26.10.2018 От ДаллБогг чрез адв. Воденичаров

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Сканиран оригинал

-[бланка на] ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД
адрес: гр. София 1172
бул."Г.М.Димитров" №1
тел: 0700 16 406;
e-mail: info@dallbogg.com

-

[щемпел на]"ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД"
Изх. № 4045, Дата: 26.10.2018
София 1172

-
  До:
  Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН 5707304036,
  адрес: гр. Варна, 9010, ул. „Г. Бакалов" № 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
  -

   От:
   „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве" АД, ЕИК в Търговския регистър на Агенцията по вписванията: 200299615, седалище и адрес на управление: гр. София, 1172, район Изгрев, ж.к, „Дианабад", бул. „Д-р. Г.М. Димитров" №1, представлявано заедно и поотделно от Изпълнителните директори Бисер Иванов и Живко Колев, чрез адвокат Илия Воденичаров
-
 Адрес за кореспонденция: гр. София, 1172, район Изгрев, бул. „Г.М. Димитров" № 1
-
  Относно: Ваше писмо с вх. № 1804/ 17.07.2018 г.
-
    Уважаема г-жо Стоянова,
-
    Във връзка с получено Ваше писмо с Вх. № 1804/17.07.2018 г., с което сте направили искане да бъде предоставен достъп до всяка и всякаква информация за източник на лични данни в Протокол за ПТП с материални щети № 0131717 от 08.06.2017 г., държава Румъния, с писмо с наш Изх. № 2954/27.07.2018 г. Ви предоставихме следните документи*:
    ° Протокол № 0131717 от 09.06.2017 г. - копие;
    ° Международна карта за автомобилна застраховка - копие; и
    ° Талон № 007376168 (малък) - копие.

-

    Относно последваща кореспонденция**, с която сте изискали предоставяне на още документи по образуваната застрахователна преписка, бихме искали да Ви информираме, че от наша страна е извършена допълнителна проверка за налични документи, съдържащи ваши лични данни. От проверката не бяха установени други документи, които да съдържат ваши данни, поради което не сме в състояние да Ви предоставим исканите от вас документи.
    Отново обръщаме внимание, че Застрахователна полица № BG/30/1117000182705 от 05.01.2017 г. е сключена с посредничеството на „Мусала Иншуранс Брокер" ООД, администратор на лични данни по смисъла на Съгласно чл. 4 т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Именно застрахователният брокер е администраторът, който е събрал вашите лични данни, необходими за сключването на застрахователния договор.

    „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД е обработило личните Ви данни на база документи, които са проверени и създадени от друг администратор - брокерът, както и от органите на полицията при настъпването на ПТП в Република Румъния. В тази връзка сме изправени пред невъзможност да удовлетворим вашето искане за предоставяне на допълнителни документи.


    гр. София                        С уважение: (Подпис, не се чете)
                                    /адв. Илия Воденичаров
                                    „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД

-

*предоставените документи бяха следните:

протокол за ПТП в Румъния на румънски език (почти нищо не се разбира, но няма мои лични данни), копие от най-горния отрязък на зелената карта (с името ми, изписано без грешката в една буква, налична в застрахователната полица, и с несъществуващия адрес в добричкото село Росеново - ул. "Суха река" 5) и копие от гърба на малкия талон - последните два документа копирани общо на една страница: отгоре е зелената карта, а отдолу - гърбът на талона, бел. блогър]

-

**последващата кореспонденция беше едностранна:

-

29.08.2018 До ДаллБогг с копие до др. - отн. отговор изх. № 2954 / 27.07.2018 г.

-

30.08.2018 До ДаллБогг с копие до др. - продължение на писмото от 29.08.2018

-

31.08.2018 До ДаллБогг - напомняне, че очаквам отговор

-

03.09.2018 До ДаллБогг и др. - резюмирам всички искани документи в точки от 1 до 7

-

07.09.2018 До Даллбогг - напомняне, че очаквам отговор на т.1-7

-

10.09.2018 До ДаллБогг с копие до др. - още един пропуск: изпратен ми е погрешен протокол

-

28.09.2018 До ръководството на ДаллБогг - напомняне . Това е последното напомняне във връзка с писмото им изх. № 2954 / 27.07.2018.

-

Понеже ДаллБогг не отговори, на 13.10.2018 изпратих жалба до КЗЛД. На 13.11.2018 по телефона ми казаха, че е регистрирана под № ППН-01-843-17/17.10.2018 и е разпределена на г-жа Гладникова.

-

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1721

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.