в Румъния, "на база документи, проверени и създадени от друг администратор" на ЛД, а именно "от органите на полицията при настъпването на ПТП в Румъния".
-
Моля Комисията да приеме за доказано, че досега ДаллБогг не е представил нито един документ в подкрепа на твърденията си, че какъвто и да било орган в Румъния е проверявал и създавал документи, съдържащи мои лични данни.
-
Ако Комисията счита за необходимо, моля да изиска удостоверение по служебен път директно от румънската КФН. Аз също бих могла да се опитам да представя такова.

-
С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, жалбоподател

ЕГН ***, адрес: гр.Варна, 9010, ул."Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

стац. тел. 052 988 600, моб. тел. 0888 60 90 72, email: rennie@softisbg.com
-
Блог за застрахователни измами с "Гражданска отговорност": http://softisbg.com/dannies_blog/post-131.html
-
ПРИЛОЖЕНИЯ съгл. текста.

-

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1731

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.