Определение на ВОС с много интересна предистория

Начало на блога

Това определение е част от ДаллБогг дела и измами

-

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

(предисторията на това определение е много интересна - цялата може да се види тук. Накратко, на 22.02.2018 ВРС отхвърля правно-неграмотните искове на ДаллБогг. Той обжалва пред ВОС. В хода на обжалването оттегля исковете си. Ответникът не е съгласен и на 13.06.2018 ВОС връща делото за разглеждане по същество. На 16.08.2018 Даллбогг прави ОТКАЗ от исковете си и на 31.08.2018 ВОС обезсилва хубавото решение на РС от 22.02.2018)

_____________

гр. Варна, 31.08.2018г.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на тридесети август две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИН МАРИНОВ

(председател и на самия ВОС, бел. моя)

                                    ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА МИТЕВА

                                                      МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

в.т.д.№1307 по описа за 2018г. на ВОС,

за да се произнесе взе предвид следното: 

          Производството е образувано по въззивна жалба от "ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД, гр.София, срещу постановеното решение №725/22.02.2018г. по г.д.№13304/2017г. на ВРС, 41-ви състав.

          С определение №2045/13.06.2018г. делото е върнато на ВРС за администриране на подадената въззивна жалба.

          С молба от 16.08.2018г. ищецът, чрез ю.к.М. е направил отказ от предявените искове /главни и евентуални/, предмет на разглеждане по г.д.№13310/2017г. [делото е 13304/2017] на ВРС и е направено искане за прекратяване на производството по делото.

          Съдът като взе предвид, че отказът от иск е допустим във всяко положение на делото, до влизане в сила на решението, и без съгласието на ответника, съобразно разпоредбата на чл.233 от ГПК, счита, че с депозираната молба, подадена от надлежно упълномощено лице, е десезиран с разглеждането на спора по настоящото дело.

Предвид изложеното, съдът счита, че постановеното решение №725/22.02.2018г. по г.д.№13310/2017г. на ВРС, 41 състав следва да бъде обезсилено, обезсилено, а производството по същото и по в.т.д.№1307/2018г. прекратени, на основание чл.233 от ГПК.

          Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОБЕЗСИЛВА постановеното решение №725/22.02.2018г. по г.д.№13310/2017г. на ВРС [делото на ВРС е 13304/2017], 41 състав.

ПРЕКРАТЯВА производството по г.д.№13310/2017г. на ВРС, 41 състав [делото е 13304/2017], на основание чл.233 от ГПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.1307/2018г. на ВОС, на основание чл.233 от ГПК.

          ОПРЕДЕЛEНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд гр.Варна, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 

 

-

Начало на блога

Това определение е част от ДаллБогг дела и измами

-


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1713

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.